Konkrétní seznam projektů je dostupný z personálních stránek Masarykovy univerzity. Výstupy z projektů jsou uplatňovány ve veškeré výuce katedry.

Katedra se dlouhodobě zabývá také výzkumem kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. V této oblasti průběžně řeší celou řadu navazujících  výzkumných a rozvojových projektů.

Významnou mezinárodní aktivitou katedry je účast v projektu MOBAK  (MOtorische BAsis Kompetenzen), který se orientuje na zkoumání pohybových kompetencí dětí. Tohoto projektu se účastní větší počet evropských zemí.

Z auktuálních projektů, do kterých se členové katedry zapojili:

QualiTePE – QualityQuality of Teaching in Physical Education KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education. MU coordinator doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., code 2021-1-LU01-KA220-HED-000032228, 01.01.2022 – 01.06.2024. V rámci tohoto projektu má být dohodnuto společné chápání kvalitní tělesné výchovy a má být vytvořen rámec QualiTePE, který určuje a popisuje hlavní rozměry a charakteristiky výuky v oblasti tělesné výchovy.

Basic Motor Competencies in Europe – Digital promotion [BMC-EU DigPro] Technical details Start: 01-06-2021 – End: 31-05-2023 Project Reference: 2020-1-LU01-KA226-SCH-078055 EU Grant: 241.814 EUR Programme: Erasmus+ Key Action: Spolupráce v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů Typ akce: Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání v oblasti školního vzdělávání (KA226-SCH)

HEPAS – Healthy and physically active schools in Europe. Erasmus – KA201 – Strategická partnerství pro školní vzdělávání – spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů, Coordinator: University of Luxembourgh, 12/2019-12/2021, Lead: Dr. Claude Scheuer.

SUGAPAS – Supporting Gamified Physical Activities in & out of schools. Erasmus EAC/A03/2018, 1/2020-12/2023. Intervenční studie zaměřená na zkoumání účinku on-line her na podporu znalostí o fyzické aktivitě a výživě u dospívajících na středních školách, Coordinator: Lithuanian Sports University (LSU)

SustainComp – cílem projektu je překlenout propast mezi sektorově rozdělenými a oborově zaměřenými národními vzdělávacími programy a reagovat na současnou potřebu kompetenčně orientovaného, integrovaného, interdisciplinárního a transformativního vysokoškolského vzdělávání, které je v souladu s programem Evropské rady Erasmus+ a cíli vzdělávání pro 21. století. To pozitivně ovlivní a aktualizuje stávající i nové učební osnovy, cíle vzdělávání, připravenost na digitalizaci, průřezové dovednosti a efektivní mezikulturní komunikaci pro studenty učitelství, ošetřovatelství, výživy a environmentálního vzdělávání.

Katedra v dřívějších letech koordinovala celostátní výzkumný projekt Zdravotně orientovaná tělesná výchova a účastnila mezinárodních projektů International comparison of physical education – concepts, problems, prospects (koordinátor projektu: Universität Basel), Bewegte Schule a Gesundheitswochen in der Schule (koordinátor projektu: E. M. A. Universität Greifswald).

V letech 2015–2011 byla katedra zapojená do řešení výzkumného záměru MŠMT ČR s názvem Škola a zdraví pro 21. století (identifikační kód: MSM002162242).

V letech 2013–2015 byla katedra pověřena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy koordinací celostátního Pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa).

Aktuálně je katedra zapojena do mezinárodní skupiny C.A.L.M.A.Z., spojující akademické pracovníky zabývající se tělesnou výchovou a geografií z různých evropských zemí. Oficiálními členy této skupiny jsou pracovníci pěti zemí: Slovinska, Dánska, Polska, Chorvatska a České republiky.

Projects

A specific list of projects is available from the Masaryk University staff website. The outputs of the projects are applied in all teaching of the department.

The Department is also involved in long-term research on physical education and health education curricula. In this area, it continuously addresses a number of follow-up research and development projects.

An important international activity of the department is the participation in the MOBAK (MOtorische BAsis Kompetenzen) project, which focuses on the investigation of children’s motor competences. A large number of European countries participate in this project.

The following are some of the academic projects in which members of the department have been involved:

QualiTePE – QualityQuality of Teaching in Physical Education KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education. MU coordinator doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., code 2021-1-LU01-KA220-HED-000032228, 01.01.2022 – 01.06.2024.

Basic Motor Competencies in Europe – Digital promotion [BMC-EU DigPro] Technical details Start: 01-06-2021 – End: 31-05-2023 Project Reference: 2020-1-LU01-KA226-SCH-078055 EU Grant: 241.814 EUR Programme: Erasmus+ Key Action: Cooperation on innovation and exchange of best practices Action Type: Partnership for Digital Readiness in School Education (KA226-SCH)

HEPAS – Healthy and physically active schools in Europe. Erasmus – KA201 – Strategic Partnerships for School Education – Collaboration for Innovation and Exchange of Best Practices, Coordinator: University of Luxembourgh, 12/2019-12/2021, Lead: Dr. Claude Scheuer.

SUGAPAS – Supporting Gamified Physical Activities in & out of schools. Erasmus EAC/A03/2018, 1/2020-12/2023. Intervention study to investigate the effect of online games on promoting physical activity and nutrition knowledge among adolescents in secondary schools, Coordinator: Lithuanian Sports University (LSU)

SustainComp – The project aims to bridge the gap between sectoral and discipline-based national education programmes and respond to the current need for competency-based, integrated, interdisciplinary and transformative higher education that is in line with the European Council’s Erasmus+ programme and the objectives of Education for the 21st Century. This will positively influence and update existing and new curricula, learning objectives, digital readiness, cross-cutting skills and effective intercultural communication for students in teaching, nursing, nutrition and environmental education.

In earlier years, the department coordinated the national research project Health-oriented Physical Education and participated in the international projects International comparison of physical education – concepts, problems, prospects (project coordinator: Universität Basel), Bewegte Schule and Gesundheitswochen in der Schule (project coordinator: E. M. A. Universität Greifswald).

In 2015-2011, the department was involved in a research project of the Ministry of Education and Science of the Czech Republic entitled School and Health for the 21st Century (identification code: MSM002162242).

In 2013-2015, the Department was entrusted by the Ministry of Education, Youth and Sports with the coordination of the national Experimental Verification of the Effectiveness of a Programme on Changes in the Physical and Nutritional Regime of Primary School Pupils (Movement and Nutrition).

The Department is currently involved in the international C.A.L.M.A.Z. group, bringing together academics working in physical education and geography from different European countries. The official members of this group are researchers from five countries: Slovenia, Denmark, Poland, Croatia and the Czech Republic.