Studuj na Katedře primární pedagogiky

Baví tě práce s dětmi a považuješ jejich výchovu a vzdělávání za výzvu? Vyber si obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ nebo Učitelství pro mateřské školy a studuj to, co tě bude bavit a naplňovat!

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Pokud vás baví práce s dětmi, jste empatičtí, kreativní a máte touhu sami na sobě stále pracovat, staňte se učiteli. A pokud máte všeobecný přehled a inklinujete k činnostem, které jsou mnohotvárné a téměř vždy originální - staňte se učitelem na prvním stupni základní školy! Na žádném jiném stupni za sebou učitelé nevidí tolik práce, jako právě tam!

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti i dovednosti k tomu, abyste žákům 1. - 5. ročníku ZŠ pomohli vybudovat pevné základy ve všech oblastech školního vzdělávání. Zároveň budete mít dostatek příležitostí k rozvíjení vlastní osobnosti.

Bližší informace k přijímacímu řízení a možnost podání přihlášky najdete zde.

Více o oboru

Učitelství pro mateřské školy (bakalářské studium)

Chcete se stát prvním člověkem po rodičích, který provází dítě na cestě za poznáním, podporuje ho v jeho nápadech, experimentování, ale současně je mu oporou?

Podnikněte do různých vědních oborů, jakými jsou kromě pedagogiky a psychologie například český jazyk a literatura, přírodní vědy nebo tělesná, výtvarná či hudební výchova. Takto široce rozprostřené studium vám otevírá prostor k širokému uplatnění na trhu práce - od péče o děti raného věku v privátním sektoru, přes vzdělávání předškolních dětí ve veřejných institucích až k realizaci mimoškolních aktivit v neziskové sféře.

Bližší informace k oboru, přijímacímu řízení a možnost podání přihlášky najdete zde.

Předškolní pedagogika (neučitelské navazující magisterské studium)

Navazující studijní program Předškolní pedagogika poskytuje absolventům magisterské vzdělání, které rozšiřuje teoretické znalosti oboru předškolní pedagogika a profesní dovednosti učitelů mateřských škol potřebné pro práci v malých týmech i pro jejich řízení, metodicky vést učitele směrem k inkluzi v předškolním vzdělávání a k podpoře profesního rozvoje učitelů s nižší kvalifikací. Absolvent tohoto studijního programu může po splnění předepsaných podmínek pokračovat v doktorském studiu v oboru Školní pedagogika.

Cílem studia je utváření a rozvíjení především pedagogických, psychologických, diagnostických, komunikačních a osobnostně kultivujících kompetencí. Těžiště vzdělávání spočívá v prohloubení reflektivity studentů.

Převládající složkou studijního programu je pedagogicko-psychologická složka (40%) tvořená předměty odvozenými z pedagogických a psychologických oborů relevantních pro rozvoj vědní disciplíny předškolní pedagogika. Důraz je kladený na rozvoj diagnostických, intervenčních a manažerských dovedností.

Druhou složku tohoto studijního programu tvoří složka osobnostně rozvíjející (20%), která obsahuje předměty univerzitního základu a předměty, které rozvíjí komunikační dovednosti včetně rozvoje cizího jazyka.

Další, oborově propedeutická složka (10%) je koncipována tak, aby byli studenti schopni podporovat komplexní rozvoj pregramotnosti v předškolním vzdělávání s přesahem do primárního vzdělávání a přispívat ke vzdělávání dětí s obtížemi, ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Součástí studia je také praktická složka (30%), která tvoří systém praxí umožňující studentům hlubší porozumění spolupráci s rodinou a poradenskými zařízeními, ale i práci v týmech.

Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu MU. Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v programu je získání 120 kreditů.

Bližší informace k přijímacímu řízení a možnost podání přihlášky budou upřesněny.