Učitelství pro mateřské školy

Cestou praxe, teorie a reflexe do hlubin dětské duše.

Praxe

Více informací o praxi

Pedagogické praxe jsou realizovány v každém semestru a mají gradující charakter. V prvním semestru se studenti seznamují s různými programy v mateřských školách, jakými jsou Daltonský plán, Začít spolu, Podpora zdraví v mateřských školách či běžná mateřská škola. Od druhého semestru jsou praxe realizovány na vybrané mateřské škole, do které dochází student další tři semestry. Praxe se zaměřují na rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti poznávat jedinečnost dítěte a organizovat vzdělávání tak, aby vyhovovalo mentalitě jednotlivých dětí a podobně.

V průběhu těchto tří semestrů se rozšiřuje počet praxí o tzv. didaktické, při nichž je realizovaná vzdělávací nabídka v souladu s jednotlivými vědními obory. Například se zaměřením na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné pregramotnosti. V posledních dvou semestrech jsou zařazeny třítýdenní a pětitýdenní praxe, na nichž jsou již samostatně realizované vlastní vzdělávací projekty studentů. Během studia mají studenti možnost vidět i alternativní pedagogické systémy jako je Montessori vzdělávání nebo vzdělávání Reggio Emilia v privátním i veřejném sektoru.

Přehled pedagogických praxí v oboru Učitelství pro mateřské školy

 

Název praxe (označení)

Semestr (termín)

Cíle praxe

Vstupní pedagogická praxe

1.      semestr (4. týden) + reflektivní semináře

Poskytnout studentům počáteční empirickou orientaci v současné mateřské škole (porozumět existenci různých vzdělávacích programů, různých stylů pedagogických přístupů apod.).

Průběžná pedagogická praxe

2.      semestr (2hodiny 1x týdně) + reflektivní semináře

Rozvíjet komunikační dovednosti studentů a jejich schopnost reflektovat vlastní kvality, uvědomit si a případně revidovat své postoje k budoucí profesi a postupně přebírat zodpovědnost za vlastní proces učení.

Asistentská praxe 

3.      semestr (4 hodiny 1x za 14 dní)

Rozvoj diagnostických dovedností studenta a rozvoj schopnosti vést didakticky zacílenou aktivitu s jedním dítětem či skupinou dětí.

Praxe kurikula předškolního vzdělávání

4.      semestr (10. týden)

Rozvoj profesních dovedností studenta, zejména dovedností organizačních a didaktických souvisejících s podporou učení dětí, ale také dovedností reflektivních.

Souvislá pedagogická praxe 

5.      semestr (první 3 týdny v semestru)

Poskytnout studentům prostor k uplatnění jejich teoretických znalostí i praktických zkušeností získaných v průběhu prvních dvou let studia. Upevňovat a rozvíjet všechny profesní dovednosti popsané v profilu absolventa.

Klinická praxe 

6.      semestr (prvních 5 týdnů v semestru) + reflektivní semináře

Ověřit připravenost studenta vstoupit do reálné praxe.

Seznam fakultních škol a provázejících učitelů

Organizace praxí jaro 2024

Metodická příručka pro studenty

Ukončení studia

Pro ukončení studia je potřeba:

1. Napsat závěrečnou (bakalářskou) práci

Pokyn děkana k realizaci závěrečných prací Interaktivní osnova pro zpracování BP

Jak na závěrečnou práci

JAK NA ZÁVĚREČNOU PRÁCI?

1. Volba tématu a zpracování projektu (4. semestr – předmět BPP PP – Bakalářská práce-projekt)

Na začátku semestru si student volí téma bakalářské závěrečné práce a domlouvá si vedoucího práce. Na konci semestru odevzdává projekt, který obsahuje téma práce, cíl, shrnutí dosavadního poznání a metodologii. Po schválení projektu vedoucím práce je anotace projektu zanesena do IS MU: Studium – Rozpisy studentů – Přehled balíků s tématy/variantami. Za schválený projekt student obdrží zápočet.

2. Zpracování závěrečné práce a splnění odpovídajících předmětů (5. semestr a 6. semestr – BPP PP – závěrečná práce dokončení)

V tomto semestru a v semestru následujícím zpracovává závěrečnou práci a konzultuje se svým vedoucím práce.

3. Přihlášení k obhajobě

Před podáním přihlášky k obhajobě (do 10. listopadu pro podzimní semestr nebo do 20. března pro jarní semestr) student vyplní v IS definitivní název závěrečné práce a název práce v anglickém jazyce. Pověřený pracovník záznam přesune do agendy studijního oddělení.

4. Odevzdání závěrečné práce

Termín pro odevzdání (podle článku 38 SZŘ MU) diplomových bakalářských je pro jarní semestr stanoven nejpozději na 20. duben, pro podzimní semestr nejpozději na 10. prosinec.

Ve výše uvedených termínech student odevzdá 2 tištěné exempláře závěrečných prací vedoucímu práce a současně vloží elektronickou verzi práce do IS MU, a to včetně požadovaných náležitostí (tj. vč. příloh, získaných dat atp.). Studijní oddělení posléze zkontroluje naplnění Archivu práce a odevzdanou práci zveřejní. Obě verze, tištěná i elektronická, musí být obsahově shodné.

Postup vkládání závěrečné práce do IS MU: Osobní administrativa  Student  Věci týkající se celého studia: (Nové) – Vkládání závěrečných prací do IS MU. Student může závěrečnou práci vložit do IS MU, je-li zaveden název a jméno vedoucího diplomové nebo bakalářské práce v aplikaci Závěrečná práce. Podrobnější popis vkládání prací do informačního systému je dostupný přímo v rámci IS MU.

Témata bakalářských prací

Mgr. Lucie Štěpánková

 • Vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky
 • Předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy
 • Školní zralost a připravenost
 • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

 • Rozvíjení čtenářské pregramotnosti v MŠ
 • Diagnostická činnost v práci učitele MŠ
 • Školní zralost a její diagnostika
 • Edukačně-stimulační skupiny v MŠ
 • Komunikace a interakce v MŠ

Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

 • Metody dramatické výchovy v MŠ
 • Integrovaná tematická výuka v MŠ
 • Projektová metoda v MŠ

Doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

 • Diagnostická činnost v mateřské škole
 • Sebereflexe v práci učitele
 • Autoevaluační procesy v mateřské škole
 • Homogenní a heterogenní třídy v mateřské škole

Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

 • Environmentální výuka v mateřské škole
 • Přechod z MŠ do ZŠ z pohledu dětí i učitelů, spolupráce MŠ a ZŠ
 • Alternativní přístupy ve vzdělávání

Standard bakalářské práce UMŠ 2022 Projekt bakalářské práce

Profil absolventa

 

Pro kvalifikované vykonávání profese učitele mateřské školy získává absolvent odpovídající profesní kompetence (soubor profesních znalostí, dovedností, postojů, zkušeností, hodnot i osobnostních charakteristik), které se projevují v profesních činnostech. Profil absolventa studijního programu Učitelství pro mateřské školy vychází z Rámce profesních kvalit učitele mateřské školy (Syslová 2013; Syslová & Chaloupová, 2015), který nahlíží na kvality učitele komplexně v dimenzích znalostí (všeobecný rozhled, pedagogicko-psychologické a oborově didaktické znalosti), pedagogických a didaktických dovedností (komunikace a interakce, sociální klima, vyučovací strategie a řízení procesů učení, diagnostika a hodnocení dětí, spolupráce s kolegy a rodiči, reflexe vzdělávání a sebereflexe), postojů, hodnot a osobnostních vlastností.

Kompetence v Profilu absolventa jsou vymezeny v oblastech: Profesní znalosti a dovednosti, Komunikace, Vzdělávací proces a Reflexe/sebereflexe.

 • Absolvent má osvojené teoretické znalosti potřebné pro vzdělávání dětí předškolního věku a umí je aplikovat v praxi.
 • Absolvent se dokáže kultivovaně vyjadřovat, umí argumentovat a účinně komunikovat v interakcích se všemi účastníky vzdělávacího procesu, tj. s dětmi, rodiči, kolegy a dalšími odborníky a partnery školy. Adekvátně uplatňuje i nonverbální formy komunikace.
 • Absolvent je schopen naplánovat vzdělávací nabídku v souvislosti s cíli stanovenými v kurikulárních dokumentech (RVP PV). Využívá vhodné strategie, které rozvíjejí klíčové kompetence v souladu s potřebami a možnostmi dětí. Vytváří podnětné a bezpečné psychosociální prostředí pro rozvoj dítěte.
 • Absolvent je vybaven diagnostickými a reflektivními dovednostmi, které používá při hodnocení pokroků dětí a jejich rozvoje, efektů vzdělávací nabídky a k reflexi a sebereflexi.

 

Uplatnění absolventa: 

 • Jako absolvent našeho oboru se budete orientovat v otázkách výchovy a vzdělání dětí předškolního věku. Studium vás tak připraví na práci učitele mateřské školy, a to jak ve veřejném, tak privátním sektoru. Všestranného poznání z různých oblastí našeho života však můžete využít také v dalších oblastech týkajících se práce s malými dětmi jako chůvy, asistenti, pečovatelé v dětských skupinách či jeslích a podobně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info