Projekty

Aktuálně probíhající projekty

Pedagogika raného věku v institucích denní péče v České Republice

Spoluřešitel: Lucie Grůzová

Projekt je zaměřen na inovativní výzkum, jehož cílem je přispět k rozšíření výzkumné oblasti rané péče a výchovy v českém pedagogickém diskurzu: Zmapuje zkušenosti klíčových aktérů v různých typech zařízení denní péče pro děti do 3 let a zanalyzuje je společně se současnými diskuzemi o rané péči a výchově v širších sociologických, pedagogických a historických souvislostech. Pomocí výsledků z výzkumu chce implementovat téma rané péče a výchovy do odborné profesní přípravy pedagogických kapacit, a to jak na úrovni vysokoškolského studia, tak na úrovni celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a aktivně podporovat zapojení daného tématu do osnov pedagogických VOŠ a SŠ.

více informací zde.


Dokončené projekty

Tvorba profesního portfolia

Řešitel: Zora Syslová

Projekt je zaměřen na založení volitelného předmětu Tvorba profesního portfolia pro studenty oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Projekt reaguje na potřeby nově akreditovaných studijních programů se zřetelem k rozvoji reflektivních dovedností. Cílem projektu je pomoci studentům vytvořit jejich portfolia, která představují nedílnou součást státní závěrečné zkoušky a současně se stávají významným prostředkem jejich profesního rozvoje.

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Spoluřešitel: Zora Syslová

Projekt byl realizován ve spolupráci s dalšími pěti pedagogickými fakultami v ČR, přičemž hlavním řešitelem byla Pedagogická fakulta UK v Praze. Hlavním cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím tzv. společenství praxe propojit pedagogickou praxi a akademické prostředí, a tím podpořit rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ a studentů oboru Učitelství pro MŠ. Do projektu byli zapojeni vyučující oboru Učitelství pro mateřské školy (pedagogové, psychologové, speciální pedagog a didaktici) z naší pedagogické fakultu a 34 učitelek z 19 mateřských škol.

Stěžejní aktivitou projektu bylo ověřování metodických materiálů ve třech modulech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost a didaktika. V rámci těchto modulů vznikly metodiky (Čtenářství - https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2019/10/Metodika_OPVVV_SC1.pdfMatematika - https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2019/04/matematicka_pregramotnost.pdfDidaktika - https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2019/12/METODIKA_PV.pdf).

Ze závěrečné konference  vznikl sborník (https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2020/01/Sborn%C3%ADk-z-konference-OPVVV-SC1_Ulicna.pdf).

Good start to school – Support of Early Childhood Care

Řešitel: Zora Syslová

Mezinárodní evropský projekt, jehož se účastnily Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko a probíhal v letech 2015–2018, je zaměřen na hodnocení pokroků dítěte v mateřské škole a na rozvoj komunikace mezi MŠ a rodinou. Více o projektu

Výstupy projektu

Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

Řešitel: Zora Syslová

Projekt reagoval na připravovaný kariérní systém, ve kterém je za jeden z klíčových prostředků podpory rozvoje učitelů v mateřských i základních školách považován mentoring, proto se stal ústřední aktivitou předkládaného projektu. S rozvojem mentorských dovedností úzce souvisí rozvoj osobnostních a profesních dovedností směřujících k individualizovanému a konstruktivisticky orientovanému předškolnímu a primárnímu vzdělávání. Pro rozvoj těchto dovedností je důležitá systematická sebereflexe. Ta se stala dalším ústředním tématem připravovaného dalšího vzdělávání. Současně považujeme za důležité, aby předškolní pedagogové získali zkušenosti z mezinárodního srovnání přístupů ke vzdělávání dětí předškolního věku. V rámci projektu byly realizovány návštěvy předškolních zařízení v Anglii a na Slovensku.

Výstupy ke stažení:

Supporting Social and Emotional Competences of Pre-School Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments (SSECOMP)

Spoluřešitel: Zora Syslová

Mezinárodní projekt „Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different  Environments“ reagoval na současné problémy týkající se inkluze vzdělávání a podpory dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Mnoho současných vzdělávacích systémů napříč Evropou nemá odborné znalosti a vhodné metodické nástroje k řešení specifických potřeb u dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. V důsledku toho se často s dětmi pracuje způsobem, který pouze prohlubuje jejich znevýhodnění.

Z tohoto důvodu SCHOLA EMPIRICA zahájila realizaci dvouletého projektu (září 2014 – srpen 2016) zacíleného na rozvoj, implementaci a šíření inkluzivních vzdělávacích strategií k řešení potřeb předškolních dětí ze sociálně slabého či kulturně odlišného prostředí. Projekt je financován z programu Erasmus + Evropské komise.

Mezi hlavní aktivity projektu patří srovnávací analýza politik a systémů předškolního vzdělávání (tzv. ECEC – Early Childhood Education and Care) v partnerských zemích projektu, průzkum předškolních dětí zjišťující potřeby učitelů/učitelek mateřských škol v různých zemích, vývoj inkluzivní metodiky pro děti předškolního věku, výcvik 20ti učitelů/učitelek mateřských škol a jejich dalších zaměstnanců, realizaci aktivit pro děti v předškolních zařízeních (3 předškolní zařízení v každé partnerské zemi x 25 dětí) a vyhodnocení výstupů projektu.

Ocenění EU

Inkluzivní vzdělávání v kontextu V4

Řešitel: Jiří Havel

Cílem projektu je přinést studentům předmět, ve kterém získají nástroje pro inkluzivní vzdělávání.

The course will introduce students to the requirements of inclusive education in the Visegrad countries and prepare them for work with students with diverse educational requirements, needs and capacities. The theory and practice will be linked in order to achieve best results with regard to knowledge which can be obtained from other Visegrad countries. Good practice in inclusive education from other countries can be implemented through future practice of the students.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info