Publikace

 

K práci akademika kromě výuky neodmyslitelně patří i vědecká činnost, jejíž výsledky jsou publikovány nejčastěji v odborných časopisech, sbornících nebo monografiích. Seznamte se s nejvýznamnějšími nečasopickými publikacemi členů Katedry primární pedagogiky!

Bez popisku

Zora Syslová a kol.

Didaktika mateřské školy

Wolters Kluwer. 2019

Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika učení dětí předškolního věku. Za cíl si klade rozšířit profesní znalosti a kompetence učitelů mateřských škol a rozvinout jejich schopnost orientovat se v problematice cílů, obsahů a procesů učení. Zaměřuje se zejména na projektování vzdělávacích aktivit, jejich realizaci a reflexi. Teoretické poznatky jsou předkládány tak, aby byly použitelné pro praktické využití, a zpravidla jsou doplněny ilustrativními příklady z pedagogické praxe mateřských škol získanými prostřednictvím výzkumných šetření.

Zora Syslová

Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi

Brno: Muni Press. 2017

Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Hledá odpovědi na otázky: Co charakterizuje profesi učitele MŠ v současnosti a jaká je její perspektiva? Jak koncipovat přípravné vzdělávání, aby byli učitelé mateřských škol skutečnými odborníky na vzdělávání v měnících se podmínkách? Při hledání odpovědí na uvedené otázky autorka využívá přehledové studie dosavadních empirických zjištění k tomuto tématu v komparaci se zahraničními zkušenostmi. Prezentuje výsledky výzkumných šetření zaměřených na zkoumání reflexe jako růstové kompetence v přípravném vzdělávání a sledování schopnosti sebereflexe v souvislosti s pedagogickým výkonem učitelů mateřských škol ve vybraných aspektech.

 

e-publikace: Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi

Bez popisku

Bez popisku

J. Havel, M. Janíková, V. Mužík, L. Mužíková

Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy

Brno: Masarykova univerzita, 2016.

Monografie přináší výsledky dvouletého výzkumu, v němž kolektiv autorů analyzoval utváření pohybového a výživového režimu žáků na 1. stupni 33 základních škol z celé České republiky. Kvantitativní část výzkumu byla orientována na zevrubnou deskripci obecných trendů ve zkoumaném procesu (a odhalení funkčních či nefunkčních prvků v něm), kvalitativní část byla zacílena na zjištění metod, forem a intervencí, které školy při utváření správného pohybového a výživového režimu žáků uplatňují (včetně rozlišení specifik jednotlivých ročníků a škol). V závěru publikace jsou nastíněny možné perspektivy implementace daného tématu do projektovaného i realizovaného kurikula, a to včetně přípravného kurikula učitelů 1. stupně základní školy.

Veronika Rodová

Dramatická výchova v muzeu

Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2016.

Publikace představuje dramatickou výchovu a její metody jako možný postup, jak pojímat a vytvářet edukační programy v muzeu. Čtenář získá přehled o systému didaktických metod, které dramatická výchova nabízí, a na příkladu programu Velká revoluce, čas nadšení, čas vraždění v praxi ověřený model, jak při přípravě edukačního programu postupovat a jak o něm uvažovat.

Bez popisku

Bez popisku

Lucie Grůzová a Zora Syslová

Dvouleté dítě v předškolnímvzdělávání

Brno: Masarykova univerzita, 2015.

Publikace zpracovává téma dvouletých dětí v předškolním vzdělávání z několika úhlů. Zabývá se teoretickými východisky psychologických a pedagogických pojmů souvisejících se vzděláváním dvouletých dětí jako výchova, vzdělávání, učení, hra a prostředí. Dále ukazuje vzdělávání dvouletých dětí v Evropě. Jedna z kapitol je věnována vývojovým specifikům dvouletých dětí. Předposlední kapitola se věnuje úpravě rámcového vzdělávacího programu pro dvouleté děti. Pozornost je věnována také učiteli pracujícímu s dvouletými dětmi. Publikace spojuje teorie s výsledky výzkumů souvisejících s dvouletými dětmi.

e publikace: DVOULETÉ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Věra Krejčová, Jana Kargerová a Zora Syslová

Individualizace v mateřské škole

Praha: Portál, 2015.

Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání a s jeho jednotlivými fázemi – přípravou třídního vzdělávacího programu, jeho realizací a hodnocením výsledků vzdělávání. Každé dítě má mnoho individuálních rysů. Pokud chceme, aby jeho učení bylo co nejefektivnější, musíme jeho možnosti brát v úvahu. Východiskem individualizace je přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná. Každé dítě pracuje a učí se svým specifickým způsobem. Když učitelka dokáže na tyto individuální potřeby reagovat, umožní dětem zažívat při vzdělávání úspěch a dosahovat jejich osobního maxima. Knihu využijí učitelky mateřských škol, zejména bude přínosem pro pedagogy pracující ve věkově smíšených (heterogenních) třídách. Kniha je určena také studentům SPgŠ a studentům VŠ oboru učitelství pro mateřské školy a předškolní pedagogika. Mohou ji využít také učitelé vysokých i středních škol oborů zaměřených na předškolní vzdělávání.

Bez popisku

Bez popisku

Jiří Havel

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky


Brno: Masarykova univerzita, 2014

Publikace se zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Nově je zařazena kapitola pojednávající o výuce elementárního čtení a psaní. V souladu s cílem výzkumného záměru PdF MU Speciální vzdělávací potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, jehož je součástí, je vyústění této práce soustředěno k procesu formování inkluzivní didaktiky v podmínkách běžné primární školy. K hlubší deskripci tohoto procesu měl přispět kvalitativní výzkum současného pojetí výuky elementárního čtení a psaní jako jednoho ze stěžejních předmětů primárního vzdělávání. Cílem tohoto výzkumu bylo induktivně vyložit aktuální situaci ve výuce čtení a psaní tak, jak jí rozumějí a prožívají sami učitelé elementaristé.

Veronika Rodová

Dramatická výchova ve službách dějepisu. Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky

Brno: MU, 2014.

Kniha Dramatická výchova ve službách dějepisu se vztahuje k oblasti didaktiky dějepisu a zabývá se vzdělávacími možnostmi tematické kooperativní výuky, což představuje propojení práce s historickými texty (narativními a ikonickými) a aktivizačních výukových metod, zejména výukové techniky živých obrazů. Jádrem práce je kvalitativní výzkumné šetření zahrnující analýzu slovní reflexe žáků a fotografií živých obrazů, pořízených během výuky.

Bez popisku

Bez popisku

Zora Syslová, Hana Horká a Bohumíra Lazarová

Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škol

Brno: Masarykova univerzita, 2014.

Autorky se zabývají problematikou přípravného vzdělávání učitelů mateřských škol s cílem přispět k diskurzu propojování teorie s praxí. Hlavním východiskem struktury publikace se staly výsledky výzkumných šetření a evaluace oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Ukazuje se, že zásadním problémem je koncepce praktické přípravy a její reflexe. S oporou o teorii realistického vzdělávání autorky nastiňují a zdůvodňují jejich úpravu. Ústředním tématem se proto stává mentoring jako fenomén spojovaný s podporou rozvoje profesních dovedností.

Zora Syslová, Irena Borkovcová a Jan Průcha

Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace

Praha: Wolters Kluver, 2014.

Publikace se snaží pohlédnout na současné české vzdělávání a péči v raném věku prostřednictvím komparace s vybranými zeměmi Evropské unie a Novým Zélandem. Autoři si kladou za cíl přispět k pochopení myšlenek kurikulární reformy a přinést inspiraci ke zvyšování kvality nejen na úrovni každodenní praxe v mateřských školách, ale i na úrovni systému předškolního vzdělávání a péče o děti raného věku.

Bez popisku

Jana Kratochvílová a Jiří Havel

Index for Inclusion in the Primary Schools – Teachers Self-evaluation in Primary Schools – Research

Brno 2012

The publication presents the results of the second phase of research aimed at identifying conditions of inclusion in Czech primary schools, where we focus our attention on how the teachers perceive and evaluate inclusion in their schools.

Bez popisku

Bez popisku

Hana Sedláčková, Zora Syslová a Lucie Štěpánková

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012.

Publikace nabízí různé pohledy na oblast hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Prioritně se autorky věnují průběžnému sledování pokroků dítěte a následnému využívání zjištěných informací k plánování jeho rozvoje. Rozebírají vztah mezi mateřskou školou a rodinou. K problematice hodnocení výsledků přistupují z hlediska propojení pedagogické diagnostiky s individualizací vzdělávání a podporou rozvoje kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Na konkrétních příkladech z praxe dokládají teoretická tvrzení. Příklady slouží rovněž jako doklady již existujících pozitiv v práci mateřských škol a také jako ukázky diagnostických chyb, kterých se dopouštějí.

Jana Kratochvílová, Jiří Havel a Hana Filová

Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ

Brno: Masarykova univerzita, 2011

Monografie byla vydána v rámci řešení výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Analytická studie prezentovaná v této publikaci poskytuje výsledky z první etapy dílčího výzkumu řešitelského týmu pracovníků katedry primární pedagogiky. Tato etapa se soustředila na obsahovou analýzu legislativy, která se vztahuje k zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na obsahovou analýzu školních vzdělávacích programů vybraného vzorku škol. V nich jsme se zaměřili na to, jakým způsobem sledované školy ve svém formálním kurikulu, které nově koncipovaly a začaly zavádět od školního roku 2007/2008, vymezily péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jaké podmínky pro ně utvářejí. Na základě zjištěných výsledků jsme navrhli strukturu požadavků na explicitní vyjádření péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školních vzdělávacích programech.

Bez popisku

Bez popisku

Jiří Havel, Veronika Najvarová a kol.

Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ

Brno: Masarykova univerzita, 2011

Studijní texty přinášejí budoucím učitelům na 1. stupni základní školy širší náhled na problematiku gramotnosti. Objasňují význam dovedností čtení a psaní v životě žáka (člověka) a obsahují vybrané metody a formy rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. První část objasňuje filozofii současného přístupu k budování základů gramotnosti. Ve druhé části jsou postupně komentovány jednotlivé složky funkční gramotnosti, která je na základních školách pravidelně posuzována v mezinárodních srovnávacích testech. Konečně třetí část obsahuje náčrt některých činností a metod, kterými můžeme gramotnostní dovednosti rozvíjet téměř ve všech předmětech školního kurikula.

Jiří Havel, Hana Filová et al.

Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School

Brno: Masarykova univerzita, 2010

V této odborné knize editoři předkládají další výsledky výzkumů a odborných analýz, které provedli řešitelé ve čtvrtém roce realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), realizovaného na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (řešitelka Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.). Tentokrát se naše pozornost soustředila na fungování vzdělávání (primární školy) hlavního proudu, které svým způsobem a v konkrétních podmínkách českého školství řeší požadavky současného trendu vytvořit Školu pro všechny. V dikci této publikace je proto preferována potřeba vzdělávací inkluze, především v povinném základním vzdělávání, jak ji prezentuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a jak vyplývá z požadavků Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Zřejmý je také fakt, že většina autorů ve svých výzkumech pomáhá otevírat tuto problematiku nejen odborným kruhům, ale vtahuje do základních otázek integrace/inkluze ve vzdělávání také laické složky veřejnosti.

Bez popisku

Bez popisku

Radek Marušák, Olga Králová a Veronika Rodriguezová

Dramatická výchova v kurikulu současné školy, využití metod a technik

Praha: Portál, 2008

Autoři objasňují současné místo dramatické výchovy ve školním vzdělávání a její pojetí v období probíhajících změn vzdělávacích trendů. Objasňují její jedinečnost, principy a základní strategie i metody. Úvod knihy je praktickým průvodcem možnostmi dramatické výchovy ve škole. Jádro publikace tvoří příklady lekcí, v nichž se výrazně uplatňují metody dramatické výchovy. Jde o lekce s dětmi již realizované, uspořádané podle pedagogické náročnosti a uplatňovaných metod. Autoři upozorňují čtenáře i na možná rizika, která se při práci se žáky mohou vyskytnout. V závěrečné části zobecňují postupy modelu a různými náměty inspirují pedagogy k vlastní tvorbě podobných lekcí. Kniha je určena učitelům a studentům pedagogických fakult. (využití metod a technik)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info