Učitelství pro první stupeň základní školy

Informace pro studenty oboru

Studijní plány

Prezenční studium

Prezenční studium tohoto oboru je koncipováno.

Studijní katalog je závislý na době přijetí studenta ke studiu. V průběhu let probíhaly v rámci oborů změny.

Připravuje se transformace oborů v programy, podle kterých budou postupovat studenti přijati po roce 2020.

prezenční studium po roce 2017 Prezenční studium po roce 2020

Kombinované studium

Kombinované studium tohoto oboru je koncipováno.

Studijní katalog je závislý na době přijetí studenta ke studiu. V průběhu let probíhaly v rámci oborů změny.

Připravuje se transformace oborů v programy, podle kterých budou postupovat studenti přijati po roce 2020.

Kombinované studium po roce 2017 Kombinované studium po roce 2020

Praxe

Obecné informace o praxích

Ve studiu oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ jsou pedagogické praxe zařazeny do každého z deseti semestrů. Praxe v 1. semestru probíhá jako vstupní. Studenti jsou rozděleni do skupin a v prvním týdnu semestru pod vedením jednoho z učitelů katedry primární pedagogiky navštěvují brněnské mateřské a základní školy. Ve 2. semestru je zařazena průběžná pedagogicko-psychologická praxe, již student absolvuje jeden den v každém týdnu v semestru na základní škole dle vlastního výběru.

Asistentské praxe ve 3. a 4. semestru probíhají rovněž jako průběžné, ale výhradně na brněnských základních školách u vybraných fakultních provázejících učitelů (viz odkaz níže). Poslední průběžné praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice jsou zařazeny do 5. a 6. semestru. Na těchto praxích studenti opět navštěvují základní školy v místě bydliště nebo dle svého individuálního výběru.

V 7-10. semestru na to pak navazují vyučovací souvislé pedagogické praxe. Ve čtvrtém ročníku probíhají – stejně jako ve druhém ročníku – na brněnských základních školách u vybraných fakultních provázejících učitelů. Pro obě závěrečné praxe v pátém ročníku si studenti volí školu individuálně.

Konkrétní náplň každé etapy praxe je strukturována podle obsahu souběžně probíhajících předmětů pedagogicko-psychologické a oborově didaktické složky. Úkoly k jednotlivým praxím a další organizační pokyny jsou uvedené v materiálech k jednotlivým semestrům (viz odkazy na jednotlivé semestry). Ty je důležité náležitě prostudovat ještě před započetím praxe!

Rámcové pokyny k praxím v jednotlivých semestrech jsou upřesňovány požadavky vyučujících PdF MU (zejména oborových didaktiků). Přímou náplň určuje a za průběh i splnění všech náležitostí praxe zodpovídá provázející učitel. Jeho povinností je umožnit praktikujícímu studentovi přímou zkušenost i v předmětech, které ve své třídě sám nevyučuje. Na základě jeho hodnocení je studentovi po skončení praxe udělen zápočet. Jednotlivé etapy praxí na sebe navazují a je tedy třeba přistupovat k nim jako k celku. Doporučujeme všem studentům, aby postupně praktikovali ve všech ročnících a získali praktické zkušenosti ve všech předmětech vyučovaných na 1. stupni ZŠ. Pokyny oborových didaktiků pak zpřesní, ve kterém semestru je to optimální. Zvláště upozorňujeme na výstupy v předmětu cizí jazyk!

Všechny dosud uvedené údaje se vztahují k prezenční formě studia. Pro studenty v kombinované formě platí, že všechny etapy praxe probíhají na školách dle jejich vlastní volby a v termínech, které si sami dohodnou.

Pedagogické praxe garantuje a řídí katedra primární pedagogiky (Poříčí 31, 3. patro). Hlavním garantem praxí ve studiu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D. (vystrcilova@ped.muni.cz, tel.: 549 49 3545), garanti jednotlivých praxí jsou uvedeni v materiálech určených pro daný semestr.

Fakultní provázející učitelé (FPU):

Asistentské pedagogické praxe ve 2. ročníku a souvislé pedagogické praxe ve 4. ročníku jsou realizovány na brněnských základních školách pod přímým vedením zkušených, tzv. fakultních provázejících učitelů, kteří dlouhodobě spolupracují s katedrou primární pedagogiky PdF MU a připravují se na odborné vedení studentů na praxi. Studenti se na tyto praxe rozdělují po dvojicích a zapisují na konkrétní školu a ke konkrétnímu FPU. Zápis na praxi probíhá vždy na počátku semestru v předmětech primární pedagogiky. Tato informace se týká pouze studentů prezenčního studia. Na souvislých praxích ve 4. ročníku jsou k jednotlivým školám přiděleni také fakultní metodikové praxe (viz pokyny pro 7. a 8. semestr).

Pedagogické praxe ve 2., 5., 6., 9. a 10. semestru (u studentů kombinované formy se to týká všech deseti semestrů) probíhají na školách dle výběru studenta. Student s dostatečným předstihem před započetím praxe navštíví vedení vytipované základní školy a požádá o možnost vykonání praxe. Pokud škola studenta na praxi přijme, přidělí mu provázejícího učitele, který praxi vede a po jejím skončení vypracuje požadované hodnocení studenta na praxi. V případě, že student kombinované formy učí na 1. stupni ZŠ, vykonává praxe většinou na své škole a je mu přidělen tzv. odborný konzultant (zkušený kolega). Pokud student kombinované formy učí na 1. stupni ZŠ na plný úvazek, v 5. ročníku je mu praxe na základě potvrzení uznávána.

Průběžné pedagogické praxe nevyžadují přímé metodické vedení ze strany cvičného učitele, a proto nejsou honorovány. Souvislé pedagogické praxe zahrnují tzv. vyučovací pokusy studentů, které vyžadují aktivní podíl provázejícího učitele na přípravě, realizaci (pozoruje) a reflexi hodiny, kterou student odučí. Za tuto expertní práci náleží provázejícímu učiteli odměna ve výši 120,- Kč/hod. Předepsaný počet hodin na jednotlivých praxích je třeba vždy dodržet (viz odkazy na jednotlivé semestry). Jestliže student odučí některé výstupy z předepsaného množství pod přímým vedením jiného učitele (např. cizí jazyk), rozdělí se platba za praxi na dvě dohody (případně i na více dohod, součet vykázaných vyučovacích pokusů však musí vždy odpovídat předpisu pro daný semestr).

Seznam fakultních provázejících učitelů

Seznam fakultních škol a provázejících učitelů Aktivity spojené s praxí

Ukončení studia

Pro ukončení studia je potřeba:

1. Napsat diplomovou práci

Témata diplomových prací na KPP

Platné od 1. 9. 2019

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
výuka elementárního čtení a psaní v současné primární škole
přechod žáků z mateřské školy do základní školy

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Gramotnost:
rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ.
práce s textem na 1. stupni ZŠ.
čtenářské kostky a jejich využití na 1. stupni ZŠ.

Diagnostika:
diagnostika stylů učení na 1. stupni ZŠ.
hodnocení a sebehodnocení žáka na 1. stupni ZŠ.
diagnostická práce učitele na 1. stupni ZŠ.
diagnostické aspekty školní zralosti.

Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
regionální výchova v MŠ a na 1. stupni ZŠ
dramatická výchova v MŠ a na 1. stupni ZŠ
integrace a tematizace výukového obsahu v MŠ a na 1. stupni ZŠ
otázky didaktiky vlastivědy na 1. stupni ZŠ
didaktické metody ve výuce MŠ a na 1. stupni ZŠ

Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
environmentální výchova
přechod žáků z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
classroom practices and teachers‘ beliefs about teaching

 

Studenti programu Učitelství pro první stupeň ZŠ mohou psát diplomovou práci i na jakékoliv jiné katedře, která se podílí na jejich výuce. Témata lze dohledat na stránkách jednotlivých kateder.

Projekt závěrečné práce Standard diplomové práce U1ZŠ 2022 Interaktivní osnova pro zpracování DP

Internacionalizace studia

Internacionalizace je integrální součástí všech magisterských studiíí na Masarykově univerzitě.

Cílem internacionalizace studia je rozvoj schopností a dovedností studenta s využitím cizojazyčných zdrojů, posílení aktivní odborné komunikace v cizím jazyce a setkání se s kulturními odlišnostmi.

Splnění internacionalizace

Dlouhodobý výjezd

ERASMUS+

Studijní pobyty jsou nejoblíbenější a nejčastěji využívanou možností, jak během studia poznat nejen studentský život i v jiném státu či na jiném kontinentu. Je možno si vybrat z nabídky program.

Nejčastěji je využíván výměnný program Erasmus+ Evropské unie, díky němuž mohou studenti MU studovat na evropských univerzitách. Každá katedra a fakulta má v nabídce různé partnerské univerzity v Evropě. Na studijní pobyt přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 330 do 510 eur na měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

Pro tuto možnost můžete využít smlouvy všech kateder PdF MU. Naše katedra nabízí  zahraniční pobyty programu Erasmus+ a jiné pro studenty Bc., Mgr. a Ph.D. studia (v prezenční i kombinované formě), které napomáhají prohloubit jazykové znalosti a nabýt zkušenosti s primární a pre-primární pedagogikou v cizích zemích.

 

Spolupracujeme s těmito univerzitami:

1) Univerzita Matěje Bella, Banská Bystrica, Slovensko

2) Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

2) Universita Kazimierz Wielki, Bydgoszcz, Polsko

3) Universita Cracow, Krakow, Polsko

4) Univerzita Talin, Talin, Estonsko

5) Univerzita Granada, Granada, Španělsko

6) San Jorge, Zaragoza, Španělsko

7) Univerzita Linz, Rakousko

8) Univerzita , Jüvasküla, Finsko

 

Další formou je pracovní stáž. Výměnný program Evropské unie Erasmus+ umožňuje absolvovat oborovou stáž v evropských zemích v délce od 2 do 12 měsíců. Přes program Erasmus+ mohou na stáž vyrazit i absolventi (nutno vyřídit před absolvováním). 

Na praktické stáže přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 480 do 660 eur za měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

 

Spolupracujeme s těmito neziskovými organizacemi:

  • Okénko, Londýn
  • Czech Club, Birmingham

Rozšířenou spolupráci s českými školami v různých zemích má Katedra českého jazyka.

 

Několik krátkodobých výjezdů

Podmínku internacionalizace lze řešit formou krátkodobých výjezdů (skrze Erasmus, nebo skrze stipendium PdF pro letní a zimní školy) nebo aktivní účastí na mezinárodní konferenci konferenci nebo účastí na nejméně pěti přednáškách nebo seminářích tematicky zaměřených na studovaný obor vedených v cizím jazyce hostujícími profesory na PdF MU, jiných fakultách mu či jiných vysokých školách.

Předměty katedry primární pedagogiky v AJ

Každá katedra PdF MU nabízí v podzimním a jarním semestru předměty v angličtině, v těchto předmětech se setkáte s Erasmus studenty z celého světa.

Předmět v Aj

Vyučující

Určen pro

Statut předmětu

Vyučované období

Počet kreditů

Pre-school Education Erasmus

Veronika Najvarová, Lucie Grůzová

Erasmus studenty,

Studenty Bc., Mgr. a NMgr. programů

volitelný

podzim, jaro

5

School Education

Petr Najvar

Erasmus studenty,

Studenty Bc., Mgr. a NMgr. programů

volitelný

podzim, jaro

5

Practice Teaching in Primary School

Radek Pospíšil, Petra Vystrčilová

Erasmus studenty,

Studenty Bc., Mgr. a NMgr. programů

volitelný

podzim, jaro

5

Practice teaching children under age of three years

Lucie Grůzová

Erasmus studenty,

Studenty Bc., Mgr. a NMgr. programů

volitelný

podzim, jaro

1

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info