Členové katedry

Vedoucí pracoviště

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra primární pedagogiky


kancelář: bud. D/3023
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4342
e‑mail:

Osobní profil

garant studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Na PdF MU vystudoval Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací tělesná výchova. Pracoval jako učitel na prvním stupni základní školy a krátce také jako učitel českého jazyka na druhém stupni. Od roku 1995 působí na Pedagogické fakultě MU.

Na katedře primární pedagogiky se věnuje zejména předmětům Didaktika elementárního čtení a psaní a Školní pedagogika – problémy vyučování a učení. Garantuje také všechny předměty spojené s pedagogickými praxemi studentů a předměty spojené s psaním závěrečných prací.

Odborně se dlouhodobě zaměřuje na témata spojená s výukou elementárního čtení a psaní, výzkumně se aktuálně věnuje zejména problematice uchazečů o studium učitelství a problematice absolventů – začínajících učitelů na 1. stupni ZŠ.

Je předsedou Oborové komise pro programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ na PdF MU, dále členem České pedagogické společnosti a spoluautorem několika celostátních učebnic pro výuku elementárního čtení a psaní.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Docenti/docentky

Osobní profil

garantka studijních programů Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika

Na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management, magisterské studium v oboru Předškolní pedagogika a doktorské studium v oboru Pedagogika. Pracovala jako učitelka a ředitelka MŠ, od roku 2008 působí na PdF MU v Brně, kde habilitovala v oboru Pedagogika.

Odborně se zaměřuje na témata spojená s předškolní pedagogikou, pedagogickou diagnostikou, autoevaluací mateřské školy či didaktikou. Výzkumně se věnuje především procesům profesního rozvoje učitelů mateřských škol a rozvoji reflektivních dovedností studentů.

Je členkou Asociace předškolní výchovy a mezinárodní organizace OMEP, ve kterých současně působí jako členka užšího vedení. Dále je členkou České pedagogické společnosti, České asociace pedagogického výzkumu, odborné skupiny při MŠMT pro podporu vzdělávacího oboru Předškolní vzdělávání a oboru Pedagogika. V roce 2017 se stala členkou vědecké rady nakladatelství Portál.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Osobní profil

Na PdF MU vystudoval Učitelství pro 1. stupeň a také učitelství angličtiny pro druhý a třetí stupeň. Pracoval jako učitel anglické konverzace na gymnáziu, vedl jazykový kroužek ve 2. ročníku na ZŠ a poté se deset let na PdF věnoval výzkumu školního vzdělávání.

Na katedře primární pedagogiky se věnuje zejména předmětům Školní pedagogika a také těm zaměřeným na odbornou komunikaci a pedagogický výzkum. Zapojuje se do pedagogických praxí studentů prvních, druhých a čtvrtých ročníků.

Odborně ho zajímají didaktická, kurikulární a filosofická témata, výzkumně se věnuje zejména problematice realizovaného kurikula na preprimárním a primárním stupni a teorii transdisciplinární didaktiky.

Je členem redakce časopisu Orbis scholae, členem České pedagogické společnosti (v letech 2017-2020 jejím předsedou) a České asociace pedagogického výzkumu. Spolupracuje s Českou školní inspekcí.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Odborní asistenti

Osobní profil

šéfredaktorka časopisu Komenský

Vystudovala obor historie – archivnictví a specializaci dramatická výchova na Filozofické fakultě UJEP v Brně (dnes MU). Pracovala jako učitelka dějepisu a dramatické výchovy, poté jako pedagog volného času ve Středisku volného času Lužánky, v letech 2008–2012 působila v Ateliéru Divadlo a výchova na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění.

Odborně se zaměřuje na dramatickou výchovu jako cestu kooperace a integrace učiva, na historii pedagogiky a na problematiku studentského portfolia.

Výzkumně se věnuje didaktické problematice, zejména tématům didaktické rekonstrukce obsahu, psychosomatické jednoty a živým obrazům jako metodě poznávání a způsobu kognitivně náročné práce.

Dlouhodobě spolupracuje s katedrou výchovné dramatiky DAMU, s Metodickým centrem muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea a dalšími subjekty. Je zapojena v domácích i mezinárodních projektech zaměřených na dramatickou výchovu a její uplatnění ve škole. Vede redakci časopisu Komenský, je členem redakční rady časopisu Tvořivá dramatika a členem Sdružení pro tvořivou dramatiku.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.


kancelář: bud. D/3019
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3974
e‑mail:

Osobní profil

odborná asistentka

Na Střední pedagogické škole v Kroměříži vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, na Masarykově univerzitě vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací na výuku anglického jazyka a doktorské studium v oboru Pedagogika. Pracovala jako učitelka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Na pedagogické fakultě pracovala jako asistentka na katedře anglického jazyka a literatury a výzkumná pracovnice Institutu výzkumu školního vzdělávání, nyní působí jako odborná asistentka na katedře primární pedagogiky.

Na PdF se věnuje tématům spojeným se čtenářskou gramotností, pedagogickou diagnostikou a didaktikou preprimárního a primárního stupně. Podílí se na zajišťování asistentských a souvislých praxí studentů prvních, třetích a čtvrtých ročníků. Zaštiťuje předměty pro studenty Erasmus vyučovaných na katedře. Výzkumně se věnuje realizovanému kurikulu, čtenářské gramotnosti a rozvoji diagnostických kompetencí studentů.

Je členkou České pedagogické společnosti a České asociace pedagogického výzkumu.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

proděkanka pro internacionalizaci a vnější vztahy Pedagogické fakulty


kancelář: bud. D/3020
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3545
e‑mail:

Osobní profil

Na Univerzitě Hradec Králové vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací přírodovědná a vlastivědná výchova. Pracovala jako učitelka v Montessori základní škole, kde vyučovala anglický jazyk a environmentální výchovu, následně byla třídní učitelkou ve 2. ročníku ZŠ a po mateřské dovolené pracuje na Katedře primární pedagogiky PdF MU.

Na PdF vyučuje projektovou výuku, globální a environmentální výchovu, podílí se na výuce školní pedagogiky. Vede asistentské a souvislé praxe studentů prvních, druhých a čtvrtých ročníků. Připravuje také pedagogickou praxi pro přijíždějící Erasmus studenty.

Výzkumně se věnuje subjektivním teoriím učitele, přechodu dětí z MŠ do ZŠ a začínajícím učitelům.

Je členkou českého předsednictva světové organizace pro předškolní výchovu OMEP, členkou České pedagogické společnosti a České asociace pedagogického výzkumu.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Osobní profil

Odborně se zaměřuje na vzdělávání dětí do tří let; alternativní vzdělávání; profesionalizace učitele v mateřských školách; sociálně znevýhodněné děti ve vzdělávání.

Výzkumně se zaměřuje na vzdělávací aktivity pro děti do tří let; role učitele mateřské školy.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Sekretářka

Externisté

Mgr. Lucie Štěpánková


e‑mail:

Osobní profil

Vystudovala učitelství pro mateřské škole na střední pedagogické škole, speciální pedagogiku (logopedii a surdopedii) na Masarykově univerzitě a školský management na Karlově univerzitě. Má dlouholetou praxi na pozici učitelky a ředitelky mateřské školy a školní inspektorky České školní inspekce. V současné době působí jako lektor a odborný konzultant, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání. Spolupracuje s Českou školní inspekcí, podílela se se na vytváření systému InspIS pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Na Katedře primární pedagogiky PdF MU vyučuje předškolní pedagogiku a vede vstupní a průběžnou pedagogickou praxi studentů prvních a druhých ročníků oboru Učitelství pro mateřské školy.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Martin Hofman


bud. D/3019

telefon: 604 270 894
e‑mail: ,

Psycholog, terapeut, lektor

Osobní profil

Vystudoval psychologii (Fakulta sociálních studií MU, 2008, Mgr.) a pedagogiku (Filozofická fakulta MU, 2005, Bc.). Pracuje jako psycholog, terapeut, lektor kurzů pro širokou i odbornou veřejnost, je externím vyučujícím Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Lektoruje kurzy pro pedagogy, školní psychology, pěstouny a sociální pracovníky. Působil 10 let jako školní psycholog na základní škole Horácké nám. v Brně, dále také v Krizovém centru pro děti a mládež Spondea či Dětském domově. Pracuje v soukromém terapeutickém a vzdělávacím centru Therapies v Brně a centru Pod Křídly v Praze. Působí také v Českém institutu biosyntézy, kde se věnuje aplikaci této holistické terapeutické metody do školství. Je trenérem psychoterapeutického výcviku v biosyntéze.


Na Katedře primární pedagogiky vyučuje předmět Pedagogická komunikace.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Pavla Klusáčková, Ph.D.


e‑mail:

Osobní profil

Je absolventkou magisterského studia v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a doktorského studia v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě v Brně. V rámci svých studií se zúčastnila řady zahraničních stáží při Universidade da Madeira, Boston University a především roční vědecko-výzkumné stáže na University of California, Berkeley. V rámci své vědecké činnosti se zabývala oblastí čtenářské a literární gramotnosti. Od roku 2012 působí jako učitelka prvního stupně na brněnské základní škole a spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU.Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Petr Juráček


e‑mail:

Osobní profil

Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací německý jazyk.

Na katedře přednáší Školský a třídní management. Cílem setkávání je vhled do problematiky školy z pohledu pedagogů, ukázky z praxe, poukázání na kouzlo učitelského povolání i jeho příležitosti.

Od roku 2009 je ředitelem Mateřské školy a Základní školy Ostopovice, metodik výchovně-vzdělávacího procesu.
Cílem školy je žák připravený na přechod na druhý stupeň v oblasti znalostí, dovedností i postojů. Je empatický, pomáhající a tolerantní ke všemu živému i neživému.

Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Karla Černá


e‑mail:

Osobní profil

Vystudovala Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně (dnešní MU) v Brně, učitelství pro 1. stupeň základní škol.

Praxe:

od roku 1991 učitelka ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice

od roku 2000 ředitelka ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice

od roku 2008 Externí učitelka na PR MU Brno (katedra primární pedagogiky, katedra pedagogiky)

Mgr. Andrea Kalusová


e‑mail:

Osobní profil

Vystudovala učitelství pro mateřské školy na střední pedagogické škole a učitelství pro 1. stupeň ZŠ na MU. Během své praxe vyzkoušela pozici učitelky MŠ, vychovatelky ŠD, učitelky 1. st. ZŠ a zástupkyně ředitele školy. Pracovala na malé vesnické i velké městské škole. Stála u zrodu soukromé základní školy ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o. v Brně. V současné době působí jako ředitelka této školy.

Již několik let aktivně spolupracuje s katedrou primární pedagogiky. Zpočátku vedla studenty učitelství na praxi, jako externista vyučuje předmět Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí.

Profesně se zaměřuje na formativní hodnocení a jeho vliv na motivaci žáků, v rámci dalšího vzdělávání proškolila řadu pedagogů. V práci s dětmi se soustředí na bezpečné a podporující prostředí. Ve výuce uplatňuje prvky Začít spolu. Soustředí se i na problematiku intelektově nadaných dětí a jejich začlenění do běžného kolektivu.

Mgr. Bc. Ivona Princlíková


e‑mail:

Osobní profil

Na PdF MU vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací tělesná výchova.  Na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management. Pracovala jako učitelka na prvním stupni základní školy v Brně a na malotřídní škole v Zakřanech.  Od roku 2007 působí jako ředitelka ZŠ a MŠ Nížkovice.

Odborně se zaměřuje na témata spojená se školní pedagogikou, hodnocením a sebehodnocením žáků, práci s žákovskými portfolii, využívání metod RWCT ve výuce, výuku genetické metody čtení a psaní.

Na katedře primární pedagogiky se věnuje zejména předmětu Strategii řízení třídy.

PaedDr. Hana Sedláčková


e‑mail:

Osobní profil

Absolvovala vysokoškolské studium v oborech Učitelství pro mateřské školy a Školský management na PedF UK v Praze a program celoživotního vzdělávání v oboru Speciální pedagogika (integrativní speciální pedagogika, psychopedie, SVPU) na PdF MU v Brně.

Odborně se zaměřuje na témata spojená s předškolním vzděláváním. V rámci výuky se věnuje teorii kurikula.

Má dlouholetou praxi v mateřské škole a od roku 1990 pracuje na pozici školní inspektorky Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce. Dlouhodobě působí jako lektorka v oblasti předškolního vzdělávání a publikuje odborné texty. Podílela se na tvorbě a realizaci projektu podpory zdraví v mateřských školách a publikací a materiálů s ním souvisejících (Zdravá mateřská škola, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, nástroje pro autoevaluaci: SUKy – sdružené ukazatele pro hodnocení kompetencí, INDI MŠPZ). Mnoho let byla členkou expertního týmu při Státním zdravotním ústavu Praha v Programu podpory zdraví v mateřské škole. Je spoluautorkou publikací Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání a Jak úspěšně řídit mateřskou školu.

Doktorandi

Mgr. Teresa Vicianová


e‑mail:

Osobní profil

Na Univerzitě Komenského v Bratislave vystudovala bakalářský obor předškolní a elementární pedagogika a následně magisterský obor učitelství pro primární vzdělávání.

Výzkumně se zaměřuje na začínající učitele.

V rámci externí spolupráce s rektorátem MU se podílí na organizaci vzdělávacích aktivit, zaměřených především na doktorské studenty.

Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Aneta Hřavová


e‑mail:

Osobní profil

Vystudovala Pedagogické lyceum na SPgŠ v Prachaticích, dále pokračovala
bakalářským studiem oboru Učitelství pro mateřské školy na JČU v Českých
Budějovicích, navazujícím magisterským studiem Pedagogiky na ÚPV FF MUNI v Brně. Pracovala jako učitelka a v současné době jako ředitelka mateřské školy.

Výzkumně se zaměřuje na čtenářskou pregramotnost a její rozvoj v rodině a mateřské škole.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Tomáš Horčička


e‑mail:

Osobní profil

Vystudoval Předškolní a mimoškolní pedagogiku na střední pedagogické škole a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MUNI. Pracoval na pozicích učitel v MŠ a vychovatel v ŠD. Od roku 2016 je členem redakce časopisu Komenský.

Výzkumně se zabývá přechodem dítěte z mateřské do základní školy.

Profil na MUNI.CZ Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Alžběta Jurasová


e‑mail:

Osobní profil

Na Masarykově univerzitě v Brně vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracuje jako tandemový učitel na prvním stupni ZŠ. Výzkumně se zaměřuje na tandemovou výuku a spolupráci učitelů.

Profil na IS.MUNI.CZ

Mgr. Lucie Grebíková


e‑mail:

Osobní profil

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracuje jako učitelka na prvním stupni ZŠ. Výzkumně se zaměřuje na uvádějící učitele.

Profil na IS.MUNI.CZ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info