Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Primary Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/3020
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3112
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Doplňující pedagogické studium, závěrečná práce Výukový program Václav a Boleslav - možnosti využití historických pramenů a dramatické výchovy pro výuku dějepisu, FF MU
 • 2012: Doktorské studium, disertační práce Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy, PedF MU
 • 1998: Celoživotní vzdělávání - kurz Dramatická výchova jako prostředek osobnostně sociálního rozvoje ve škole, závěrečná práce Projekt Václav a Boleslav - metodický materiál, FF UK
 • 1994: Specializační studium dramatické výchovy, závěrečná práce Slon a mravenec - příprava lekce dramatické výchovy podle předlohy D. Mrázkové, FF MU
 • 1992: Magisterské studium historie - archivnictví, diplomová práce Jindřich Šebánek - příspěvek k poznání jeho života a díla I. (1900-1939), FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2012 - dosud: Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, odborný asistent
 • 2008 - 2012: Ateliér Divadlo a výchova, Divadelní fakulta JAMU, odborný asistent
 • 2007 - 2008: SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno, pedagog
 • 1999 - 2007: Dům dětí a mládeže, Brno, Kyjevská 2, pedagog
 • 1998 - 1999: Soukromé umělecké gymnázium P. Křížkovského, Brno-Komín, Kristenova 27, pedagog
 • 1996 - 1998: Speciální soukromé gymnázium Integra, Brno, Rašelinová 11, pedagog
 • 1992 - 1998: Akademické gymnázium, o.s., Mojmírovo nám. 10, Brno, pedagog
Pedagogická činnost
 • Dramatická výchova
 • Úvod do pedagogiky
 • Základy pedagogiky
 • Integrovaný vědní základ
 • Didaktika integrovaného vědního základu
 • Pedagogická praxe
 • Pedagogická diagnostika
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 3. 10. 2016 – 7. 10. 2016: Matej Bel University, Banská Bystrica, Erasmus+, SVK
 • 24. 7. 2010 – 30. 7. 2010: Redbridge Drama Centre London, London, GBR
  • Vedení dílny v rámci mezinárodního festivalu Youth Theatre Festival 2010
 • 12. 3. 1993 – 21. 3. 1993: BEL
  • výměnný pobyt Akademického gymnázia v Lovani
Universitní aktivity
 • 2012: člen redakční rady časopisu Komenský 2016: šéfredaktorka časopisu Komenský
Mimouniversitní aktivity
 • externí pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU
 • člen redakční rady časopisu Tvořivá dramatika
 • člen Odborné rady pro studentské a experimentující divadlo NIPOS ARTAMA Praha (2003 - 2012)
 • člen grantové komise pro dětské estetické aktivity MK ČR (2006 - 2008)
 • člen Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha
 • člen koordinační rady Sdružení pro Tvořivou dramatiku (od 2012)
 • garant kurzu Školní divadlo, akreditace MŠMT ČR č.j. 35538/99-20-167 (Brno 2000-2002)
 • garant kurzu Projektové vyučování dějepisu, akreditace MŠMT ČR č.j. 28156/2002-25-12 (Brno 2002-2004)
 • garant kurzu Projektové vyučování dějepisu, akreditace MŠMT ČR č.j. 27686/2004-25-302 (Brno 2004-2006)
 • garant kurzu Tematická kooperativní výuka dějepisu metodami dramatické výchovy, akreditace MŠMT ČR č.j. 27961/2006-25-541 (Brno 2006-2008)
 • garant kurzu Tematická kooperativní výuka II., akreditace MŠMT ČR č.j. 23035/2007-25463 (Brno 2007–2009)
 • organizátor divadelních festivalů a přehlídek (Špíl-Berg, Popelec, Prima sezóna, Léto a dým, Jarní divadelní festival, Podzimní divadelní festival)
 • Programy tematické kooperativní výuky:
 • Václav a Boleslav – počátky českého státu
 • Božena Němcová
 • Setkání s E.A. Poem
 • Pravěk – život sběračů a lovců
 • Býčí skála (regionální historie)
 • Egypt – paleta krále Narmera
 • Řecko – mýty a bohové
 • Řím a jeho kulturní dědictví
 • Francouzská revoluce – čas nadšení, čas vraždění
 • Vánoční příběh - adventní mystérium
 • Pašijové hry)
 • Spoluúčast na projektech:
 • Čas je dar Afriky (výukový program Africká vesnice, SVČ Lužánky 27. - 29.11.2006)
 • Živly (výukový program Merkurova kašna, SVČ Lužánky 14. - 15.5.2007)
 • Výchova v evropských a globálních souvislostech (workshop na motivy knihy F. Tashlina, Medvěd, který nebyl, 29.2. - 2.3.2008)
 • Inscenace dětského divadla (pedagogické a režijní vedení):
 • Václav a Boleslav (podle Kristiánovy legendy) – Soukromé umělecké gymnázium P. Křížkovského (1999)
 • Setkání s E.A. Poem – divadelní soubor Skandál, Dům dětí a mládeže Brno, Kyjevská 2 (2000)
 • Kat (podle H. de Balzaca) - divadelní soubor Skandál, Dům dětí a mládeže Brno, Kyjevská 2 (2001)
 • Květ Kapradiny (podle J. I. Kraszewského) - divadelní soubor Avodluk I, Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38 (2001)
 • O Paridovi - divadelní soubor Avodluk I, Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38 (2002)
 • Svědomí Toma Sawyera (podle M. Twaina) – divadelní soubor Avodluk II, Tyršova ZŠ Kuldova 38 (2003)
 • Hra na Betsy Bowovou (podle R. Parkové) - divadelní soubor Avodluk II, Tyršova ZŠ Kuldova 38 (2004)
 • Spolupráce s jinými subjekty:
 • NIPOS-ARTAMA Praha
 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • Výzkumný ústav pedagogický
 • Asociace učitelů dějepisu
 • o.s. Johan, kulturní a sociální projekty Plzeň
 • o.s. THeatr Ludem, Ostrava
 • Muzeum hry Jičín
 • Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně
 • Prázdninová škola Lipnice
Vybrané publikace
 • RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy., 2022. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODOVÁ, Veronika, Karolína DUNDÁLKOVÁ a Tomáš JANÍK. Úvahy Hanse Ulricha Grundera o učitelství, učitelích a jejich postavení ve společnosti. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 146, č. 3, s. 5-12. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODOVÁ, Veronika a Anna TOMKOVÁ. Rozhovor s Klárou Šeďovou a Romanem Švaříčkem o významu výzkumu a jeho vlivu na učitelskou praxi. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 146, č. 4, s. 5-13. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODOVÁ, Veronika a Jiří MIHOLA. Rozhovor s Petrem Čornejem o výchovně-vzdělávací roli historie a důležitosti dobrých učitelů. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 147, č. 2, s. 3-10. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODOVÁ, Veronika. Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání. Online. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 191 s. edice Reflexe, 7. svazek. ISBN 978-80-280-0101-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0101-2022. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Kateřina DYTRTOVÁ, Ondřej HNÍK, Lucie JAKUBCOVÁ, Alena NOHAVOVÁ, Veronika RODOVÁ a Věra UHL SKŘIVANOVÁ. Klíčová kompetence (nejen) pro umělecké obory v evropském kurikulu: analytické vysvětlení. Studia Paedagogica. Brno: MUNI PRESS, 2022, roč. 27, č. 3, s. 9-32. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2022-3-1. URL info
 • RODOVÁ, Veronika a Hana HORKÁ. Grandes figures de la Révolution française: création et lecture à l’aide de la technique des tableaux vivants. Synergies Europe. Sylvains-lès-Moulins, France: GERFLINT (Groupe d'Etudes et de Recherches pour le Francais Langue Internationale), 2022, roč. 2022, č. 17, s. 209-222. ISSN 1951-6088. URL URL info
 • RODOVÁ, Veronika, Eva DITTINGEROVÁ, Ropert- Perne KATJA a Mohapl Doležal TOMÁŠ. Wellbeing ve škole. Pohled na téma skrze metody dramatické výchovy. In Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021. ISBN 978-80-7392-367-9. URL info
 • RODOVÁ, Veronika, Eva DITTINGEROVÁ, Katja ROPRET PERNE a Tomáš MOHAPL DOLEŽAL. Žít školou naplno. Lužánky zvou učitele do hry. Online. první. Brno: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, 2021. ISBN 978-80-85038-09-5. URL info
 • RODOVÁ, Veronika a Zora SYSLOVÁ. Profesní identita studentek učitelství pro mateřské školy a její odraz v portfoliu. Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 31, č. 1, s. 35-69. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2021-1-35. URL info
 • RODOVÁ, Veronika a Eva DITTINGEROVÁ. Joe Provisor o poradních kruzích jako prastarém a užitečném způsobu otevřené komunikace mezi žáky a učiteli. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 144, č. 3, s. 5-11. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODOVÁ, Veronika, Hana HORKÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Rozhovor s Vladimírou Spilkovou o školské reformě a o podobách současné školy. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 143, č. 1, s. 5-12. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODOVÁ, Veronika a Jan SLAVÍK. Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu: Analytické zobecnění poznatků z praxe. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 3, s. 9-47. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2018-3-2. URL info
 • RODOVÁ, Veronika a Jan SLAVÍK. Živé obrazy jako způsob poznávání. In Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik. 2018. URL info
 • HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Osobnosti Francouzské revoluce, živé obrazy jako cesta k dialogickému vyučování. Komenský. Masarykova univerzita, 2017, roč. 142, č. 2, s. 32-39. ISSN 0323-0449. info
 • RODOVÁ, Veronika. Rozhovor s Jessicou Litwak o divadle jako nástroji společenské změny a vzdělávání. Komenský. Masarykova univerzita, 2017, roč. 142, č. 1, s. 5-10. ISSN 0323-0449. URL info
 • HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Veronika RODOVÁ. Rozvíjení didaktických dovedností v učitelském vzdělávání. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 124-137. ISBN 978-80-7509-426-1. URL info
 • RODOVÁ, Veronika. Still Pictures as a Form of Learning. New Zealand Journal of Research in Performing Arts and Educations: Nga mahi a Rehia no Aotearoa. Canterbury: University of Canterbury, 2016, Volume 6,, podzim 2016, s. 59-67. ISSN 1178-7708. URL info
 • RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v muzeu. Náměty pro práci muzejního pedagoga. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2016, 37 s. ISBN 978-80-7028-468-1. URL info
 • HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. The way of life of prehistoric people of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme). Przegląd Pedagogiczny. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 30-40. ISSN 1897-6557. URL info
 • HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Učitel jako iniciátor rozvoje prožitku, zkušenosti a tvořivosti v mateřské škole. In Adriana Wiegerová a kol. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. první. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015, s. 58-73. 10 publikace ve vědecké edici Pedagogika. ISBN 978-80-7454-555-9. info
 • HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Nová kultura vyučování a učení v primární škole na příkladech. Online. In Porubský, Š., Lynch, Z. (eds.). Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. 1. vyd. Banská Bystrica: Banská Bystrica: PF UMB, 2015, s. 22-40. ISBN 978-80-557-1024-2. info
 • RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu. Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky. první. Brno: MU, 2014, 179 s. ISBN 978-80-210-7593-1. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Lukáš TVRĎOCH a Martin PLEVA. Umíme vyučovat dějepis? Komenský. Masarykova univerzita, 2013, roč. 137, č. 4, s. 36-38, 2 s. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy. 2012, 305 s. URL info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Procedury zakotvené teorie jako možnost výzkumné reflexe vlastního pedagogického působení. Online. In Věra Ježková (Ed.). KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.—12. září 2012, Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 326-339. ISBN 978-80-7290-620-8. URL info
 • BRHELOVÁ, Eva a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Otázka jako klíč k příběhu. Tvořivá dramatika. Praha: IPOS-ARTAMA, 2011, XXII., č. 1, s. 15-22, 56 s. ISSN 1211-8001. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky (T.K.V.). 2011. ISBN 978-80-210-5553-7. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Obraz jako východisko výuky dějepisu. In DOLEŽELOVÁ, J. (Ed.). Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 34-52, 75 s. ISBN 978-80-210-5587-2. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Jindra Delongová. Paní. Amatérská scéna. Praha, 2010, roč. 2010/56, č. 3, s. 5-7, 59 s. ISSN 0002-6786. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vliv programů tematické kooperativní výuky (T.K.V.) na vyučovací strategie učitelů dějepisu. In In DOLEŽELOVÁ,J. (ed.) Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: MU, 2010, s. 6-14, 103 s. ISBN 978-80-210-5293-2. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Redbridge Drama Centre. Amatérská scéna. Praha, 2010, roč. 2010/56, č. 6, s. 41-42, 55 s. ISSN 0002-6786. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Božena Němcová jako objekt dějepisného vyučování. In MÄRC, J. a kolektiv. Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování (genderová tematika ve výuce dějepisu), Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Historica Didactica 3. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 94-112, 160 s. ISBN 978-80-7414-367-0. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Výukové programy jako zdroj znalostí žáků v dějepise. In In ŠTĚPÁNEK, K. (ed.) Vybrané problémy borové didaktiky dějepisu 2 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 28-39, 46 s. ISBN 978-80-210-5019-8. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Výzkum je dobrodružství. Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009, roč. 2009/XX,, č. 3, s. 56-57, 65 s. ISSN 1211-8001. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická kooperativní výuka dějepisu u zdravotně znevýhodněných. In In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L.(Eds.). Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí (CD ROM). Brno: MU, 2009, s. 75-78, 237 s. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Iva a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Václav a Boleslav na dva způsoby. In In BURSÍKOVÁ, L., MARTINOVSKÝ, P. a kol. Metodické inspirace. Mezipředmětové vztahy v dějepise. 1. vyd. Praha: ASUD ČR, 2009, s. 26-39, 138 s. ISBN 978-80-903419-4-4. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK a Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008, 128 s. ISBN 978-80-7367-472-4. URL info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Struktura praktické přípravy studentů Ateliéru Divadlo a výchova na divadelní fakultě JAMU v Brně. In In HAVEL, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J., (Eds.). Pedagogické praxe a oborové didaktiky Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: MSD spol.s.r.o., 2008, s. 237-242, 276 s. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická kooperativní výuka dějepisu s využitím metod dramatické výchovy, její možnosti v současném vzdělávání ve vztahu ke klíčovým kompetencím a Rámcovému vzdělávacímu programu. In In VYHŇÁK, P. (ed.). Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: MU a Akademické nakladatelství CERM, 2008, s. 45-62, 62 s. ISBN 978-80-210-4664-1. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika a Jana HRUBÁ. Člověk a společnost. Diskuse o přínosu zavádění RVP a ŠVP pro jednotlivé obory a oblasti. In Člověk a společnost. Diskuse o přínosu zavádění RVP a ŠVP pro jednotlivé obory a oblasti. 1. vyd. Brno: Mravenec, 2008, s. 27-31. ISBN 978-80-86994-63-5. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická výuka a dramatická výchova ve službách dějepisu. Tvořivá dramatika. Praha: IPOS-ARTAMA, 2008, roč. 2008/XIX, č. 1, s. 17-26, 53 s. ISSN 1211-8001. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Přechodná známost nebo trvalý vztah (využití metod dramatické výchovy a kooperace při výuce dějepisu. In In Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Sborník příspěvků z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění. 1. vyd. Praha: ružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008, s. 112 – 122, 219 s. ISBN 978-80-903901-2-6. info
 • RODOVÁ, Veronika. člen redakční rady. Tvořivá dramatika, 2008. ISSN 1211-8001. URL info
 • DRAHANSKÁ, Petra a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Drama v historii. Projektové vyučování dějepisu metodami dramatické výchovy. Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2005, roč. 2005/2, č. 4, s. 56-59, 168 s. ISSN 1214-603X. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Projektové vyučování dějepisu: možnosti využití historických pramenů. In In Acta musealia, suplementa 2005. 1. vyd. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2005, s. 58-59, 70 s. ISSN 0862-8548. info

20. 7. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.