5. semestr

Souvislá pedagogická praxe (XPPp13)

prezenční studium / podzimní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 3 týdny

kredity: 3; zakončení: zápočet

Informace o praxi

Souvislá pedagogická praxe probíhá ve fakultních a spolupracujících mateřských školách v prvních třech týdnech pátého semestru v době od 8.00 do 14.00 hodin. Doba praxe je rozdělena na přímou pedagogickou činnost studenta v době od 8.00 do 13.00 hodin a zpravidla se kryje s přímou činností provázejícího učitele. Hodina mezi 13.00 a 14.00 hodinou je věnovaná reflexi dopoledních činností, tedy přímé pedagogické činnosti nejprve učitele, poté i studenta.

Praxe je vzhledem k počtu studentů realizována ve všech spolupracujících i fakultních mateřských školách, protože na této praxi už není možné, aby bylo ve třídě více studentů. Vždy musí jít o jednoho studenta u jednoho provázejícího učitele, respektive o jednoho studenta v jedné třídě mateřské školy.

Často se tak stává, že student realizuje tuto praxi ve zcela novém prostředí. Jen málokterý ze studentů může realizovat souvislou praxi v mateřské škole, ve které uskutečňoval praxe v minulých třech semestrech. Praxe umožňuje studentovi vystupovat v roli učitele, připravit a realizovat komplexní projekt. V rámci projektu pak řeší jednotlivé pedagogické situace v konkrétních podmínkách mateřské školy.

Praxe probíhá tři týdny. Studenti hospitují první týden u provázejícího učitele. Pozorují třídu jako celek i jednotlivé děti individuálně. Pokud absolvují praxi v jiné fakultní mateřské škole než předchozí tři semestry, seznamují se s prostředím školy, s jejím vybavením apod. Další dva týdny již pod dohledem provázejícího učitele realizují připravený projekt (lze i dva, na každý týden jeden). Činnosti studenta jsou každý den reflektovány a na konci praxe vyhodnoceny jak studentem, tak cvičným učitelem ve společném formuláři.

Souvislá pedagogická praxe (XPPk13)

kombinované studium / podzimní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 2 týdny

kredity: 2; zakončení: zápočet

Informace o praxi

 

Praxe probíhá dva týdny v průběhu semestru v mateřských školách v místě bydliště, popřípadě na pracovištích studentů, kteří v mateřské škole pracují. Studenti hospitují první týden u vybraného učitele. Další týden realizují připravený projekt pod dohledem vybraného učitele. Činnosti studenta jsou každý den reflektovány a na konci praxe vyhodnoceny jak studentem, tak vybraným učitelem ve společném formuláři.

Cílem souvislé praxe je vést k upevňování a rozvíjení kompetencí projektových, realizačních a reflexivních. Studenti by také měli být schopni provádět analýzu výsledků svého pedagogického působení a směřovat ke zkvalitnění vlastní činnosti.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info