(Roz)hovor se státním tajemníkem Jindřichem Fryčem (MŠMT)

2. 8. 2019 Kateřina Lojdová

Jak vznikl dokument Strategie 2020?

Proces vzniku Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 lze z hlediska dosavadní tvorby strategických a koncepčních dokumentů nejen v oblasti vzdělávací politiky, ale i jiných veřejných politik, označit za mimořádně otevřený a participativní. Přípravě vlastního strategického dokumentu předcházela veřejná konzultace k jejím obecným východiskům (dokument Hlavní směry vzdělávací politiky, který byl vytvořen skupinou expertů ve spolupráci s pracovníky MŠMT). Konzultace umožnila všem relevantním aktérům i široké veřejnosti vyjádřit své stanovisko k návrhu priorit budoucí Strategie 2020. K dílčím tématům následně probíhaly otevřené kulaté stoly, přičemž závěry těchto diskuzí byly publikovány na webu www.vzdelavani2020.cz, který se stal zdrojem veškerých informací o přípravě dokumentu. Část akcí byla rovněž realizována ve spolupráci s organizací Eduin v rámci projektu Česko mluví o vzdělávání. Souběžně s výše popsanými kroky se na vzniku Strategie 2020 kromě pracovníků MŠMT podílela rovněž tvůrčí expertní skupina a odborná oponentní rada.

 O čem Strategie je?

Vize Strategie 2020 a tedy i vzdělávací politiky ČR navazuje na naplňování obecných cílů vzdělávání. Dokument v tomto ohledu hovoří zejména o vzdělávání, které je považováno za hodnotu v popředí zájmu společnosti i jednotlivců, dále také o významu celoživotního učení, o přístupném kvalitním vzdělávání pro každého, které funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci, o dobře připravených učitelích, kteří jsou všestranně motivováni pomáhat dětem, žákům a studentům k dosažení maxima jejich možností, či o vzdělávání, které se opírá o aktuální výsledky lidského poznání, podporuje tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce.  

Na základě výše nastíněného byly pro období do roku 2020 stanoveny tři průřezové priority, a sice snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. Tyto priority byly rozpracovány do dílčích 18 cílů, na které navazují jednotlivá opatření. Samotné priority i cíle byly formulovány na základě analýz stavu vzdělávací soustavy, s ohledem na závěry a podněty z veřejných konzultací a v souvislosti s doporučeními nezávislých expertů.

 Jak se strategie zaváděla?

Z pohledu zavádění Strategie 2020 vznikly v souladu s jejími předpoklady všechny implementační dokumenty na národní úrovni v očekávaných termínech, které dále obsahově rozpracovaly klíčové priority a cíle samotného dokumentu, zejména pak Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020. Celou soustavu dokumentů doplňuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), na jehož základě jsou čerpány prostředky z fondů EU v programovacím období 2014–2020 pro oblast vzdělávání a vědy. OP VVV je jedním z hlavních finančních zdrojů, ze kterého jsou financovány opatření definované v jednotlivých strategiích, přičemž existence všech implementačních dokumentů Strategie 2020 je zároveň předpokladem čerpání prostředků z fondů EU, tzv. předběžné podmínky.

Docházelo v průběhu zavádění k hodnocení, zda se to ubírá správným směrem?

Samotnou implementaci navrhovaných intervencí Strategie 2020 provázela již od svého počátku očekávaná dílčí rizika zahrnující buď faktory přímo v rámci resortu školství (např. zajištění financování, personálních odborných kapacit, analytických zdrojů) nebo mimo něj (financování opatření z jiných zdrojů, vývoj projednávání legislativy, společenský kontext). Přesto však realizace dílčích opatření, cílů a naplňování priorit Strategie 2020 dosáhla v mnoha ohledech značného pokroku. Strategie 2020 prochází každoročně průběžným interním hodnocením své implementace, které je zaměřeno na plnění priorit, cílů a opatření prostřednictvím dílčích aktivit, ať již finančních, regulativních či informačních.

Strategie 2020 a na ni navazující materiály předpokládaly provedení externího hodnocení naplňování stanovených cílů týmem nezávislých expertů v polovině jejího implementačního cyklu. Hlavním cílem externího vyhodnocení bylo objektivní posouzení vývoje vzdělávací politiky vzhledem k prioritám a cílům vytyčeným Strategií 2020. Dalším cílem byla analýza dopadů opatření navazujících na Strategii 2020 v rámci celkových změn vzdělávacího systému, a to i v kontextu evropských a globálních trendů. Vyhodnocení rovněž mělo posloužit k základnímu vytyčení cílů pro oblast vzdělávací politiky v období následném po roce 2020. Tato zpráva byla týmem nezávislých expertů zpracována v průběhu roku 2017 a následně v dubnu 2018 představena veřejnosti[1].

Hodnocení bylo zveřejněno – jak s tím MŠMT hodlá dál pracovat?

Externí hodnocení naplňování Strategie 2020 poslouží jednak jako základní analytický vstup ve vztahu k možnostem naplňování Strategie 2020 po zbývající období účinnosti dokumentu a zároveň jako jedno z klíčových východisek pro přípravu nových či aktualizaci stávajících strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávací politiky pro období po roce 2020.

 

Phdr. Jindřich Fryč

zastává pozici státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Intenzivně se věnoval vzdělávací politice a její implementaci na národní úrovni, spolupodílel se na přípravě zejména Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. Dlouhodobě zastupuje MŠMT ve vztahu k Evropské unii, Radě Evropy, UNESCO a dalším mezinárodním organizacím. Je členem Řídícího výboru pro vzdělávací politiku a jeho implementaci Rady Evropy a Výboru Evropského centra pro výchovu k demokracii a lidským právům Rady Evropy.

[1] Materiály z hodnocení expertů jsou dostupné zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani-2020


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info