Project information
Význam speciální pedagogiky a role speciálního pedagoga v?mezioborovém kontextu

Project Identification
MUNI/A/1510/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt "Specifického výzkumu" svým pojetím tematicky navazuje na již ukončené projekty (Specifické výzkumy realizované v letech 2019-2021). Nadále se zaměřuje na význam a roli speciální pedagogiky, nově v kontextu mezioborové spolupráce speciálního pedagoga s dalšími odborníky, kteří se podílí na komplexní podpoře dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k tomu, že v minulých letech byl zkoumán význam a role speciálního pedagoga z pohledu pedagogů a rodičů, byl tedy popsán kontext speciální pedagogiky v oblasti vzdělávání ve škole i v rodinném prostředí. Nové zaměření bude vhodně doplňovat a uzavírat výzkumný záměr i z hlediska interdisciplinárního kontextu. Projekt cílí na možnosti, průběh a význam mezioborové spolupráce v poskytování speciálně pedagogické intervence a další návazné podpory. Projekt především poukáže na význam aktivní a funkční participace speciálního pedagoga s odborníky z dalších oborů a oblastí, které se do komplexní podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami zapojují. Hovoříme zde především o spolupráci s odborníky z oblasti psychologie, pedagogiky, sociálních věd, medicíny, terapeutického působení a poradenství. Mezioborová spolupráce hraje ve speciální pedagogice významnou roli a může kvalitu posykování komplexní intervence zásadně ovlivnit. Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají širokou škálu individuálních potřeb, které vyžadují spolupráci speciálního pedagoga s dalšími odborníky, a právě možnosti a průběh této spolupráce tvoří stěžejní zaměření celého projektu. Projekt je v souladu s předešlými výzkumnými aktivitami Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky a jeho hlavním cílem je zkvalitnění komplexního přístupu k podpoře všeobecného rozvoje, socializace, výchovy a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzkumný záměr je realizován na základě vlastní výzkumné aktivity realizačního týmu akademických pracovníků a zapojení studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia speciální pedagogiky do výzkumných projektů v rámci katedry.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.