Project information
Jazyková a literární komunikace IV. (JLK4)

Project Identification
MUNI/A/1596/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt si klade za cíl zkoumání specifik jazykové a literární komunikace, a to v několika tematických okruzích v souvislosti s odborným zaměřením řešitelského kolektivu, se zahájenými a rozpracovanými disertačními úkoly studentů doktorského studijního programu Filologie, obor Jazyková a literární komunikace.. Lingvistický výzkum bude pokračovat soustředěním se na specifika fonetiky češtiny u rodilých mluvčích vietnamštiny, a to sestavením a realizováním percepčních testů pro rodilé mluvčí češtiny. V literárněvědné oblasti bude v návaznosti na předchozí projekt prohloubena analýza dat získaných výzkumem identifikace dětského diváka a čtenáře s uměleckým dílem. Pozornost bude věnována problematice zobrazení přírodních národů v české próze po roce 2000, k níž se nově přidruží zkoumání motivu cesty v české a ruské literatuře. Novými tématy bude dále vztah literatury a výtvarného umění a jejich prostupování i hranice prostředictvím výzkumu lettrismu; studium mariánského kultu a tematiky v díle Jaroslava Durycha s ohledem na komunikační funkci ve vztahu ke čtenáři.
Výsledky projektu mohou být využity nejen k prohloubení a rozšíření poznatků v daných oborových oblastech, ale také k obohacení výzkumné metodologie (percepční testy, čtenářské dílny, recepční a interpretační sondy).

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.