Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu

Authors

DOLEŽALOVÁ Eva

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Hlavní cíl našeho výzkumného záměru je analýza praktického využití podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Parciální cíle jsou zaměřeny na: úroveň spolupráce s rodinou žáka s TP během jeho vzdělávání; vliv školských subjektů participujících na inkluzivním vzdělávání žáků s TP; aspekty ovlivňující klima třídy, v níž je vzděláván žák s TP; didaktické a kompenzační pomůcky využívající se při inkluzivním vzdělávání žáků s TP; speciální metody a formy práce využívající se při inkluzivním vzdělávání žáků s TP. Výzkumné šetření bude probíhat kvalitativní metodou, technikou polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory budou vedeny pedagogy učícími ve třídách běžných ZŠ v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Všechny budou realizovány při osobním setkání a na základě souhlasu informantů zaznamenávány do digitální podoby a následně anonymizovány. Empirické šetření má charakter účelového (záměrného) výběru, přesněji za využití výběru kritických případů (významným kritériem je osobní zkušenost informantů s edukací žáka/žáků s tělesným postižením). Pro zpracování získaných dat bude použito doslovné transkripce s následnou segmentací do analytických jednotek formou otevřeného kódování. Následně budou jednotlivé kódy kategorizovány a formou axiálního kódování budou mezi nimi definovány vztahy. Nejdůležitější vztahy budou dále zpracovány pomocí selektivního kódování do kauzální sítě.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.