Project information
Research in foreign language didactics (AKTEV XIII)

Předložený projekt koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011-2023 a je i nadále cíleně zaměřen na podporu výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků v rámci doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka. K hlavním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie, teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí a zapojení se do domácího i zahraničního vědeckého diskurzu. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, který reaguje na aktuální trendy nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale i jazykové politiky, edukační lingvistiky a zvýšenému zájmu o rozvoj profesních kompetencí učitelů cizích jazyků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.