Project information
Výtvarná pedagogika v prostředí reálných a virtuálních světů (Výtvarná pedagogika)

Projekt sleduje dva výzkumné směry, jejichž rozvoj odpovídá potřebám katedry výtvarné výchovy, vychází z jejich výzkumných tradic a reaguje na aktuální témata širšího výtvarně pedagogického diskurzu. Hlavní osou je analýza současného uměleckého a vizuálního myšlení a jazyka a jeho potenciálu v oblasti výtvarného vzdělávání. Konkrétně se tematicky zaměřuje na sféru digitálního umění a komunikace, sociálně orientované strategie (performativní tendence a intervence do veřejného prostoru) a obecnější proměny chápání výtvarné tvorby v současném dynamickém světě. Druhý směr výzkumu směřuje k poznání a syntéze historických rámců vztahu výtvarné výchovy a preprimárního a primárního vzdělávání, což je důležitý fundament pro další zkvalitňování přípravy pedagogů v této oblasti. Předkládaný projekt vychází z dlouhodobějšího plánu vědecké činnosti pracoviště, který předpokládá rozvoj navržených linií výzkumu i v dalších letech a s tím spojené výsledky a výstupy.

Publications

Total number of publications: 65


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.