Navazující výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF ve druhém roce (PEDPSYII)

Projekt navazuje na evaluaci prvního roku inovovaného pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU, která proběhla v rámci specifického výzkumu 2016/2017 a jejíž výsledky nás vedly již k rozvoji metodologických dovedností zapojených studentů a zavedení některých opatření s cílem zkvalitnit výuku v předmětech pedagogicko-psychologického modulu.
Cílem návazného evaluačního projektu je komplexně analyzovat kvalitu pregraduální přípravy učitelů v inovovaném pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU ve druhém roce jeho platnosti a na základě získaných dat tento program kontinuálně zkvalitňovat směrem k definovanému profilu absolventa. Jde o procesní a formativní evaluaci, jejímž cílem je postupně zhodnotit, jak je program postupně implementován. Projekt skrze zapojení studentů vede k rozvoji jejich metodologických dovedností, vhledu do studovaného oboru a podporuje je v publikačních výstupech a vystoupeních na konferencích.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.