Project information
Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Project Period
1/2016 - 9/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Rector's Office

Projekt SIMU+ je zaměřen na zabezpečení infrastrukturních a materiálně technických potřeb strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0. Jeho stěžejní částí je výstavba Komplexního simulačního centra SIMU, realizovaná LF MU. Realizací projektu dojde k investiční podpoře aktivit směřujících ke zvýšení relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce nebo praxe. Důraz je kladen i na zajištění technologických podmínek inkluzivního vzdělávání.

Cíle a výstupy projektu:
Projekt SIMU+ si klade za cíl vybudovat či modernizovat vzdělávací infrastrukturu MU. Prostřednictvím investiční podpory strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0 zvýší kvalitu výuky a její relevanci pro potřeby trhu práce a zpřístupní vysokoškolské prostředí znevýhodněným skupinám.

Těchto cílů bude dosaženo realizací následujících aktivit:

 • Lékařská fakulta: bude vybudováno Komplexní simulační centrum, které bude sloužit studentům studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství. Moderní nízkoenergeticky koncipovaná budova bude simulovat reálné nemocniční prostředí, počínaje urgentním příjmem s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, JIP, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Studenti tak budou mít možnost osvojit si běžné, složitější i velmi komplikované úkony a to v bezpečném prostředí simulačního centra.
 • Ekonomicko-správní fakulta: rekonstrukce 20 stávajících výukových místností, část z nich bude transformována na experimentálně-simulační laboratoře (pro studijní programy Veřejná ekonomika a správa, Veřejná správa, Podniková ekonomika a management).
 • Fakulta sociálních studií: zřízení multimediálního integrovaného newsroomu s redakčním systémem, modernizace rozhlasového studia, vznik komplexu cvičné redakce a vydavatelství (pro studijní program Mediální studia a žurnalistika) a výukového simulačního pracoviště pro nácvik např. voleb a politických kampaní (pro studijní program Politologie).
 • Pedagogická fakulta: vybavení pracoviště Katedry speciální pedagogiky PdF MU simulačními a diagnostickými nástroji (pro studijní program Speciální pedagogika – komunikační techniky), dále instalace simulační dráhy se signálním a varovným pásem a vybavení odpovídajícími technickým pomůckami, které umožní simulaci práce a podpory u žáků s různým druhem postižení (narušená komunikační schopnost, zrakové, sluchové a tělesné postižení se zaměřením na mozkovou obrnu).
 • Lékařská fakulta: vybudování tréninkové laboratoře klinické embryologie (pro nový studijní program Embryolog ve zdravotnictví) pro praktický nácvik všech dovedností, které jsou zásadní pro výkon povolání embryologa, a které musí být dokonale zvládnuty před dalším výcvikem v reálném provozu klinického pracoviště.
 • Filozofická fakulta: vybudování nového nahrávacího a akustického studia a zvukové laboratoře (pro nový studijní program Zvukový design a multimediální technologie).
 • Přírodovědecká fakulta: zřízení výukové laboratoře (nový studijní program Geoenvironmentální rizika a sanace a Biotechnologie) a vybudování hydrogeologického vrtu.
 • Fakulta sportovních studií: pořízení přístrojového vybavení a specializovaného softwaru, určeného k analýze lidské lokomoce, segmentální i komplexní analýze složení těla, analýze fyzického zatížení, plánování a periodizaci zatížení (nový studijní program Kondiční a osobní trenér).
 • Podpora osob se specifickými potřebami:


Odstranění bariér pro tělesně postižené v prostorách Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zajištění fyzického zpřístupnění objektů MU studentům se specifickými potřebami a technologických podmínek inkluzivního vzdělávání, což bude spočívat převážně v zajištění přístupnosti a srozumitelnosti studijních materiálů pro zrakově i sluchově postižené studenty.

Projekt SIMU+ je spolufinancovaný z EU.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No. 3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No. 4 – Quality education Sustainable Development Goal No. 5 – Gender equality Sustainable Development Goal No. 8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No. 9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No. 10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No. 12 – Responsible consumption and production

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.