Project information
Rozvoj a inovace studijních programů na Masarykově univerzitě

Project Identification
ROZV/71/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies

Na základě zevrubné analýzy dosavadní činnnosti, potřeb české společnosti v rámci integrované Evropy a poptávky ze strany zájemců o studium i ze strany zaměstnavatelů navrhuje řešitel mnohostrannou inovaci struktury četných studijních oborů na MU. Důraz se klade na posílení prostupnosti oborů přes hranice stávajích studijních programů a překonávání tradičních úzce oborových pohledů na problematiku, která je ze své podstaty multidimenzionální. Konkrétním výsledkem bude především příprava akreditace řady nových studijních oborů, které svou koncepcí budou usilovat o všestrannou přípravu studentů na úspěšné zvládnutí co nejširšího spektra profesí v sektorech státní správy, školství i podnikatelské sféry. Nezanedbatelným přínosem projektu bude ovšem také příprava a realizace vzdělávacích modulů uvnitř fakult, jež zajistí prostupnost stávajících studijních programů s větším zapojením odborníků z praxe. Budou zavedeny nové studijní obory určené mimo jiné pro přípravu odborníků pro státní správu a územní veřejnou správu a obory posilující vazby studijních programů na průmyslovou praxi. Předkládaný projekt reaguje rovněž na nové zákonné požadavky, např. 96/2004 Sb., který nově definuje kvalifikační požadavky na většinu nelékařských oborů, kde je problémem možnost doplnění vzdělání pro pracovníky z praxe: odtud pak vyplývá nutnost připravit a akreditovat také kombinované formy studia.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.