Project information
Analýzy výzkumů v prostředí sociálně znevýhodněných skupin a multikulturní výchovy (VYZZN)

Project Identification
MUNI/A/0850/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na podporu vědecké činnosti doktorandů a magisterských studentů, jeho cílem je implementovat témata výzkumu doktorských a navazujících magisterských studentů do výzkumných oblastí, kterými se zabývá tým výzkumných pracovníků v prostředí katedry sociální pedagogiky. Současně považuje za důležité nabídnout studentům oblasti, do kterých mohou směřovat vlastní výzkumná šetření. Projekt vytváří podmínky pro realizaci dílčích výzkumných šetření, především sběr, analýzu a interpretaci dat, které prohlubují oblasti sociální pedagogiky a dalších disciplín, které se podílí na přípravě a vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších odborníků směřujících do pomáhajících profesí. Společným tématem je sociální znevýhodnění jedinců a skupin, oblasti multikulturní výchovy a dramatické výchovy, oblasti školního prostředí v našich podmínkách i v zahraničí. Výstupem budou analýzy výzkumů v magisterských a dizertačních pracích, dále pak odborné texty publikované v periodikách i v publikacích, které studenti vytváří pod garancí svých školitelů a konzultantů. Výzkumná paradigmata budou utvářena kvalitativními i kvantitativními výzkumnými designy a sběry Analýzy a interpretace budou probíhat prostřednictvím adekvátních metod zohledňující specifika sociálních jevů (fenomenologická strategie, zakotvená teorie, IPA, sémantické metody, obsahové analýzy, popř. analýzy diskursu apod.).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.