Sociálně znevýhodněné skupiny ve spektru výzkumných šetření (SOZSKU)

Project Identification
MUNI/A/0881/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Katedra sociální pedagogiky PdF MU se v dlouhodobém horizontu zaměřuje na nejrůznější témata spojená se sociálně znevýhodněnými skupina v oblasti působnosti sociální pedagogiky. Součástí jsou i výzkumná šetření, jejichž analýza nabízí náhled na danou situaci a posléze může přispět k efektivnější působnosti nejrůznějších metod a forem pedagogické práce.
Řešitelé se soustřeďují na analýzu a interpretaci dat a přípravu výzkumných a odborných studií. Mezi sociálně znevýhodněné skupiny řadíme skupiny dětí, ale i dospělých, kteří jsou zasaženi sociální exkluzí nebo nemají rovný přístup ke vzdělání kvůli svému sociokulturnímu znevýhodnění (děti migrantů a cizinců, romští žáci, některé subkultury mládeže, skupiny zasažené sociální patologií apod.). Projekt integruje dílčí témata, vytváří prostor pro vědecké studium a poznání specifických jevů spojených s touto problematikou, vytváří předpoklady pro týmovou spolupráci magisterských studentů, doktorandů a akademických pracovníků a umožňuje vytvářet společné edukační strategie specifických cílových skupin.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.