Připravenost budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků

Authors

PITNEROVÁ Pavla

Year of publication 2009
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda jsou studenti prezenčního studia učitelských oborů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity připraveni na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů škol, s přihlédnutím na specifika sluchového postižení. Výzkumu se zúčastnilo 269 respondentů – studentů učitelských oborů (s výjimkou Speciální pedagogiky), kteří si zapsali předmět Seminář ke speciální pedagogice 1 v letním semestru 2008. Empirická část práce byla vedena formou kvantitativního výzkumu za použití techniky dotazníku. Anonymní dotazníkové šetření proběhlo písemnou formou. Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány metodou univariační a bivariační analýzy. Jednotlivé položky byly podrobeny analýze a graficky znázorněny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.