Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí běžné základní školy

Title in English Specifics of pupils with hearing impairment at primary schools in an inclusive environment
Authors

ŠTIBRÁNYIOVÁ Marína

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Žák se sluchovým postižením v prostředí běžné základní školy může čelit celé řadě výzev. Tyto výzvy jsou spojeny jak s vnějšími tak vnitřními faktory, které na žáka působí a mohou ovlivňovat jeho úspěšnou cestu v rozvoji vzdělávacího i osobnostního potenciálu. Nelze nabídnout jednotný návod na to, jak vzdělávat dítě se sluchovým postižením. Lze však poukázat na specifika ve vzdělávacím procesu související s důsledky sluchového postižení, které dítě v různé míře ovlivňují. Znalost specifik ve vzdělávacím procesu žáka se sluchovým postižením umožňuje pedagogickým pracovníkům (učitel, asistent pedagoga, vychovatel v družině, volnočasový pedagog) užívat takové komunikační strategie a formu výuky, které pomohou vytvořit podnětné vzdělávací prostředí. Hlavní část výzkumu je věnována popisu vzdělávacího prostředí a definování vzdělávacích specifik u žáka se sluchovým postižením, který je na prvním stupni základní školy běžného vzdělávacího proudu. Cílem je formulovat problematiku sluchového postižení tak, aby byl pedagogický pracovník maximálně kompetentní při vzdělávání žáka se sluchovým postižením. Poznatky vychází z projektu Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.