Společenství praxe a integrovaná terénní výuka

Investor logo
Title in English The Community of Practise and Integrated Field Teaching
Authors

HOFMANN Eduard VODOVÁ Libuše

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V 90. letech minulého století došlo v oblasti školství k postupnému nahrazení jednotného systému školství systémem, který zaručuje velkou pluralitu přístupu jednotlivých škol k rámcovým požadavkům na vzdělávání na jednotlivých stupních škol. Tato pluralita se projevuje i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednou z forem je i vzdělávání, které je podporováno Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (zkráceně EDUFORUM), který je realizován ve spolupráci PdF MU, PdF JČU a neziskové organizace REZEKVÍTEK sdružuje vysokoškolské pedagogy a učitele základních a středních škol. Jeho cílem je rozvíjení kompetencí učitelů díky vzájemnému sdílení a předávání si zkušeností ve společenství praxe. Důraz je kladen také na posilování mezipředmětových vazeb. Oba autoři se domnívají, že cesta k hlubšímu využívání mezipředmětových vazeb vede právě přes další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří už mají víceleté zkušenosti s výukovou praxí. Jedním z přístupů, který vede k využití mezipředmětových vazeb je tematická výuka. V rámci projektu se uskutečnilo vícedenní setkání, jehož cílem byl integrovaný pohled na půdu, jako na jeden ze základních atributů existence lidstva. Příspěvek shrnuje poznatky z výše uvedeného setkání učitelů z projektu OP VVV.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.