Analýza podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základních škol

Authors

VIKTORIN Jan

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Hlavní cíl našeho výzkumného záměru je analýza podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základních škol. Parciální cíle jsou zaměřeny na: důležité faktory pro úspěšnou inkluzi žáků s lehkým mentálním postižením; úroveň spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem v rámci podpory žáka s lehkým mentálním postižením; úroveň spolupráce s rodiči žáka s lehkým mentálním postižením; modifikované výukové metody a formy práce využívané v rámci edukace žáků s lehkým mentálním postižením; formu intervence využívanou v rámci inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením; pedagogické pracovníky nápomocné při edukaci žáka s lehkým mentálním postižením. Výzkumné šetření bude probíhat kvalitativní metodou, technikou strukturovaného rozhovoru. Rozhovory budou vedeny s učiteli základní školy a bývalé základní školy praktické z Břeclavi. Všechny budou realizovány při osobním setkání a na základě souhlasu informantů zaznamenávány do digitální podoby a následně anonymizovány. Empirické šetření má charakter účelového (záměrného) výběru, přesněji za využití výběru kritických případů (významným kritériem je osobní zkušenost informantů s edukací žáků s lehkým mentálním postižením). Pro zpracování získaných dat bude použito doslovné transkripce s následnou segmentací do jednotek formou otevřeného kódování. Následně budou jednotlivé kódy kategorizovány a formou axiálního kódování budou mezi nimi definovány vztahy. Nejdůležitější vztahy budou dále zpracovány pomocí selektivního kódování do kauzální sítě.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.