PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Lenka Hricová
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Poříčí 9, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: PdF UP v Olomouci - absolvování dálkového studia oboru Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk v rámci celoživotního vzdělávání
 • 2011: PdF MU v Brně - absolvování doktorského studijního programu Speciální pedagogika, specializace surdopedie
 • 2007: PdF MU v Brně - absolvování magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy, obory Učitelství německého jazyka a literatury a Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy; diplomová práce Komparace výchovně vzdělávací péče o sluchově postižené v Německu a v ČR
Přehled zaměstnání
 • od 2011: KSpP PdF MU v Brně - odborná asistentka
 • od 2008: KSpP PdF MU v Brně - asistentka
Pedagogická činnost
 • Základy surdopedie, Specializace surdopedie Komunikace osob se sluchovým postižením, Rozvoj komunikačních dovedností jedinců se sluchovým postižením II., Komunikace osob s duálním smyslovým postižením Vedení bakalářských a diplomových prací Němčina pro neslyšící 0., I., II., III.
Universitní aktivity
 • od 2007: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás v Brně - lektorka německého jazyka
Vybrané publikace
 • HRICOVÁ, Lenka a Jana PADĚLKOVÁ. Dialog slyšícího a neslyšícího vyučujícího na akademické půdě a jeho přínos pro studenty oboru speciální pedagogika. In Lisnik, A. a kol. SOCIÁLNE POSOLSTVO JÁNA PAVLA II. PRE DNEŠNÝ SVET „Univerzita ako miesto dialógu“. Ružomberok: VERBUM, 2014. s. 377-386. ISBN 978-80-561-0151-3. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Vytváření inkluzivního klimatu s využitím rytmu. In Kuberová, H., Hašková, V. (eds). Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok: VERBUM, 2014. s. 62-74. ISBN 978-80-561-0176-6. info
 • HRICOVÁ, Lenka, Andrea MIKOTOVÁ a Jana PADĚLKOVÁ. Rytmus jako most mezi dvěma světy : Informační materiál k možnostem inkluzivního vzdělávání smíšených skupin slyšících lidí, lidí se sluchovým postižením a lidí s hluchoslepotou. Brno: knihovnicka.cz, 2013. 37 s. ISBN 978-80-263-0298-8. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Žáci s hluchoslepotou. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 125-153. ISBN 978-80-210-6673-1. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Propojení teorie a praxe v oblasti terciárního vzdělávání speciálních pedagogů se zaměřením na surdopedii. In POTMĚŠIL, M. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI. 1. vydání. Olomouc: UPOL, 2012. s. 698-711. ISBN 978-80-244-2966-3. URL info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Význam teorie pro praxi a význam praxe pro teorii – Analýza postojů studentů oboru surdopedie k odborným praxím. In POTMĚŠIL, M. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI. 1. vydání. Olomouc: UPOL, 2012. s. 698-711. ISBN 978-80-244-2966-3. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012. s. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012. s. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • MIKOTOVÁ, Andrea a Lenka HRICOVÁ. Možnosti rozvoje psychosociálních kompetencí dospělých neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých pomocí rytmu. In Halama, P., Hanák, R., Masaryk, R. SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 167-171. ISBN 978-80-88910-40-4. http://www.psychologia.sav.sk/upload/socproc2012.pdf info
 • HRICOVÁ, Lenka a Jana KABELÁČOVÁ. Vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 191-201. ISBN 978-80-210-5995-5. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Andrea SLIVIAKOVÁ. Neformální inkluzivní vzdělávání v rámci volnočasových aktivit – inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu. In Hutyrová, M., Zedková, V. XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 216-226. ISBN 978-80-244-3364-6. URL info
 • HRICOVÁ, Lenka. Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2011. s. 172-185. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 203 s. ISBN 978-80-210-5564-3. info
 • Spálený sušenky a Spálený sušenky. Inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu. 2011. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence žáků 1. stupně základních škol pro sluchově postižené v německé spolkové republice Baden-Württemberg. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 233-248. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Žáci základních škol pro sluchově postižené v České republice a v německé spolkové zemi Baden-Württemberg a jejich komunikační kompetence. In PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 59-69. ISBN 978-80-210-5340-3. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 143-152. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • GAJZLEROVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Virtuální vzdělávání - využití e-learningu při profesním vzdělávání osob s těžkým postižením (Neckargemünd, Baden-Württemberg). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 81-88. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Poskytování sociální služby rané péče v Německu a v ČR. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 86-95. Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Rozvoj komunikačních kompetencí u jedinců se současným zrakovým a sluchovým postižením. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008. s. 54. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Komparace výchovně vzdělávací péče o sluchově postižené v Německu a v České republice. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 101 - 116. ISBN 978-80-7392-012-8. info

9. 11. 2012

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.