Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Social Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/5011
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7573
E‑mail:
CV

Životopis

Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky'
  ' Kabinet multikulturní výchovy
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry sociální pedagogiky
 • odborná asistentka
 • koordinátorka činnosti Kabinetu multikulturní výchovy na PdF MU
 • řešitelka projektů
 • členka akademického senátu PdF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Mgr. rok ukončení: 1996 instituce: Univerzita Palackého, fakulta pedagogická obor: Vychovatelství název práce: Sociální problematika starých lidí v domovech důchodců Ph.D. rok ukončení: 2006 instituce: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity obor: Pedagogika název práce: Postavení multikulturní výchovy v systému sociální pedagogiky
Přehled zaměstnání
 • 1984 – 1985 ZŠ v Letonicích, učitelka 1985 – 1997 Domov mládeže Obchodní akademie v Bučovicích, vychovatelka 1997 – 2002 Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, asistentka 2002 – 2006 Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, asistentka 2006 – dosud Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, odborná asistentka
Pedagogická činnost
 • Výuka a garance předmětů sociální pedagogika, sociální práce, multikulturní výchova, základy axiologie, andragogika, gerontagogika, projektování
 • garantka Celoživotního vzdělávání, obor vychovatelství, asistent pedagoga a pedagog volného času
 • působení v dokotorském studijním programu Pedagogika na PdF MU v roli konzultantky
 • Řešitelka v rozvojových a vzdělávacích projektech – výběr:
 • 1. Inkluzivní prostředí univerzity (Strategický projekt MU, období 2017 – 2022, dílčí aktivita – program na podporu romských studentů
 • 2. Progresivní vedení univerzity (projekt na podporu univerzit na Ukrajině - téma internacionalizace a kvalita ve vzdělávání, 2017-2018,) ČRA
 • 3. Nové přístupy ve vzdělávání učitelů (MUNI/FR/1014/2016, období 2017)
 • 3. Škola, kde jsem člověkem (70p7 – období 2014 – 2017), Aktion – Česko-rakouská spolupráce, Přeshraniční spolupráce v oblasti praxe a výzkumu.
 • 4. Podpora rozvoje školství na Ukrajině (41/1362, od roku 2015 – 2017) ČRA
 • 5. Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí. (M1/2012 - 12/2015 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program EU, Vzdělávání pro konkurenceschopnost/spoluřešitelství projektu
 • 6. Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (CZ.1.07/1.2.00/08.0118) - 1/2010 - 12/2012 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program EU, Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
 • 7. Sociálně pedagogické centrum v Angole, 2008 - 2010( Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Zahraniční rozvojová spolupráce ČR
 • 8. Programy určené ke zvyšování vzdělávacích perspektiv romských dětí a mládeže (60302909) v letech 2000 - 2009 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Programy jiných odborů MŠMT (mimo VŠ)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Od roku 2000 řešitelkou a spoluřešitelkou projektů zaměřených na podporu a aktivizaci jedinců a skupin se sociálním znevýhodněním
 • Od roku 2011 výzkumná spolupráce s týmem pedagogů Vídeňské univerzity – téma kultura uznání v prostředí školy. Účast na výzkumných projektech a grantech – výběr 1. Podpora začínajících výzkumníků v kontextu aplikované sociální pedagogiky. MUNI/A/1016/2016. Rok 2017. 2. Nové přístupy ve vzdělávání učitelů. MUNI/FR/1014/2016. Rok 2017. 3. Vybrané oblasti sociální pedagogiky v pozornosti začínajících výzkumníků. MUNI/A/1216/2015. Rok 2016. 4. Škola, kde jsem člověkem I. a II. Mezinárodní projekt AKTION. 76p7. Rok 2014 – 2017. 5. Projekty specifického výzkum na PdF MU Výzkumná šetření zaměřená na sociálně znevýhodněné skupiny MUNI/A/0741/2012. Rok 2013. 6. Projekty specifického výzkumu na PdF MU Sociálně znevýhodněné skupiny ve spektru výzkumných šetření. MUNI/A/0881/2011. Rok 2012. 7. Projekty specifického výzkumu na PdF MU Mechanismy a strategie sociální pedagogiky v prostředí rozvojové země; vzdělávací a aktivizační strategie vzdělávání dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země (II.), v Angole MUNI/A/1017/2010. Rok 2011. 8. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443) – řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. - 1/2007 - 12/2013 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry 9. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků II. Výzkumný projekt z dotačních titulů Ministerstva školství ČR. Řešitelka: Lenka Gulová, Ph.D, rok 2010. 10. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků I. Výzkumný projekt z dotačních titulů ministerstva školství ČR. Řešitelka: Lenka Gulová, Ph.D, rok 2009
Akademické stáže
 • Od roku 2006 do roku 2012 hlavní řešitelkou rozvojového projektu v provincii Bié, v Kuitu, v Angole.
 • Od roku 2011 do současnosti spolupráce s Asociací pro mezinárodní otázky v Praze na 4 projektech na Ukrajině. Rozvoj multikulturní výchovy na školách, inkluzivní vzdělávání, podpora výzkumné instituce pro sběr dat ve školství, rozvoj vysokoškolského školství - podpora internacionalizace, kvality ve vzdělávání, studentské praxe aj. Podpora studentských samospráv.
Mimouniversitní aktivity
 • Ministerstvo zahraničí, Republiková rada pro mediaci a probaci při Ministerstvu spravedlnosti ČR, 2009 až dosud.
 • Místostarostka obce Rašovice, 2015 a dosud
 • Spolek VyRašme, (od roku 2008 a dosud, nezisková organizace zaměřená na aktivizaci a volný čas dětí, mládeže a dospělé populace)
Ocenění vědeckou komunitou
 • I. Při příležitosti 60. výročí založení fakulty získala ocenění děkana za mimořádný odborný a společenský přínos pro fakultu: PdF MU, 2006
 • II. Udělení Stříbrné medaile MU za realizaci projektu Sociálně pedagogické centrum v Angole a dalších projektů pro sociálně znevýhodněné skupiny, rok 2011.
 • III. Udělení Ceny rektora Masarykovy univerzity za aktivní rozvoj občanské společnosti. Rok 2016.
Vybrané publikace
 • ŠÍP, Radim, Denisa DENGLEROVÁ, Miroslav BIELIK, Lenka ĎULÍKOVÁ, Jan KALENDA, Markéta KOŠATKOVÁ, Martina KUROWSKI, Lenka GULOVÁ a František TRAPL. Na cestě k inkluzivní škole: interakce a norma. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 275 s. ISBN 978-80-280-0124-7. info
 • TRAPL, František a Lenka GULOVÁ. Inclusive Mobility Promotion Guidelines - & Case studies from Universities. In Mezinárodní konference v Bruselu Inclusion & Engagement in Mobility Social Dimension of Erasmus+. 2022. info
 • TRAPL, František, Lenka GULOVÁ a Martina KUROWSKI. The way to inklusion. In Mezinárodní konference v Kigali - eLearning Africa - 15th International Conference & Exhibition on ICT for Education, Training & Skills Development. 2022. URL info
 • GULOVÁ, Lenka. Odborná příprava pedagogů: Sociokulturní specifika romských dětí a žáků. In online regionální konference Odboru (Agentura) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. 2022. info
 • GULOVÁ, Lenka. Knihovna, místo, kde může být dobře každému. In X. ročník konference Národní seminář informačního vzdělávání (NASIV). 2022. info
 • GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI a František TRAPL. Projektování jako cesta k cílovým skupinám sociální pedagogiky. Sociální pedagogika. Zlín, 2022, s. 115-123. ISSN 1805-8825. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI a František TRAPL. Sexuální násilí v ruské válce na Ukrajině. 2022. info
 • GULOVÁ, Lenka. Diskuse k tématu vzdělávání a integrace ukrajinských žáků v českých školách. 2022. info
 • GULOVÁ, Lenka. Як навчити майбутніх педагогів інклюзії? 2021. info
 • GULOVÁ, Lenka a Stanislav STŘELEC. Inclusion of Tallented Children (Pupils) In the Current Czech Education System. CZECH - POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. BRNO: MASARYK UNIV, FAC EDUCATION, 2020, roč. 12, č. 1, s. 54-68. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2020-005. URL info
 • GULOVÁ, Lenka. Інклюзією до доброї школи та відкритого суспільствa. In АВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ. 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka. РОЗДУМИ ПРО ОСВІТУ ТА ІНКЛЮЗІЮ. 1. vyd. Praha: KUFR, 2020, 15 s. ISBN 978-80-87092-88-0. Odborná publikace představující příklady dobré praxe v inkluzi v ČR a na Ukrajině. info
 • GULOVÁ, Lenka a Alexandra PESCHLOVÁ. The relationship between quality in education and finance in the environment of higher education institutions. 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka, Zdenka VÁGNEROVÁ, František TRAPL, Radim ŠÍP a Markéta SEDLÁKOVÁ. Doctoral studies - Current situation a challenges. 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka a Zdenka VÁGNEROVÁ. Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století (2019-2021). 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ a František TRAPL. National and international research projects and their importance for the development of education and society. 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka. Členka Výboru pro vzdělávání Romů Úřad vlády České republiky. Výbor pro vzdělávání Romů Úřad vlády České republiky, 2020 - 2021. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Zdenka VÁGNEROVÁ a Radim ŠÍP. Трансформації педагогічних факультетів та університетів на XXI ст. століття. 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ a František TRAPL. Найкращі приклади від українських колег у сфері якості в освіті. 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka, František TRAPL a Zdenka VÁGNEROVÁ. Cooperation among young scientists as a perspective for the development of the university environment. 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka a Radim ŠÍP. Sociální pedagogika: Inkluze jako výzva doby. In Sociální pedagogika: časopis pro vědu a praxi. 2019. URL info
 • GULOVÁ, Lenka. ІНКЛЮЗІЯРОБОТА З ІНШІСТЮ. In Vzdělávací workshopy pro pedagogy z oblasti Oděsy, Chersonnu a Mykolajeva. 2019. info
 • GULOVÁ, Lenka. Nové role a profese ve škole. In XX Polsko-Czeskie Dni, Wroclav. 2019. info
 • GULOVÁ, Lenka a František TRAPL. The Theme of Religion in School Environment, Discussion with Teachers and Students. Czech-polisch historical and pedagogical journal. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 2, s. 17-37. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2018-011. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI, Radim ŠÍP, Denisa DENGLEROVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a František TRAPL. Inklyuziya – vikliki ta perspektivi. Nethneniya z Chehii. 1. vyd. Praha: KUFR, 2018. ISBN 978-80-87092-59-0. info
 • GULOVÁ, Lenka. Aktivní vystoupení na konferenci EduTech Africa 2018, Johannesburg, South Africa ve dnech 9.-10.10. 2018 . 2018. info
 • GULOVÁ, Lenka. Bariery inklyuzii. 2018. info
 • GULOVÁ, Lenka a Markéta SEDLÁKOVÁ. Bariéry v inkluzi. 2017. info
 • GULOVÁ, Lenka. International Members of the Editorial Board. TOPICAL ISSUES OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY, 2017. ISSN 2410-4620. info
 • GULOVÁ, Lenka. Členka redakční rady. Sociální pedagogika, 2017. ISSN 1805-8825. info
 • GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ. 1., elektronické vydání. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017, 139 s. ISBN 978-80-210-8910-5. URL info
 • GULOVÁ, Lenka. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 139 s. ISBN 978-80-210-8910-5. URL info
 • GULOVÁ, Lenka. Zkušenosti s inkluzí v ČR. In Mezinárodní kongres: Vzdělávání Kyjevské oblasti – evropská perspektiva. 2017. info
 • GULOVÁ, Lenka. Členka redakční rady. Sociální pedagogika, 2017 - 2021. ISSN 1805-8825. info
 • GULOVÁ, Lenka. Členka Rady pro mediaci a probaci. Rada pro mediaci a probaci Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2017 - 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka a Stanislav STŘELEC. Programmes Supporting the Educational Needs of Romani Pupils in the Czech Republic. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. 2016, roč. 8, č. 1, s. 125-135. ISSN 1803-6546. URL info
 • STŘELEC, Stanislav a Lenka GULOVÁ. Sociální pedagogika a sociální práce jako inspirující zdroje vzdělávání učitelů. In Mezinárodní konference: Polsko a české země v aktuálních kontextech historie, pedagogiky a oborové didaktiky. 2016. info
 • GULOVÁ, Lenka. Cena rektora za přínos k rozvoji občanské společnosti. Masarykova univerzita, 2016. info
 • GULOVÁ, Lenka, František TRAPL a Marie PAVLOVSKÁ. Rozvoj multikulturní výchovy v prostředí školy. 2016. info
 • GULOVÁ, Lenka a Markéta SEDLÁKOVÁ. Podderzhka dlya vklyucheniya v shkolu. 2016. info
 • GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Radim ŠÍP a Jan BUCHTA. Škola, kde jsem člověkem. 2015. URL info
 • GULOVÁ, Lenka. Podpora a aktivizace sociálně znevýhodněných žáků. In Mezinárodní seminář Sociální komunikace v českém pojetí a v ukrajinské praxi. Univerzita Tarase Ševčenka v Kyjevě. 2015. info
 • GULOVÁ, Lenka a Markéta SEDLÁKOVÁ. Inkluze v českých školách. Kulatý stůl k tématu inkluze na Ukrajině. Akademie věd, pedagogický institut, Kyjev. 2015. info
 • GULOVÁ, Lenka. Členka Rady pro menšiny při JMK. Rada pro menšiny při JMK, 2015. info
 • GULOVÁ, Lenka. Studentské profesní praxe - multikulturní lekce ve školách a dalších institucích. první. Brno: MUNIPRESS, 2015, 305 s. ISBN 978-80-210-8119-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Studentské profesní praxe – možnosti aktivizace seniorů. Brno: MUNIPRESS, 2015. ISBN 978-80-210-8147-5. info
 • GULOVÁ, Lenka. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce; praxe a výzkum. první. Brno: MUNIPRESS, 2015, 180 s. ISBN 978-80-210-8159-8. info
 • GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Aplikace metod dramatické výchovy do sociálně pedagogické práce se sociálně znevýhodněnými skupinami. 2015. info
 • GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Veronika NÝDRLOVÁ. Dramatická a multikulturní výchova jako součást vzdělávání pedagogů; aplikace do praxe. 2015. info
 • GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ a Marie PAVLOVSKÁ. Workhop multikulturních lekcí v prostředí školy s využitím dramatické výchovy. 2014. info
 • GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ a Marie PAVLOVSKÁ. Workshop Multikulturní výchova v prostředí, práce s diverzitou. 2014. info
 • GULOVÁ, Lenka a Markéta SEDLÁKOVÁ. Workshop Multikulturní výchova ve škole, práce se školními kolektivy. 2014. info
 • GULOVÁ, Lenka. Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách jako součást přípravy učitele. In Implementace předmětu Sociální komunikace se žákem (Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách), Univezita Tarase Ševčenka. 2014. info
 • GULOVÁ, Lenka, Veronika NÝDRLOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Diverzita v prostředí školy; analýza výzkumů OECD u nás a v Rakousku. 2014. info
 • GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI a Petr SOJÁK. Sociální pedagog do škol (?). In Časopis Sociální pedagogika. 2014. info
 • GULOVÁ, Lenka. Zakotvená teorie podle Strausse a Corbinové. In Gulová, Lenka, Radim, Šíp (eds.). Výzkumné metody v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013, s. 45-71. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4368-4. info
 • GULOVÁ, Lenka, František TRAPL a Martina KUROWSKI. Nakládání s diverzitou; výzva pro Evropu. 2013. info
 • GULOVÁ, Lenka a Martina KUROWSKI. Sympozium sociální pedagogiky Praxe ve vzdělávání pedagogů. 2013. info
 • GULOVÁ, Lenka. Dva příběhy v jednom vyprávění : Vědecká práce jako základ profesního směřování. In Radim Šíp a kol. Příběh první vědecké práce práce : od thrilleru k happyendu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 149-158. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6731-8. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova a její význam ve vysokoškolském prostředí. In Multikulturní výchova ve škole, Kulatý stůl expertů na Jaltské univerzitě na Krymu. 2013. info
 • GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ a František TRAPL. Workshop multikulturních lekcí v prostředí školy s využitím dramatické výchovy. 2013. info
 • GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ a František TRAPL. Diverzita v prostředí školy, workshop pro učitele a další pedagogické pracovníky. 2013. info
 • GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ a František TRAPL. Dramatická výchova a její aplikace v multikulturních lekcích. 2013. info
 • GULOVÁ, Lenka. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 225 s. ISBN 978-80-210-6030-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. info
 • GULOVÁ, Lenka. Kompendium multikulturní výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 209 s. ISBN 978-80-210-6147-7. info
 • GULOVÁ, Lenka. Reflexe k tématu vzdělávání v kontextu romské populace. In Kaleja, M. a kol. Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012, s. 138-155. ISBN 978-80-7464-175-6. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání. In Preissová Krejčí, A. - Cichá, M. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 83-99. ISBN 978-80-244-3287-8. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání pedagogů. In Jinakost-předsudky-extrémismus (možnosti a limity při realizaci mulitkulturní výchovy). 2012. info
 • GULOVÁ, Lenka, Michaela ZAPLETALOVÁ a František TRAPL. Vzdělávací workhopy ve stepních školách na Krymu. Postgraduální vzdělávání učitelů v oblasti Krymu. Realizace tří workshopů. 2012. info
 • GULOVÁ, Lenka a Martina VODIČKOVÁ. Jinakost – předsudky – extrémismus (možnosti a limity při realizaci multikulturní výchovy): Workshop zaměřený na rozvoj multikulturní výchovy v prostředí pedagogických fakult. 2012. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální práce ve vzdělávání pedagogických pracovníků. Praha: Prevence, Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č.3, 2012, 4 s. ISSN 1214-8717. info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Marian GÁBOR. Asistenti pedagoga jako významná podpora romských dětí ve školním vzdělávání. Prevence, Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 4, 2012. ISSN 1214-8717. info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin prostřednictvím vzdělávacích programů. In Lenka Gulová et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 196-209. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Náročná situace asistenta pedagoga v prostředí školy. In Gulová Lenka et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 16-46. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. V centru výzkumu angolští pedagogové. In Gulová Lenka a kol. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 83-176, 93 s. ISBN 978-80-210-6092-0. info
 • GULOVÁ, Lenka. Východiska výzkumu. In Lenka Gulová. Gulová, L. a kol. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012. Brno: MUNI, 2012. ISBN 978-80-210-6092-0. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 12-22, 10 s. ISBN 978-80-210-6092-0. info
 • GULOVÁ, Lenka a Martina VODIČKOVÁ. Sociální pedagogika (stručný vhled do problematiky). In Gulová Lenka. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 8-12. ISBN 978-80-210-6092-0. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální práce (Pro pedagogické obory). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2011, 208 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3379-1. info
 • GULOVÁ, Lenka. KULTURA UZNÁNÍ – SKRYTÉ HODNOTY V KULTUŘE ŠKOLY. 2011. info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Setkání asistentů pedagoga a jejich příznivců. 2011. info
 • GULOVÁ, Lenka. Dny africké kultury. 2011. info
 • GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Výzkumné šetření mezi studenty předmětu romologie (aneb Kulturní odlišnosti nás vzájemně obohacují). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Brno, MU: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2011, s. 153 170, 18 s. ISBN 978-80-7315-219-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Byla udělena Stříbrná medaile MU za přínos v oblasti projektování. 2011. info
 • GULOVÁ, Lenka. Postgraduální vzdělávání pedagogických pracovníků na Krymu; přednáškový cyklus pro AMO pod garancí Ministerstva školství Ukrajiny ve městech Jalta, Sevastopol, Krasnoperekopsk a Simferopol. 2011. info
 • Sociální znevýhodnění jako stigma rodin a dětí. In Vyžádaná přednáška v rámci konference "Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí". Jihlava, Kraj Vysočina. 2011. info
 • GULOVÁ, Lenka. Rada pro menšiny při Krajském úřadě Jihomoravského kraje. 2011. info
 • GULOVÁ, Lenka. Rada pro mediaci a probaci při Ministerstvu spravedlnosti ČR. 2011. info
 • GULOVÁ, Lenka. Vyžádaná přednáška v rámci konference "Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí". Jihlava, Kraj Vysočina. In Konference s mezinárodní účastí. 2011. info
 • GULOVÁ, Lenka. Vzdělávací programy zaměřené na romské obyvatelstvo. In V rámci projektu Mluvme o Romech - Aven vakeras pal Roma.PdF Ostravské univerzity, 9. 11. 2009. 2009. info
 • GULOVÁ, Lenka. Rada pro mediaci a probaci při Ministerstvu zahraničí ČR. Republiková rada pro mediaci a probaci při Ministerstvu spravedlnosti ČR, 2009. info
 • GULOVÁ, Lenka. Analýza postojů asistentů pedagoga ke vzdělávání romských žáků. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Nakladatelství MU, 2009, s. s. 229-237, 9 s. VZdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika v praxi. In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 3, oborově vědecký seminář. 2009. info
 • GULOVÁ, Lenka. Edukace žáků v multikulturní třídě. 2009. info
 • GULOVÁ, Lenka. Rozvojové projekty v Africe. 2009. info
 • GULOVÁ, Lenka. Tisková konference Masarykova univerzita staví v Angole sociálně pedagogické centrum. 2009. URL info
 • GULOVÁ, Lenka. Analýza postojů asistentů pedagoga při vzdělávání romských žáků - výzkumné teze. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, 2009, 250 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova v prostředí Katedry sociální pedagogiky PdF MU. In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. In In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 6 s. ISBN 978-80-210-4676-4. info
 • GULOVÁ, Lenka. Několik tezí k zakladateli sociální pedagogiky v našem prostředí, k panu profesorovi Milanu Přadkovi. In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. In In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 3 s. ISBN 978-80-210-4676-4. info
 • GULOVÁ, Lenka. Aktivity a programy směřující k rozvoji vzdělávacích perspektiv romského dítěte. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.Education of Pupils with Special Educational Needs II. první. Brno: Paido, 2008, s. 320-324, 8 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • GULOVÁ, Lenka, Jiří NĚMEC a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007, s. 127-142, 15 s. ISBN 978-80-7315-163-8. info

7. 11. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.