PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Assistant professor, Department of Czech Language and Literature


Office: bldg. B/5025
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5056
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • PhDr. Ivana Kolářová,CSc.
  born 6. 9. 1965 in Boskovice, district Blansko
Workplace
 • Department of the Czech language and literature
  Masarykovs university
  Faculty of Education
  Poříčí 7
  Brno 603 00
Education and Academic Qualifications
 • Postgraduate studying in Czech language - Faculty of philosophy Masaryks university - 1993, degree CSc.
  1994 - further training study - graduation German Language study on Faculty of Education of UJEP-university in Ústí nad Labem
  1988 - Graduation of Faculty of philosophy Masaryks university (Czech language + History); degree PhDr.
Employment Summary
 • 1. 9. 1999 till nowadays - fellow (GB) at department of Czech language, Faculty of Education of Masaryks university, Brno
  1. 9. 1997 - 30. 8. 1999 - fellow (GB)at ÚBaK FPF Silesian university in Opavě
  1. 9. 1991 - 30. 8. 1997 fellow (GB)at department of bohemistics at Faculty of Education of UJEP in Ústí nad Labem
  1. 10. 1988 - 30. 8. 1991 - postgraduate students/fellow of department of bohemistics at Faculty of philosophy of Masaryks university, Brno
Pedagogical Activities
 • Teaching subjects
  Bachelor and Master Study

  Field of Study: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Czech Language and Literature Concentrated on the Education
  CJp002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy
  CJp006 Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě
  CJ3BP_JSy1 Současná česká syntax I, CJ3BP_JSy2 Současná česká syntax II
  CJ3BP_JBoh Osobnosti současné české a zahraniční bohemistiky
  Field of Study: Učitelství pro 1. stupeň základní školy//Teaching at the Primary School
  ZS1BP_CjC3 Současný český jazyk III - skladba
  ZS1BP_CjK3 Kapitoly ze současného českého jazyka
  ZS1BP_CjC4 Současný český jazyk IV - slovní zásoba a tvoření slov
  ZS1BP_CjK4 Kapitoly ze současného českého jazyka IV
  ZS1BP_CjJA Jazyková analýza textu

  Field of Study: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy / Teaching of the Czech Language and Literature at the Lower Secondary School
  PdF:CJp317 Jazykový rozbor 2
  PdF:CJp318 Textová lingvistika

  Field of Study: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem / Teaching of the Czech Language and Literature Oriented on the Pupils with Dissimilar Mother Tongue
  Mluvená čeština

  Study for Increasing Qualification: Český jazyk a literatura pro SŠ(Celoživotní vzdělávání)

  CJ3DC_JTx1 Textová syntax 1, CJ3DC_JTx2 Textová syntax 2

  Study for Increasing Qualification: Český jazyk a literatura pro ZŠ

  CJ2RC_JUCJ Úvod do studia českého jazyka
  CJ2RC_JSy1 Syntax českého jazyka 1
  CJ2RC_JSy2 Syntax českého jazyka 2
  CJ2RC_JJAT Jazyková analýza textu

  Subject Erasmus Friendly
  CJMPE_JKTT Česká konverzace a tvorba textu
Scientific and Research Activities
 • Member of the project-team FRVŠ "Další vzdělávání učitelů ve vazbě na potřeby regionu" za rok 1996
  Member of the project-team "Další vzdělávání učitelů ve vazbě na potřeby regionu" za rok 1997
  Member of the project-team Návrh studijních programů jednooborového studia učitelské češtiny
  Member of the project-teamDalší vzdělávání učitelů základních a středních škol v českém jazyce. PdF MU v Brně 2001
  Member of the project-teamDalší vzdělávání učitelů základních a středních škol v českém jazyce. PdF MU v Brně 2003
  Member of the project-team AKTION Erarbeitung von Studienplänen für Wahlfachmodulen Tschechisch an der Universität Innsbruck und Erneuerung der Studienprogramme für das Fach Bohemistik das Tschechische als Fremdsprache für die Lehrer (PädF MU, Brünn) / Vypracování studijních plánů pro volitelný studijní modul čeština na Univerzitě v Innsbrucku a inovace studijního programu bohemistika čeština jako cizí jazyk pro učitele (PdF MU Brno) 2001, 2002, 2003
  Member of the project-team Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů Doplňkový kurz češtiny pro učitele-nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky. Part Region. PdF MU v Brně 2000
  Member of the project-team Doplňkový kurz češtiny pro učitele-nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky. Part Region. PdF MU v Brně 2001 (projekt úspěšně ukončen)
  Member of the project-team Doplňkový kurz češtiny pro učitele-nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky. Part Region. PdF MU v Brně 2002
  Member of the project-team Doplňkový kurz češtiny pro učitele-nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky. Okruh Region. PdF MU v Brně 2003
  Member of the project-team GA405/03/0377 Meze a možnosti gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu. ÚJČ AV ČR 2003-2005
  Member of the project-team GA405/06/1057 Kapitoly z gramatiky češtiny. ÚJČ AV ČR 2006-2008
Academical Stays
 • * December 1993, December 1995, December 1996 - one-week stage -Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czenstochowe
  * 11. 9. - 15. 9. 2001 - Institut of Slavonic Studies, University of Innsbruck
  * 21. - 25. 5.2002 - Institut of Slavonic Studies, University of Innsbruck
  * 28. 11. - 1. 12. 2005, November 2006 - Univerity of Comenius, Bratislava * 1.-5. 12. 2012 - Erasmus Stay; Faculty of Arts, Universtity in Prešov
  * April 2015 - Erasmus Stay; Faculty of Arts, Universtity of Comenius, Bratislava(1 week)
  * 24.-28. 2017 - Erasmus Stay; Faculty of Polish and Classical Philology, Poznań (Poland)
University Activities
 • Editorial Work
  Volume Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2513-1.
  Volume E. Minářová, K. Ondrášková (eds.): Spisovnost a nespisovnost zdroje, proměny a perspektivy. Brno. Masarykova univerzita, 2004, ISBN 80-210-3568-4.
  Volume K. Klímová, I. Kolářová, J. M. Tušková (eds.)Stylistika v kontextu historie a současnosti, 2013.
Extrauniversity Activities
 • Member of a Field Verification and Evaluation Panel (Arts and Humanities, AI - Linguistics)
  (from 2014) Editorial work:
  Volume Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná D, ročník 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodověd. fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2001. ISBN 80-7248-102-9.

  Regulary evaluating work (as a reviewer):
  - reviews for the Czech linguistic journal Korpus - gramatika - axiologie
  - reviews for the Polish linguistic journal Stylistika (Opole)
Appreciation of Science Community
 • 2015: Cena děkana za významný tvůrčí čin (Award for the books for teachers of Czech language and literature at the lower secondary school: Čeština zajímavě a komunikativně I, Čeština zajímavě a komunikačně II; spolu s K. Klímovou)
Selected Publications
 • VÁLKOVÁ, Adriana a Ivana KOLÁŘOVÁ. CZEDD a SLAN — online nástroje zaměřené na práci se slovotvorbou češtiny jako druhého/cizího jazyka. Nová čeština doma a ve světě. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 78-92. ISSN 1805-367X. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konjugace. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. II. Morfologie - morfologické kategorie, flexe. 1. vyd. Praha: Academia, 2021, s. 665-799. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-3185-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana a František ŠTÍCHA. Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů). 1. vyd. Praha: Academia, 2020, 753 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-3131-0. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Nestandardně tvořené univerbizáty, jejich slovotvorná struktura a hodnocení jejich užití z pohledu vyjadřovacích konvencí stylových oblastí. In Mieczysław Balowski. Konwencja i kreacjaw języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznani, 2020, s. 173-190. Bohemica Posnaniensia, fasc. 24. ISBN 978-83-63090-33-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa od substantiv s časovým významem a jejich prefixální deriváty v současné češtině. In Jana Bílková - Ivana Kolářová - Miloslav Vondráček. Korpus - lingvistika - empirie. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2020, s. 178-190. ISBN 978-80-88211-13-6. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. V ulici Kobližná/Kobližné, do ulice Nerudova/Nerudovy: gramatické tvary adjektivních jmen v postpozici jména obecného. In Ivana Kolářová - Hana Svobodová. Variantnost v onymii a dialektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 139-154. ISBN 978-80-210-9820-6. info
 • ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa desubstantivní. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 958-998. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa deadjektivní. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 998-1016. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa deadverbiální. Slovesa deinterjekční. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 1020-1024. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovotvorné procesy a prostředky derivační. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 125-133. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 378 s. ISBN 978-80-210-8851-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8929-2017. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Mluvený projev žáků 1. stupně základní školy. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 139, č. 03, s. 21-25. ISSN 0323-0449. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu). Časopis pro moderní filologii. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 97, č. 2, s. 179-189. ISSN 0008-7386. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Recenzní posudek stati pro časopis Slavistična revija. 1. vyd. Ljublana: Slavic Society of Slovenia, 2015. ISSN 0350-6894. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014, 336 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4120-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 257 s. ISBN 978-80-210-7570-2. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013, 296 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4112-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jubileum Evy Minářové. In Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a. s., 2013, s. 151-152. ISSN 0009-0786. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizáty. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 163-178. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kompozita (substantiva). In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 179-196. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření číslovek. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 282-287. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Doplněk. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 722-724. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Cena děkana za významný tvůrčí čin. Masarykova univerzita, 2013. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Styly primární a sekundární v komunikaci češtinou. In Přednáška na Humboldtově univerzitě v Berlíně. 2013. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Skladba. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 169-280. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Základní jevy koreference. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011, s. 979-1000. Lingvistika. ISBN 978-80-200-1845-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. The teachers role in creating a classrooom atmosphere that promotes the development of primary school pupils communication skills. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 387-396, 9 s. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf, Ingeborg OHNHEISER, Jana OBROVSKÁ, Karel KOMÁREK a Ivana KOLÁŘOVÁ. Základy české gramatiky s texty a cvičeními - Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen. 1. vyd. Brno - Innsbruck: Masarykova univerzita - Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2003, 303 s. Volná řada - Slavica Aenipontana, Band 11. ISBN 3-85124-207-6. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Jan CHLOUPEK a Eva MINÁŘOVÁ. Stylistika současné češtiny. Praha: Institut sociálních vztahů - nakladatelství, 1997, 284 s. ISBN 80-85866-21-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vliv komunikace na významové posuny některých sloves. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1997, 115 s. Acta Universitatis Purkynianae, sv. č. 24. ISBN 80-7044-179-8. info

2017/07/03

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.