CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • doc. PhDr. Marie Vítková, CSc., born 29 January 1947 in Rychnov nad Kněžnou, Czechoslovakia, married, 2 children
Workplace
 • Department of Special education
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Employment Position
 • Head of Department
Education and Academic Qualifications
 • 1994: appointed as reader in Education, Department of Special Education, Masaryk University
 • 1993: awarded a doctorate (Ph.D.) in the pedagogical Sciences 75-01-9 pedagogy, Faculty of Pedagogy, Masaryk University
 • 1971: PhD in Philosophy, University of J. E. Purkyně in Brno, thesis: Swedish school reforms
 • 1965 - 1970: Faculty of Philosophy, University of J. E. Purkyně in Brno, subjects pedagogy - German language. Education accomplished by state exams in pedagogy and German language, disertation: Secondary education in Sweden
 • 1962 - 1965: Secondary school of Žamberk. Graduation certificate
 • 1953 - 1962: Primary School in Žamberk
Employment Summary
 • 1994: Head of Special Education Department, Faculty of Pedagogy, Masaryk University Brno
 • 1991 - 1994: Faculty of Pedagogy, Masaryk University, lecturer, Department of Special Education
 • 1991: Veterinary and Pharmaceutical Institute of Higher Education in Brno, lecturer, Department of Western European Languages
 • 1989 - 1997: Business Academy at the Institute of Social Care for Physically Disabled Youth in Brno
 • 1974 - 1991: Regional Institute for Public Health in Brno, Department of Child Care Regional methodologist
 • 1973 - 1974: Secondary School Bučovice
 • 1971 - 1973: maternity leave
 • 1970 - 1971: Secondary Pedagogical School in Třebíč
Pedagogical Activities
 • pedagogy
 • special education, integrative special education, somathopedy
 • supervising diploma theses 5-8 per year
 • supervising theses of PhD. candidates - 3 internal, 2 external
 • member of the committee for final state exams of the Faculty of Pedagogy, Masaryk University Brno, Faculty of Pedagogy, CHarles University Prague, Faculty of Pedagogy, University of J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • member of the habilitation committee - Faculty of Pedagogy, Charles University Prague, Faculty of Pedagogy, University of Palacky Olomouc
Scientific and Research Activities
 • 1999 - 2001: Leonardo da Vinci Programme: "Improving Acces to Education and Employment for people with special needs"
 • 1998 - 1999: Programme HESP - support to the publishing project "Sehbehinderung bei geistig Behinderung - Open Society Fund", Praha
 • 1997 - 1998: Sectorial research of the Ministry of Education and Sports of the Czech Republic: "Proposals for the introduction of student counselling in Czech schools"
 • 1997: Higher Education Development Fund 1989: "Movement education of children with mental disability"
 • 1995: Phare programme. Care for the Czech Republic Foundation, Utrecht, the Netherlands: "Complexity of a multidisciplinary approach"
 • 1995: Higher Education Development Fund 1996: "Linking education in computer science with special education"
Academical Stays
 • 1998: University of Vienna - co-operation with foreing partner univesities - university framework agreement, 5days stay
 • 1998: study trip upon invitation of Dr. Bürli, director of Zentralstelle für Heilpädagogik, Luzern, visit to two univerities in Freiburg and Basel and in special education facilities and schools in Switzerland, 8days
 • 1996: fellowship upon invitation of University of Bodo and Special pedagogy centre in Sortland, Norway, 3days
 • 1994: University of Vienna and Klagenfurth, commission of the Faculty of Philosophy, Brno for University scholarships granted by Austrian Institute for east and southeast Europe, one month stay
 • 1992: Sommeruniversität "Pädagogik im Pluralismus", Institute für Erziehungswisenschaft an Universität Wien, Gmunden, Austria
University Activities
 • Head of Department of Special Education, Faculty of Pedagogy, Masaryk University
 • from 1994 member of professional board for PhD studies in pedagogy, Faculty of Pedagogy, Masaryk Univesity
Extrauniversity Activities
 • from 1999 member of the Scientific Council of the Faculty of Pedagogy, Charles University, Prague
 • from 1999 member of the Scientific Council of the Faculty of Pedagogy, University of Ostrava
 • from 1998 member of the Branch Commission of the Grant Agency of Social Science of the Czech republic
 • from 1996 member of the Advisory Board of special education centres, Institute of pedagogical-psychological counselling of the Czech Republic, Prague
 • from 1996 member of the branch committee for PhD study for Special Education, Faculty of Pedagogy, Charles University, Prague
Appreciation of Science Community
 • 1991 - 1998: chairwoman of the Czech Council of World pre-school Education Organisation OMEP, international non-governemental organisation, member of UNESCO
 • 1995 - 1998: vice-chairwoman of the Somatopedy Society of the Czech Republic, member of the EASA - European Association of Special Education, in 1998 elected as the chairwomen of SOS ČR
Selected Publications
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Edukace a intervence žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty. Teorie, výzkum a praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2022, 227 s. ISBN 978-80-7603-347-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Stříbrná medaile MU za dlouhodobý přínos pro Masarykovu univerzitu. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2016. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Cena Jihomoravského kraje. Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, 2016. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young Adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Role učitele v inkluzivním vyučování. In PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 13-31. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014, 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 2014. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Marie GREGOROVÁ. Realizace kurzu Aktivity s využitím koní (AVK) pro děti se specifickými poruchami učení a chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 149-167. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Individuální podpora učení ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 7-17. ISBN 978-80-210-6674-8. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 25-30. ISBN 978-80-210-6673-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Členka vědecké rady PedF Univerzity Karlovy. Vědecká rada PedF Univerzity Karlovy, 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Předsedkyně Oborové rady - Speciální pedagogika PdF Masarykovy univerzity. Oborová rada - Speciální pedagogika PdF Masarykovy univerzity, 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy. In Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra speciální pedagogiky, Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Lernbehindertenpädagogik. Studienprogramme. In Německo: München. 6. Symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik., "Die Un-Behindertenrechtskonvention. Umsetzung und Auswirkungen weltweit " 3. 10. -5. 10. 2013 ; Ludwig-Maxmilians-Universität München. 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání - parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice. In Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. 1. vyd. Bratislava: Univertzita Komenského, 2013, s. 588. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – šestý rok realizace výzkumného záměru. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 13-25. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v České republice a v Německu. In Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Medzinárodná vedecká konferencia u príležitosti 375. výročia založenia povodnej Trnavskej univerzity. 2010. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In Lechta, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2010, s. 169-182. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-679-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs support in inclusive education. In Drugi, T., Stankowski, A., Gabrys, K. (eds.). Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej. Katowice: Uniwersytet Slaski Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 97-101. ISBN 978-83-87819-10-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vývoj a současný stav inkluzivního vzdělávání v České republice, Německu a v Anglii (Wales) - komparativní studie. In Bartoňová, M., Vítková, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido, 2010, s. 41-52. ISBN 978-80-7315-201-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 179-191. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Edukace jedinců s tělesným postižením a chronickým onemocněním. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 213-233. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání a terapie žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1. vydání. Brno: Paido, 2010, s. 343-366. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In Pančocha, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 6-14. ISBN 978-80-210-5340-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • VÍTEK, Jiří a Marie VÍTKOVÁ. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychoociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 250 s. ISBN 978-80-7315-210-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. In Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. První. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009, s. 227-236, 11 s. ISBN 978-80-7368-654-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Funkce speciálně pedagogické podpory v inkluzivním vzdělávání a komparace v německém a českém školství. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vítková, M., Vojtová, V. (eds.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Využití konceptu bazální stimulace při vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. In Hájková, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vydání. Praha: Somatopedická společnost, o. s., 2009, s. 77-87. Odborná ediční řada Somatopedické spol., o. s. ISBN 978-80-904464-0-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Doctoral Study Programme Special Education. In Stankowski, A., Tisovičová, A. (eds.). Specjalne potrzeby edukacyjne, Tom I. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepelnosprawnošcia (ksztalcenie programy perspektywy). První vydání. Bielsko Biala: Wyžsza Szkola Administracji, Bielsko Biala, 2009, s. 21 - 27. ISBN 978-83-60430-13-2. info
 • PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Lenka GAJZLEROVÁ. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 85-103, 18 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika. In Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2009, s. 375-379. 1615. publikace. ISBN 978-80-7367-470-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní - Třetí rok realizace výzkumného záměru. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 17-22. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Profesionální podpora v inkluzivním vzdělávání - komparace v německém a českém školství. In Bartoňová, M., Vítková, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 41-52. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 443 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. In Konference s mezinárodní účastí pořádaná Ostravskou univerzitou, Pedagogickou fakultou, katedrou speciální pedagogiky a Universytet Slaski Katovice. 2009. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Besondere Bildungsbedürfnisse im Kontext des Rahmenbildungsprogramms für Grundbildung. In 6. Švýcarský kongres léčebné pedagogiky Horizonte öffnen. Standardisierung und Differenzierung in der Heil- und Sonderpädagogik. Bern, Švýcarsko. 2009. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Jiří VÍTEK a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung von Sonderpädagoginnen und Lehrerinnen an der Masaryk Universität in der Tschechischen Republik. In 45. sympozium docentů ze speciální pedagogiky v německy mluvících zemích. Dortmund, Německo. 2009. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs Support in Inclusive Education. In IV.Miedzynarodnowa konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: "Antropotechnika socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej". Ustroň, Polsko, 4.-6. 9. 2009. 2009. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Speciální školství v České republice. In Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Vydání první. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o., 2009, s. 91-96. 1691. publikace. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • GRENAROVÁ, Renée a Marie VÍTKOVÁ. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 142 s. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní - Třetí rok realizace výzkumného záměru. In Němec, J., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 13-18. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1.vyd. Brno: MUNI Press, 2009, s. 9-13. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs Support in Inclusive Education. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1.vyd. Brno: MUNI Press, 2009, s. 71-78. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. In Janík, T., Švec,V. a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2009, s. 165- 178. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 16. ISBN 978-80-7315-193-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Výchova a nadání 1. Brno: MSD s.r.o., 2008, 99 s. Výzkumné zprávy, číslo 2. ISBN 978-80-7392-024-1. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. In BIEWER, Gottfried, Mikael LUCIAK a Mirella SCHWINGE. Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. Deutschland. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2008, s. 561-568. speciální pedagogika. ISBN 978-3-7815-1577-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností - konference k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit, 2008, roč. 133, č. 1, s. 35-36. ISSN 0323-0449. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Zespoly badawcze w projekcie naukowym "Specjalne potrzeby uczniów w kontekscie Ramowego programu edukacyjnego ksztalcenia podstawowego 2007-2013". In Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnosprawnych. první. Bielsko-Biala: Wzsza Szkola Administracji Bielsko-Biala, 2008, s. 59-62. Wyžsza Szkola Administracji Bielsko-Biala. ISBN 83-60430-91-8. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Učitel a nadaný žák. První. Brno: MSD, spol. s.r.o., Lidická 23, 602 00 Brno, 2008, s. 5-6. ISBN 978-80-7392-053-1. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Hana HORKÁ, Jiří NĚMEC, Stanislav STŘELEC, Jan ŠŤÁVA, Jarmila SVOBODOVÁ, Miroslav JANDA, Otto ČAČKA, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka GULOVÁ a Dušan KLAPKO. Pregraduate Teacher Training 2. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 224 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 2. ISBN 978-80-7392-058-6. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 160 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ, Hana HORKÁ, Jiří STRACH, Erika VONKOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ a Jarmila SVOBODOVÁ. Pregraduate Teacher Training 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 226 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Autoregulativní učení, kooperace, sociální kompetence v inkluzivní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 39-48, 9 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Analýza souvislostí mezi poruchou motoriky a narušenou komunikační schopností u dětí s pohybovým postižením. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. První. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 229-240, 11 s. Pedagogické publikace. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. První. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 17-22. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, 369 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Lehre/innen-bildung in Europa. In Konference s mezinárodní účastí Lehre/innen-bildung in Europa. 2008. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Analyse der sozioedukativen Kompetenzen in der pregraduellen Bildung der Studenten der Sonderpädagogik im Fach Neurologie. In 4. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Leben mit Anderssein im internationalen Kontext. 2008. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Doctoral Study Programme Special Education in Brno, Czech Republic . In 3. mezinárodní vědecká konference z cyklu Speciální vzdělávací potřeby na téma Psychospoleczne funkcjowanie osob niepelnosprawnych. Bielsko-Biala, Polsko. 2008. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007, 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Řešitel Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. MŠMT ČR, 2007. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Jiřina KLENKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Bildung von Schulern mit sonderpadagogischem Forderbedarf in der Tschechischen Republik - Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes. In Bildung, Lernen und Entwicklung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2006, s. 259 - 265. Druck und Bindung AZ Druck und Datentechnik. ISBN 3-7815-1467-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. In Bildung, Lehrnen und Entwicklung - Dimensionen professioneller (Selbst-) Vergewisserung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2006, s. 277 - 283. ISBN 3-7815-1494-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Der Lehrstuhl fur Sonderpädagogik an der Masaryk - Univerzität in Brno. In Integrations-und Sonderpadagogik in Europa. První. Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2004, s. 82 - 84. Integrations- und Sonderpadagogik in Europa. ISBN 3-7815-1342-4. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in der Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. 1. vyd. Brno: MSD, Brno, 2004, 271 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-17-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004, 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. 2. vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o, 2004, 248 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-22-5. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. The specific Influence of the Art-and-craft Activities on the Devolopment of the Child Personality. In Quality of children life. Warszawa: Zaklad grafiezny VW, 1997, s. 145-149. ISBN 83-901609-1-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. The situation in the Czech Republic in the school system after 1989. In Experts Round-New Technologiesin Special Education. Freundenstadt: EASE, 1997, s. 35. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Erziehung und Bildung Korperbehinderter in der Tschechischen Republik. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. Luzern: SZH, 1996, roč. 2/1996, č. 6, s. 22-26. ISSN 1420-1607. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Intergration der behinderten Kinder und ihr Zusammenhang mit Bildung und Fortbildung der Lehrer aus der Sicht der Tsechischen Republik. In Heil - und Sonderpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften, aktuelle Ansätze in Forschung. Luzern: Thomas Hagman, Edition SZH/SPC, 1995, s. 335-338. Pedagogická literatura. ISBN 3-908263-15-8. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Training for work with young childern in Czech and Slovak Republik. In A comparative Study of 22 European Countries. Londýn: University of London Institut of Education, 1994, s. 7-26. ISBN 28-89-55-R. info

2010/01/29

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.