CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. dr.h.c. Rudolf Šrámek, CSc.,
  Nar. 15. ledna 1934 sice v Ostravě,ale pocházím (i rody obou rodičů) ze slezského Hlučínska (z obce Hošťálkovice, od 1976 místní část Ostravy 1), které bylo 1742-1922 a 1939-1945 přímou součástí Německa (dříve Pruska). Obecnou školu a 1. tř. gymnázia jsem do r. 1945 absolvoval v německém jazyce.
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury
  Pedagogická fakulta
  Masarykovy univerzity
  Poříčí 7
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • 1993-1996 vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996 jmenování profesorem na Masarykově univerzitě
 • 1994 habilitace na Masarykově univerzitě
 • 1964 obhájení kandidátské disertace na Univerzitě Karlově v Praze, získání titulu CSc.
 • 1961-1964 vědecká aspirantura na Filozofické fakultě UK v Praze (školitel prof. V. Šmilauer)
 • , specializace onomaastika 1958-1962 rozšíření kvalifikace - slavistika, germanistika indeoevropeistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1958 absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obor český jazyk - ruský jazyk, specializace na dialektologie
Přehled zaměstnání
 • 1996 profesor katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1994-1996 docent katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1993-1994 odborný asistent katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1989 vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • 1958-1993 Ústav pro jazyk český AV ČR, pobočka v Brně, postupně asistent až samostatný vědecký pracovník externí působení na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Pedagogické fakultě v Ostravě
Pedagogická činnost
 • od 1965-1969 externí výuka na Filozofické fakultě MU 'tvoření slov, diaklektologie, toponomastika, čes.něm. jazpvý kontakt) 1969-1985 exterbně na Pedagické fakultě v Ostravě (dialekt. a toponomastika 1973 1993 externě na Pedagogické fakulty MU (dialektologie, onomastika,čes.-něm. kontakt Od 1993 výuka posluchačů prezenčního studia a v jiných studijních programech na Pedagogické fakultě MU (vývo jazyka, onomastika, dialektologie, jazyk. kultura, čes.-něm. kontakt) Základy dialektologie
 • Dialektologie
 • Základy onomastiky
 • Onomastika 1993-2002 také Vývoj českého jazyka, kultura jazyka


  Od 1993 dosud soustavné vedení diplomových (závěrečných)prací z onomastiky a dialektologie a vypracovávání oponetskýchp osudků

  Vedení doktorandů (výběr): PhDr. Milan Harvalík, Ph.D., UJČ AV ČR, Praha
 • PhDr. Jaroslav David, Ph.D., FF Ostravské univerzity (úspěšné ukončení 29. 6. 2004)
 • Mgr. Petra Havrlantová (Ostrava)
 • Mgr. Šárka Dohnalová (zahájeno v akad. roce 2003-2004, ukončila) Mgr. David Vaculík (Ostrava)
  ukončení červen 6.6,2014 (Cena děkana FF)
  Konzultace pro doktorandy v oborech dialektologie, onomastika, jazyková kuktury, jazykový kontakt: Brno, Praha, Ostrava, České BudějoviceBanská Bystrica Lipsko, Berlín, Řezno, Greifswald, Helsinki, Vídeň, Poznań, Bydgość, Kijev Členství ve zkušebních komisích: Brno, Praha, Olomouc Členství v oborové radě doktorského studijního programu oboru český jazyk. FF MU, Brno
 • Člen komice pro obhajoby doktorských prací oboru slavistika slovanské jazyky. Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě Čenství v obodorové radě dokotroského studijní propgrasmu na Katedře čes. jazyka literatury Pdf MU Přednášky a semináře z onomastiky, dialektologii, jazykové kontaktologie, vztahu jazyka a kultury atd. (německy, polsky, rusky) na univerzitách v Lipsku, Berlíně, Greifswaldu, Curychu, ve Vídni, Innsbrucku, Oslu, Helsinkách, Krakově, Opolí, Poznani. Wrocławi, jen jen jednou v Sofii, Zagrebu, Ljubljani) Pravidelná účast na programu Univerzity třetího věku MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní tematické okruhy: 1 dialektolgie (stav a výoj nářečí, zvl, slovní zásoby, účast na přípravě Českého jazykového atlasu, autor map a editor svazku Obščekarpaskij dialektologičekij atlas, 1977-1978 Atlas linguarum Europae (tajemník čsl. sekce, z polit. důvodů odvolán) 2. těžitě je onomastika česká, slovanská německá, skandinávská. Autor nové koncepce obecné onomastické teorie, teorie modelů, onomastické terminologie, lexikografie, areálů aj. Silný podíl na mezinárodní onomast. bádání. Interdisciplinární, mlutidisciplinární přístup. 3. Ćes.-něm. jazykový kontakt na úrovni dialktů a zvl, vlastních jmen. Výzkumy v ČR:, Německu, Rakousku. 4. Onomastika na VŠ, doktorské studium oboru 5. Jazyková kultura. sledování výoje spisovnosti a nespisovnosti aj. 1997-2003 Hlavní řešitel grantu AKTION Erarbeitung von Studienplänen für Wahlfachmodulen Tschechisch an der Universität Innsbruck und Erneuerung der Studienprogramme für das Fach Bohemistik das Tschechische als fremdsprache für die Lehrer (PädF MU, Brünn) / Vypracování studijních plánů pro volitelný studijní modul čeština na Univerzitě v Innsbrucku a inovace studijního programu bohemistika čeština jako cizí jazyk pro učitele (PdF MU Brno). Projekt úspěšně ukončen.
 • od 2011 spoluřešitel výzk. projektu Rakouské akademie věd, Vídeň: Familiennamen ián Österreich, zpracovatel příjmení čes. původu. Spoluřešitelství grantů:
 • GA405/05/2065 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Grantové pracoviště: UJČ AV ČR v Brně, řešitelka PhDr. Milena Šipková, CSc. (od 1. 1. 2005)
 • GA405/03/1418 Dějiny české jazykovědné bohemistiky. Grantové pracoviště: FF MU v Brně, řešitelka prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (zakončeno v r. 2005 1995: grant Čes, jazyk v Evropě na konci tisíciletí" spoluřešitel 1995: grant Slezsko a severní Morava jako region spoluřešitel 1996-2002 Mezinárodní projekt (NSR, Rakousko, Česko) Atlas historisch deustcher Dialekte in Tschechien - podíl na organ. přípravě,koncepci. konzultacích. 2007 řešitel v prajektu Familiennamen in Österreich, Östrerreische AkAdemie der Wissenschaften, Wiem, 2013 projekt zastaven.
Akademické stáže
 • Kromě stážových pobytů byla účast na řadě konferencí,přednáškových pobytů, zasedání komisí apod. téměř vždy spojena také s krátkodobou stáží. 1993. 3 měsíce, Německo, Berlin, Geisteswissenschaftiches Zentrumn für Geschichte und Kultur Ostmnitteleuropas, před. "Zum slawisch-deutschen Namenkontakt", 1993 5 dní, Německo, Berlin, Humboldt-Universität, pžednášky, 1993 1 týden, Německo,Univerzita Trier, 2 přednášky, 1993 3 týdny, Německo, Univrzita Gießen, Carolinum München, 3 přednášky + konferenece "Mähren" (referato čes.-něm. kontaktu. 1993, 8 dní, Kodaň, univerzita, přednáška o onomastické terminologii. 1994, Švýcarsko, Zürich, unoverzita, výuka, přednáška z onomastiky. 1994, 1 týden, Německo, Regensburg, univerzita, výuak, přednáška. 1994, 1 týden, Německo, Berklin, Humboldtuniversität,2 přednášky. 1995, 1 týden, 1 měsíc, Německo, Berlín, Geisteswissenschaftiches Zentrumn für Geschichte und Kultur.Ostmnitteleuropas,Humboldt-Universität -série přednášek. 1996, 1 týden,Německo, Berlin, Humboldt-Universität, přednášky. 1996, 1 týden,Německo, Leipzig, Geisteswissenschaftiches Zentrumn für Geschichte und Kultur. 1997 Únor Rakousko, Vídeň, Spolek českých akademiků - přednáška Vzájemné jazykové styky mezi jižní Moravou a Rakouskem kdysi a dnes.
 • 1997 Duben SRN, Leipzig, Geisteswissenschaftliches Institut; zasedání vědecké rady.
 • 1997 Duben, Nizozemsko, Amsterodam; zasedání předsednictva ICOS + přednáška v akademii věd.
 • 1997 Červen Rakousko, Innsbruck, Universität; cyklus přednášek z bohemistiky a onomastiky.
 • 1997 Červenec SRN, Regensburg, Universität - Jednání o spolupráci s PdF MU; Přednáška Personen-namen deutscher Herkunft im Tschechischen.
 • 1997 Červenec SRN, Berlin, Humboldt-Univerität - Jednání o spolupráci s PdF MU; přednáška Das Verhältnis zwischen Standard und Nonstandard im Tschechischen.
 • 1997 Červenec SRN, Berlin, Leipzig Geisteswissenschaftliches Zentrum. Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas; zakládající zasedání vědecké rady institutu. Poradce a konzultant projektu Germano-Slavia.
 • 1997 Říjen Slovensko, Modra, Univerzita a SAV; konference, referát: Frekvence v onymii.
 • 1997 Říjen Finsko, Helsinki, Univerzita; studijní pobyt, 3 přednášky z onomastiky.
 • 1998 Únor Španělsko, Santiago de Compostella, Univerzita; zasedání předsednictva ICOS, příprava 20. světového onomastického kongresu
 • 1998 BřezenSRN, Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum; zasedání vědecké rady + oponentská činnost
 • 1998 Červenec SRN, Regensburg, Univerzita; 2 semináře z onomastiky
 • 1998 Červenec-Srpen SRN, Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum; konzultant projektu Germano-Slavia; výuka doktorandů.
 • 1998 Září Rakouko, Wien, Agentur Ősterreich; 4 týdny studijní pobyt
 • 1998 Září SRN, Mainz, Hessische Akademie der Wissenschaften; konference, referát: Das Brünner Stad buch als namenkundliche Quelle.
 • 1998 Říjen Rakousko, Innsbruck, Universität; série 3 přednášek a seminářů z bohemistiky a onomastiky.
 • 1999 Srpen, SRN, Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum; konzultant projektu Germano-Slavia; konzultace s doktorandy.
 • 1999 Září Španělsko, Santiago de Compostella, Univerzita - XX. Světový onomastický kongres: * Vedení teoretické sekce;*přednáška Zur Konzeption der Namenkunde;*Zasedání předsendnictva ICOS.
 • 3. 12. 1999 Slovensko, Bratislava, Univerzita; Jednání o spolupráci s PdF KČJ.
 • 4.12. 1999 SRN, Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum; zasedání vědecké rady.
 • 2000 Duben Polsko, Poznań, Uniwersytet; Studijní pobyt; přednáška Pojetí a definice onomastiky.
 • Září 2000 Polsko, Bialystok, Uniwersytet; konference, referát: Onomastika na kulturní hranici; referát Funkce jazyka na kulturní hranici.
 • 23. - 27. 4. 2001 Rakousko; Innsbruck, Universität; řešení grantu Aktion.
 • 20. - 22.9. 2001 Rakousko, Linz, Universität; konference, referát: Mundart- und Namenwörterbüche.
 • 25. - 28. 11. 2001 Polsko, Cieszyn, Uniwersytet Ślšski; konference, referát: Globalizace proprií.
 • 8. - 10. 4. 2002 SRN, Regensburg, Universität konference, referát: Spezifika des dt.-tsch. Sprachkontaktes in der Gegenwart.
 • 14. - 18. 4. 2002 Polsko, Gniezno, Uniwersytet Poznań; konference, referát: Postavy a jména svatých v lidové kultuře a v neoficiální komunikaci.
 • 18. 4. 2002 Polsko, Poznań, Polskie Towarzystwo Nauk; přednáška Vývojové procesy v současné češtině.
 • 21. 25. 5. 2002 Rakousko, Innsbruck, Universität; pracovní pobyt řešení grantu Aktion.LI> 6. - 10. 6. 2002 Rakousko, Kals, Universität Klagenfurt; konference, referát: Der Plural in Flurnamen.
 • 24.6. - 7. 7. 2002 SRN, Leipzig, Geistewissenschaftliches Institut; stud. pobyt, přednáška Die Stellung der Na mentheorie in der slawischen Namenforschung.
 • 8.7. - .12.7. 2002 SRN, Berlín, Humboldt-Universität; výuka, přednáška: Globalisierung als Ursache der Sprachent-wicklungstendenzen.
 • 6. 9. 2002 Slovensko, Bratislava, SAV, Univerzita; konference, referát Znovu o komunikačních funkcích proprší.
 • 15. - 19. 9. 2002 Polsko, Olsztyn, Uniwersytet; konference, referát: Tematizace slovanské onomastické terminologie.
 • 19. 11. 2002 Slovensko, Bratislava, Univerzita; přednáška Současný stav češtiny.
 • 6. - 7. 12. 2002 Malta, La Valetta, Evropská unie, Univerzita Malta; konference o plánování vědy v EU.
 • 1. 28. 6. 2003 SRN, Leipzig, Geistewissenschaftliches Institut; studijní pobyt, přednáška + seminář Slawische Dienst- und Berufsnamen.
 • 29. 6. 2. 7. 2003 SRN, Berlin, Humboldt-Univerität, Institut für Slawistik - Seminář o jazykové kultuře češtiny; přednášky: 1. Was bedeutet ein Eigennamen; 2. Česká místní jména v němčině.
 • 10.10. 11.10. 2003 Polsko, Univerzita Wrocław; konference, referát Dynamika onymie a její reflexe v onomastické teorii.
 • 26. 5. 2004 Rakousko, Universität Sien; seminář Sprachen und Kulturen.
 • 1. 6. 6. 6. 2004 Polsko, Univerzita Poznaň, Univerzita Hnězdno; konference, přednáška Hydronymie Moravy.
 • 12. 8. 19. 8. 2004 SRN, Leipzig, Geistewissenschaftliches Institut; seminář + přednáška na téma Hydronymie Mähren.
 • 29. 9. 3. 10. 2004 SRN, Universität Regensburg; konference, referát: Die Westorientierung der tschechischen Exonyme.
 • 24. 11. 27. 11. 2004 SRN, Universität Regensburg; konference, referát: Zur Stabilität und Nichtstabilität der deutschen Mundarten in Tschechien.
 • 29. 5. 26. 6. 2005 SRN, Leipzig, Geistewissenschaftliches Institut; seminář + přednáška Der zweite Weltkrieg als Namenmotivation.
 • 28. 8. 4. 9. 2005 XXII.Italie, Pisa, světový onomastický kongres; předseda terminologické sekce + referáty: 1. Einführung in die Problematik der Terminologi; 2. Probleme der Terminologie in der slawischen Namenkunde; 3. Entwicklungstendenzen der slawischen Namensysteme der Gegenwart.
 • 24.-25.4.2006 Poznań, Univerzita; konference Język religijny dawniej i dziś; referát: (spolu s M. Šrámkovou) Pomož Pán Bůh Dejž to Pán Bůh! Křesťanské pozdravy a formule) 11.12.2006, Polsko, Poznań, Uniwersytet A. Mickiewicza. Konference Współczesny język polski. Referát (spolu s M. Šrámkovou): Problém definování urbanonymie. 1.-3.12.2006, Polsko, Opole, Uniwersytet Śląski, Konference Region w świetle nazw miejscowych. Referát: Henryk Borek a teorie onomastiky. 12.12.2006, Polsko, Poznań, Uniwersytet A. Mickiewicza, pčednáška Hydronymia Moraww 16.9.2006 Německo, Berlin, Humboldt-Universität, přednáška: K slovansko-německým přejímkám příjmení. 1.8.-31.8.2006). Německo, Leiúzod, Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, konzuýktace projektů a doktorandů. 11.-13.4.2007, Německo, Univerzita Regensburg, Mezinárodní symposium „Namen als Konfliktpotential in Europa“. Vstupní referát: Typologisierendes zu Namenkonflikte. 6.-9.6.2007, Německo, Leipzig, Mezinárodní konference „Die Vielfalt Europas. Identitäten und Räume“. Leipzig. Podíl na přípravě realizaci. 25.6.2007: Německo, Leipzig,Geisteswissenschaftliches Centrum. Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Mezinárodní kolokvium „Flüsse, Seen und Landschaften“. 20.6.2007: Německo, Leipzig, Universität Leipzig. Namenkundliches Kolloqium. Příspěvek Über die karthographische Darstellung der Ortsnamentypen. 27.6.2007: Německo, Regensburg, Unevrzita, Mezinrod konference Namen als Konfliktpotential in Europa. Vstupní referát. 9.7.-19.7.2007: Německo, Greifswald, Universität, Přednášky Schlüsselpunkte der Namenkunde, Zur Situation des heutigen Tschechischen.10. a 13. 7. porada o koncepci slovníku „Deutsche Ortsnamen“, kde budou i jména z ČR 23.5.2008.Rakousko, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Dialekt- und Namenlexika, Abreitstreff zum On-line-Wörterbuch der Familiennamen Österreichs.Předložen návrh na koncepci. 18.6.2008: Nemšcko, Leipzig.Namenkundliches Kolloqium der Deutschen Gesellschaft für Namenkunde. Referát: Lexikographische Bearbeitung der Flurnamen im Tschechischen. 22.-23.9.2008 Polsko,Gniezno, Mezinárodní konference Język religiony dawniej i dziś, Vyžádaný referát: Onomastica sacra – status, cíl. 24.-26.9.2008 Polsko, Wrocław, XVI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Vyžádaný referát: Struktura relacji „nazwa własna“ – „rzeczywistość“ 2008, Německo, Berlin, Přednášky na Slawisches Institut der Humboldt-Universität zu Berlin: 5.5.2008: Hrdlořezy, Pobaba, Jobova Lhota – die Toponymie des Tschechischen. 24.6.2008: Typologie der slawischen Flurnamen. 2.6. - 30.6.2008 Německo, Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Přednášk Typologie der slawischen Flurnamen. 16.-22.11.2008 Německo, Universität Regensburg, výuka. 5. – 7. 1 . 2009 Polsko, Poznań, Uniwersytet A. Mickiewicza: Mezinárodní konference „Miasto w perspektywie onomastyki i historii“ Vyžádaný referát: Problematika a typologie názvů českých měst. 10. – 11. 3. 2009 Rakousko, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften aj. Mezinárodní konference „Geographische Namen – Vielfalt und Norm“ Vyžádaný referát: Zur Typologie der Flurnamen. 23. 11. – 28. 11. 2009 Německo, Regensburg Univerzita Řezno,na pozvání studijní a přednáškový pobyt Pracovní konference Český den. Přednáška Die struktur der slawischen Flurnamen. Semináře. 17.-21.10.2010, Německo, Universität Greifswald, výuka + přednáška Bildung und Funktion der Hypokoristika im Tschechischen“ Terénní Studium slovan. osídlení v sev. Německu 15.9. - 16. 9. 2011 Vídeň Rakousko, Wien, Mezinár, konferene „Digitale Familiennamenforschung: Jüngste Entwicklungen u. Perspektiven“Referát: Sprachkontakt als Herausforderung für die Familiennamenforschung der Gegenwart 19.6. - 26.6.2011 Německo, Universität Regensburg, semináře, přednáška Flurnamenforschung in Tschechien 9.10.- 16.10 Německo, Universität Greifswald: seminář, přednáška Tschechische historische Exonyme deutscher Städte, studium k typům slovanského osídlení, korektury slovníku Deutsches Ortsnamenbuch 17. - 29. 9. 2012 Polsko, Uniwersytet Łódź XVIII. Męzynarodowa i Ogólnopolska Konfenrencja Onomastyczna. Vyžádaný vstuopní přednáška Aspekty „mikro“ a „makro“ jako interpretační a klafikační problém ve slovanské onomastice.Shrnutí konference na závěrečnémzasedání. 12. 12. 2012 Slovensko, Univerzita Komenského Bratislava Konference Slovo a tvar v jazyke a v komunikácii. 100 let Eugena Paulinyho Příspěvek: Obohacující vzpomínky na prof. Eugena Paulinyho. 17.- 23. 6. 2012 Německo Moritz-Arndt-Universität Greifswald Přednášky + semináře 1.Das phonologische Kriterium in der Entwicklung des Tschechischen. 2. Meilensteine in der Entwicklung der tschechischen Sprache. 3. Sonderfall der tschechisch-deutschen Sprachkontakt 10.11. – 16. 11. 2012 Německo,Universität Regensburg, Přednáška + seminář: Bildung und Strukturen der Familiennamen im Tschechischen. 22. 4. 2013 Slovensko, Častá-Papiernička, Mezinár. konference SAV „Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty“. Referát Potřeba slovníku slovanských topolexémů a topoetymonů. 8. 10. 2013 Společné zasedání Názvosovné komise při ČÚZK a Standardizační komise Polska v Praze. Vstupní referát Problémy zpracování slovníku geografické terminologie OSN pro standarizaci místních jmen 2013, listopad, 5 dní, Polsko, Wroclaw, univerzita,Instytut Języka Polskiego Přednáška Strukura a klasifikace oikonym, práce na Slovanském onomastickém atlase 8. 10. 2013 Slovensko, Bratislava, Jazykovedný ústav SAV + Slpvenská onomastická komisia pri SAV, Zasedání slovensko-české prac. skupiny pro onomastickou terminologii, vyžádaný vstupní referát Základní problémy teoretického a lexikografického zpracování onomastické terminologie 15.-20. 6. 2014 Německo, Universität Regensburg, Institut für Slavistik + Forschergruppe NAMEN, přednáška Herkunft, Motive und Strukturen der Familiennamen im Tschechischen, seminář 8.-10. 10. 2014 Polsko, Krakov, Instytut Języka Polskiego Polskej Akademii Nauk (jejich pozvání), přednáška Národní jazyky a jejich osudy v Evropské unii, zasedání redakční rady. 28.4. 2014 XIX. Mezinároední Slovenská onomastická konference, Bratislava, referát 15.6-21.6.2014 Universität Regensburg, vedební semnáře + přednáška "Herkunft, Motive und Strukturen der Familiennamen im Tschechischen" 17.2.2015 Bratislava, Zasedání Slovensko-česk terminologické skpiny. 3.8.7.2015 Rakousko, Graz: Slavnostní sympozium, 85 let prof. Lochnera v. Hüttenbach, vyžádáná slavnostní přednáška, studiu slovan.-něm. onymie 2.-4.9.2015 Polsko, Ratiboř: konfrenece Soulad a chaos v českíém jazyce a kliteratuře. Přednáška. 10.-14.10.2016 Bratislava: Ersasmus, na FF UK Bratislava. Přednášky -
Universitní aktivity
 • Člen vědecké rady Masarykovy univerzity (1998-2016) Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 1996-1999 proděkan pro vědu a zahraniční styky Pedagogické fakulty MU v Brně
 • 1993-1996 vedoucí katedry českého jazyka Pedagogické fakulty MU v Brně
 • od 1998 člen Oborové rady pro doktorské studuzmn FF MU od 2017 člen Oborové rady doktorské stud. programu při Katedře čes. jazyka a literatury PdF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1982-2002 předseda Onomasticiké komise ČSAV 1995 1998 člen oborové rady Grantové agentury pro společ. vědy 1996/1999 vicepreyenditen Internatiopnal Committee of Onomstic Sciences 1996-2002 člen vědecké rady Geisteswissenschaftliches Zentrum f. Geschichte u. Kultur Ostmitteleuropas, Leizpi, Německo 1996-2001 Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
 • 2007-2010 člen Rady Ústavu pro jazyk český vAV ČR, v.v.i. 2001-2010 Předseda názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
 • Do r. 2004 - člen, do 2002 přeseda předsednictva Onomastické komise při AV ČR, 2005 jmenován Čestným předsedou
 • 1993 člen řádícího výboru, 1994-2000 - viceprezident International Council of Onomastic Sciences
 • 1988 zástupce ČR a auto rv Mezinárodní komise pro Karpatský dialektologický atlas 1973- 2013 místopředseda Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku a předseda její Subkomise pro Slovanský onomastický atlas 2011 člen redakce meinzár. čas.Omomastica slovogermanica (Polsko) 1996-2002 Mezinárodní projekt (NSR, Rakousko, Česko) Atlas historisch deustcher Dialekte in Tschechien - podíl na organ. přípravě,koncepci. komzultaci 2002 Mezinárodní konference Język religijny wczoraj i dziś - Polsko, Univerzita AM Pozaň - řčlen věd. kmise konference, referáty, do 2008 účast. Hodnotitel v komisích pro jmenování prfesorem, univerzity Regensburg, Leipzig (2003-2005). Posuzovatel v Grantové agentuře ČR a agentuře Vega (Slovensko). 23.-25.9.2006 Jednání na Hlavním úřadu geodézie Polska o koncepci slovníku geografických termínů OSN, Varšava . 19.2.2007 člen Rady Ústavu pro jazyk český, v.v.i., Praha, 2009 ze zdrav. důvodů odstoupil 4.6.- 4.7.2007 Němercko, Leipzig, v Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Konzultace, posudek projektu, přednáška o jazykové kultuře 2007 červen: Člen tříčlenné posuzovatelské komise pro profesorské řízení v oboru slovanské a německé onomastiky, Universität Leipzig. Napsání hodnotícího posudku 2007 říjen: Přizván k zpracování příjmení čes. původu pro slovník Familiennamen in Österreich. Projekt Rakouské akademie věd, Vídeň. Autor hesel A-H. Vedoucí projektu prof. dr. Isolde Hausner, ředitelka Ústavu dialektologických a onomastických slovníků Rak. akad. věd. 2012. Projekt 2011 ukončen. Posouzení filologických výkladů v doktorské disertaci o německých toponymech z našeho Slezska podané na universitě v Regensburgu. 2013 člen Slovensko-české pracovní skupiny pro onomastickou terminologii při Slovenské onomastické komisi SAV (Bratislava) 8. 10. 2013 Společné zasedání Názvosovné komise při ČÚZK a Standardizační komise Polska v Praze. Vstuoní referát Problémy zpracování slovníku geografické terminologie OSN pro standarizaci místních jmen 6. – 11. 5.. 2012 Uniwersytet Wrocław (Polsko) Práce v Komise pro Slovanský onomastický atlas, Hodnocení nových materiálů a příprava úvodního svazku. 29.-30-6.2015 mezinár. konference: National Identity in Central Europe 1918-1945. Oponentura příspěvků. 6.-7.10.2015 Ostrava: mezinárodní konference "Toponymie, kuklturní 8.10.2015 Brno: "23, středoevropská geograsfická konference. 23.Central Europe Geographz Conference:. Refer8t. dědictví a paměˇ%t míst", Referát. 20.-23.9.2016 Polsko, Krakov: účast na XX. Mezinárodní celopolské onomastické konferenci, závěrečný plenár. referát. 7.-9.4. 2017.Brno: XXVI Česko.-něm. Dialog unprostřed Evropy Meeting Brnp. diskusní příspěvky. 24--29.6.2017 Slovensko, Banská Bystrica XX Mezinárodní soslovenská onomstická konference + zasdání Mezinríodní komise pro slovanslou onomastiku, zadádní Slovenské onomstzické komise, ioonzlta, porada. Závěrtečné slovo. 3.4.2016 Brno: konf. Marta Ebner von Eschenbach - Dichterin dreier Jahrhunderte, referát Namenlandschaft der Heimat von MEE".
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017 Jmenován člebnem Slovenské onomstgické komise při Jazyovedném ústavu SAV 2016 Udělení hodnosti Dr.h.c. Ostravskou univerzitou 2016 Čestné uznání děkana PdF, 2015 Cena Města Brna 2015 Uniwersytet Łódzki, Polsko: člen Mezinárodního vědeckého komitétu u příležitosti uděleni hodnosti dr.h.c. Umbertu Eccovi, 2014 Cena děkana PdF za knihu Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska . 2013 čestný člen) Mezinárodní komise pro Slovanský onomastický atlas
 • 2013 čestný člen ) Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů (org. sídlo ve Varšavě) 2012 Čestný člen Společnosti přátel Muzea Hlučínska, Hlučín Člen (místopředseda, 2009 Medaile za ped. a věd.práci mínisterstva škol.ml. a těl. vých. 2008 Cena rektora MU ya významný tvůrčí čin =Beiträge...Wien 2007 2004 Zlatá medaile Masarykovy univerzity při příležitosti významného životního jubilea 2001 - Cena rektora Masarykovy univerzity za knihu Úvod do obecné onomastiky (viz publikační činnost)
 • REDAKTORSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ, SBORNÍKŮ, PUBLIKACÍ... redaktor /editorú několika titulů (i zahr.) 1975 dosud: redaktor čas. Acta onomastica (Praha) 2011 redaktor čas. Onomastica (Polsko) 2011 člen redakce meinzár. čas. Omomastica slovogermanica (Polsko) Redakce standardizačního slovníku Jména států a jejich územního členění. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2005.
 • Redakce publikace Slovník českých exonym. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální (v tisku vyjde 2006).
Vybrané publikace
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Putování za názvy obcí Jihlavska. 1. vyd. Brno: Ivo Sperát, 2021, 119 s. ISBN 978-80-87542-38-5. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Ladislav HOSÁK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku: A-L, M-S, Š-Ž. 2. doplněné vyd. Brno: Ivo Sperát, 2020, 1554 s. ISBN 978-80-87542-32-3. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Model obecného konceptu a struktury funkční onomastiky. In SIWIEC, Adam; DOMACIUK-CZARY, Izabela; KOJDER Marcin. Ze studiów nad nazwami własnymi. Terminologia. Teoria i metodologia badań. Zagadnienia nazwotwórstwa. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020, s. 131-150. ISBN 978-83-227-9341-1. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Komunikace – proprium a proprium – komunikace. In Slavica Regionalia. Práce dedykowane Panu Profesorowi Jerzymu Dumie. Papers dedicated to Professor Jerzy Duma. 1. vyd. Olstyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazyrskiego w Olsztynie, 2016, s. 185-195. ISBN 978-83-8100-024-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Kulturní hodnota a kulturní dědictví jako příznaky propriální sféry jazyka. In David, Jaroslav. Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2016, s. 33-42. ISBN 978-80-7464-843-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf, Pavel BOHÁČ a Ivan LUTTERER. Významná událost pro českou onomastiku. In Acta onomastica. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i, 2016, s. 9-10. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Anglicky se jmenujeme Czechia. In muni.cz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 12-12. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Komenský u nás a v nás. In 70. výročí založení Pedagogické fakulty MU. 2016. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Die Heimat Marie Ebner von Eschenbach im Lichte der regionalen Ortsnamen. In Mezinárodní konference o M. Ebner von Eschenbachové. 2016. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Die deutschen und tschechischen Ortsnamen in Brünn und Umgebung. Ihre Herkunft und gegenseitige Entlehnungen. In Přednáška pro Německý jazykový a kulturní spolek v Brně. 2016. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Vztah apelativ a proprií – vznik, uspořádání a fungování propriální sféry jazyka. In Vědecká přednáška pro odbornou veřejnost, Univerzita Komenského v Bratislavě. 2016. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Současný stav českého jazyka, proměny jeho útvarů. Novodobé slovakismy. In Vědecká přednáška pro odbornou veřejnost. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2016. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Recenzní posudek monografie Žanety Dvořákové Literární onomastika. Antroponyma. 2016. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Posouzení statí pro recenzovaný časopis. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2016. ISSN 0862-8351. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Členství v redakci časopisu Onomastica. Redakce Onomastica (Krakow, Polsko), 2016. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host: edd. Jan Dvořák a Petr Malčík, 2016, 212 s. Studie osobností brněnské lingvistiky VI. ISBN 978-80-7577-065-3. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Soulad a chaos v jazyce, kultuře a identitě na Hlučínsku a jižním Ratibořsku v Horním Slezsku. Poznań: Wydawnictwo "Pro": Mieczysław Balowski (red.), Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej, 2016, s. 21-32, 481 s. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Propriální sféra jazyka. In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny: In: Karlík, P. a d. (eds.), 2016, s. 1434-1439. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. Zauberhafter Weihnachtsausklang. Sudetendeutsche Zeitung. 2016, Jahrgang, Folge 10, s. 10. ISSN 0491-4546. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Abatyše. Abrhám, Abrhámek, Abrahámky a další hesla začínající písmenem A. Online. In Milena Šipková a kol. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, 2015. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Adamce, Adamčík, Adamec, Adamecky a další hesla začínající písmenem A. Online. In Milena Šipková a kol. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, 2015. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Akciovka, Akciový, Albánie a další hesla začínající písmenem A. Online. In Milena Šipková a kol. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, 2015. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Arnolecký, Arnošt, Áron a další hesla začínající písmenem A. Online. In Milena Šipková a kol. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, 2015. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Alkoholka, Almužna, Aloch, Alojzov a další hesla začínající písmenem A. Online. In Milena Šipková a kol. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, 2015. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Potřeba slovníku slovanských topolexémů a topoetymonů. In Balleková, Kateřina - Králik, L. - Múczková, G. Vývin jazyka a jazykové kontakty. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 301-311. ISBN 978-80-224-1494-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Aspekty „mikro“ a „makro“ jako interpretační a klasifikační problém v onomastice. In Gałkowski, Artur; Gliwa, Renata. Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. 1. vyd. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 17-24. ISBN 978-83-7969-307-8. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 222 s. ISBN 978-80-210-6298-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. Po stopách cyrilometodějské tradice v prozaickém folkloru a v některých vlastních jménech Moravy a Slezska. Národopisná revue. 2013, roč. 23, č. 2, s. 83-92. ISSN 0862-8351. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje. 1. vyd. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2013, 69 s. ISBN 978-80-260-5437-5. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Dynamismus propriální sféry jazyka. In Dzięgiel, Ewa; Koprysz, Tomasz. Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszińskiego, 2013, s. 353-364. ISBN 978-83-64181-29-0. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Na hranici onomastiky a dialektologie (na příkladě pojmenování vdaných žen ve slezském nářečí). Sprache im Kulturkontakt.Festschrift für Alicja Nagórko. Berliner Slawistische Arbeiten. Frankfurt am Main: P.Lang Intern. Verlag der Wissenschaften, 2012, roč. 39, č. 1, s. 153-160. ISSN 1430-192X. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. O pohádkách v Peckových zápisech. In Peck, Eduard. Valašské národní pohádky z Vizovic. 1. vyd. Vizovice: Město Vizovice, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011, s. 132-134. ISBN 978-80-260-1083-8. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Jazyk a nářečí v Peckových zápisech a v tomto vydání. In Peck, Eduard. Valašské národní pohádky z Vizovic. 1. vyd. Vizovice: Město Vizovice, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011, s. 142-149, 9 s. ISBN 978-80-260-1083-8. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. Nářeční slovníček. In Peck, Eduard. Valašské národní pohádky z Vizovic. 1. vyd. Vizovice: Město Vizovice, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011, s. 150-155. ISBN 978-80-260-1083-8. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. Předmluva. In Peck, Eduard. Valašské národní pohádky z Vizovic. 1. vyd. Vizovice: Město Vizovice, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011, s. 142-149, 9 s. ISBN 978-80-260-1083-8. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. Tradycja – metamorfoza pojęcia. In Hajduk–Nijakowska, Janina; Smolińska, Teresa. Hajduk–Nijakowska, Janina; Smolińska, Teresa (red.) Nowe konteksty badań folklorystycznych. 1. vyd. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011, s. 79-89. ISBN 978-83-87266-88-2. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf, Vladimír LIŠČÁK, Pavel BOHÁČ, Milan V. DRÁPELA, Milan HARVALÍK, Tomáš BERÁNEK a Robert ŠIMŮNEK. Index českých exonym. Standardizované podoby. Varianty. 2. vyd. Praha: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2011, 133 s. Geografické názvoslovné seznamy OSN. ČR. ISBN 978-80-86918-64-8. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zur Typologie der Flurnamen. In Geographische Namen – Vielfalt und Norm. 40 Jahre institutionalisierte Ortsnamenforschung und –standardisierung in Österreich. 65. Geburtstag von Isolde Hausner. Aktens des Internationalen Sympsiums Wien, 10. und 11. März 2009. 1. vyd. Wien: Wien, 2010, s. 125-135. ISBN 978-3-7069-0616-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Miasto w perspektywie onomastyki i historii. In Miasto w perspektywie onomastyki i historii. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Jazyka, 2010, s. 39-49. ISBN 978-83-7654-050-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Soupis pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, jejich druhová charakteristika, příprava a koncepce lexikografického zpracování (v letech 1964-1993). Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, LI, č. 1, s. 10-47. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Předmluva. In Ottova encyklopedie. Zeměpis světa. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, s. 5. ISBN 978-80-7360-961-0. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Vzpomínky a hodnoty In: Rostek, M. (red.): Gymnázium Josefa Kainara. Hlučín. 1. vyd. Hlučín: Gymnázium Josefa Kainara, 2010, 4 s. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Struktura relacji nazwa własna – rzeczywistość. In Łobodzińska, Romana. Nazwy własne a społeczeństwo. Tom I. 1. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, 2. Antroponimia. Łask: Oficína Wydawnicza LEKSEM, 2010, s. 23-32. ISBN 978-83-60178-84-3. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Vlastní jména v hodinách českého jazyka třikrát jinak. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2009, roč. 59, č. 4, s. 175-180. ISSN 0009-0786. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Onomastica sacra, jej status i cele. překladatelka: Joana Mielczarek. In BORTKIEWICZ, P., MIKOŁAJCZAK, S., RYBKA, M. (eds.) Język religijny dawniej i dziś (w kontekscie teologicznym i kulturowym). Tom V. Materiały z konferencji Gniezno 22-24 września 2008. 1. vyd. Poznań: Wydawnistwo „Pozańskie Studia Polonistyczne“, 2009, s. 287-293. ISBN 978-83-61573-12-8. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Semantik der Eigennamen. In KEMPGEN, S., KOSTA, P., BERGER, T., GUTSCHMIDT, K. (eds.) Die slavischen Sprachen. The Slavis Languages. Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. 1. vyd. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2009, s. 863-875. ISBN 978-3-11-021447-5. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Vzpomínka na Ewu Rzetelskou-Feleszkovou. Acta onomastica L. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, 3 s. ISBN 978-80-86496-48-1. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. Problém definování urbanonymie. In GRAF, M. - MIKOŁAJCZAK, S. Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorovi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2008, s. 43-50. Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. ISBN 978-83-88176-94-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Barbara CZOPEK-KOPCIUCH. Namen als Konfliktpotential im Europäischen Kontext. Onomastica. Instytut jezyka polskiego PAN: Kraków, 2008, XII, č. 1, s. 408-413. ISSN 0078-4648. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Co by měl učitel základní školy vědět o vlastních jménech. In Pastyřík, S. (ed.) Onomastické vademecum pro učitele. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 9-12. Češtinář. ISBN 978-80-7041-526-9. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Slovníček pomístních jmen. In STALMACH, L. - ONDRÁČKOVÁ, M. a kol. Vír v údolí Svratky. 1. vyd. Vír: Obec Vír, 2008, s. 8-12. Obec Vír. ISBN 978-80-254-3430-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Onomastické minimum učitele. In PASTYŘÍK, S. (ed.) Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. až 24. ledna 2008. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 9-20. ISBN 978-80-7041-526-9. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Toponyma čes. Lipník, pol. Lipnik (K problematice struktur názvotvorných typů slovanských toponym). In TREMPALA, J. (ed.) Studia linguistica in honorem Edvardi Breza. 1. vyd. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008, s. 43-50. Studia linguistica. ISBN 978-83-7096-661-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. K onomastické terminologii, zvláště slovanské (Termín onymický kontext a onymické pole). Acta onomastica. Praha: ÚJČ AV ČR, 2008, IL, č. 1, s. 323-332. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. K interdisciplinárním aspektům onomastiky. In ČORNEJOVÁ, M., KOSEK, P. (eds.) Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Host, 2008, s. 229-235. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Typologisierendes zu Namenkonflikte. In ELLER, N., HAKL, S., ĽUPTÁK, M. (eds.) Namenkonflikte und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. 1. vyd. Regensburg: Edition Vulpes. Regensburger Studien zur Namenforschung, 2008, s. 11-16. ISBN 978-3-939112-03-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Kastowsky - Karstein - Kaštovský. Osudy příjmení na Hlučínsku v Opavském Slezsku. Studia Ślaskie. Opole: Państwowy Instytut nauk.,Instytut Slaski, 2008, LXVII, č. 1, s. 262-273, 13 s. ISSN 0039-3355. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Ke stratifikaci jazykových útvarů v současné češtině. In KLÍMOVÁ, K. - MINÁŘOVÁ, E. (eds.) Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 22-32. ISBN 978-80-210-4278-0. info
 • BOROVSKÁ, Hana, Eva MINÁŘOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Květoslava KLÍMOVÁ a Jana Marie TUŠKOVÁ. Forum bohemicum XXIV. 2007. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag, 2007, 569 s. Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft, B. 16. ISBN 978-3-7069-0422-3. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Flurnamen deutscher Herkunft in Mähren und Schlesien. In Deutsche Dialekte in Tschechien, ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten zum Muterboden. Beiträge zu einem internationalen Symposium an der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 87-96. ISBN 978-80-210-4283-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Henryk Borek a teorie onomastiky. In GAJDA, S. (ed.) Region w świetle nazw miejscowych. S setną rocznicę urodzin Profesora Stanisława Rosponda. W dwudziestą rocznicę smierci Profesora Henryka Borka. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007, s. 29-36. ISBN 83-86881-15-1. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. K funkčním opozicím v onomastice. In Naukovi zapiski. 1. vyd. Ternopil: Ternopilskij Nacionalnij Pedagogičnij Universitet im. V. Gnatjuka, 2007, s. 45-57. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Onomastika. In PLESKALOVÁ, Jana, Marie KRČMOVÁ, Petr KARLÍK a Radoslav VEČERKA. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 377-425. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Eva MINÁŘOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Květoslava KLÍMOVÁ a Ivana LUKLOVÁ. Forum bohemicum XXII - Kolik Evropanů, tolik jazyků. 2006. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Toponyma a příjmení s předponou BEZ- OHNE v češtině (ke srovnání propriálních a apelativních pojmenování). In BINDER, E. - STADLER, W. - WEINBERGER, H. (eds.) Zeit - Ort - Erinnerung. Slawistische Erkundungen aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Festschrift für Ingeborg Ohnheiser and Christine Engel zum 60. Geburtstag. 1. vyd. Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Abteilung Sprachwissenschaft, 2006, s. 482-497. ISBN 3-85124-221-1. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zur Stabilität deutscher Mundarten in Tschechien aus der Sicht des Zentrum-Peripherie-Aspektes. In L. HÖHNE, S. - NEKULA, M. - TVRDÍK, M. - CVRKAL, I. (eds.) Brücken. Neue Folgen 13. Germanistisches Jahrbus Tschechien - Slowakei. 1. vyd. Praha: Lidové noviny (Deutscher Akademischr Austauschdienst), 2006, s. 11-21. ISBN 80-7106-936-1. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Die Westorientierung der tschechischen Exonyme. In Das mittelarterliche Regensburg im Zentrum Europas. 1. vyd. Regensburg: Verlag Schnell + Steiner GmbH, 2006, s. 249-258. ISBN 3-7954-1803-8. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Proměny lexikálního souboru pomístních jmen. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, XLVII, č. 1, s. 444-459. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. František Bartoš a jeho zpracování nářeční slovní zásoby na Moravě. Acta Musealia. František Bartoš - jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 23-26. ISSN 0862-8548. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Teoria onomastyczna w onomastice słowiańskiej. Onomastica. 2006, LI, č. 1, s. 9-26. ISSN 0078-4648. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Transonymizace v propriální nominaci. Folia Onomastica Croatica, sv.12-13. Sborník akademiku prof. dr. P. Šmiunovićovi. Zagreb, 2006, roč. 2003-2004, č. 1, s. 499-508. ISSN 1330-0695. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Dynamismus v současné onymii a jeho reflexe v obecné onomastické teorii. In LOBODZINSKA, R. Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie. 1. vyd. Lask: Oficyna Wydawnictwa LEKSEM, 2005, s. 9-20. ISBN 83-60178-08-9. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Polská onomastika - pohled ze zahraničí. Onomastica. 2005, L, č. 1, s. 11-21. ISSN 0078-4648. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. Metaforické atributy Panny Marie v textech kostelních písní. In MIKOLAJCZAK, Stanislaw a Tomasz WECLAWSKI. Jezyk religijny dawniej i dziś II. Materialy z konferencji. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2005, s. 436-447. ISBN 83-88176-70-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Ivan LUTTERER. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004, 317 s. ISBN 80-7311-025-3. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zur Variabilität der Eigennamen. In Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für Karl Gutschmidt zum 65. Geburtstag. 1. vyd. München: Verlag Otto Wagner, 2004, s. 121-127. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Etymologie und Deutung in der Namenkunde. In Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Anlässlich des 70. Geburtstages von Karlheinz Hengst. Lehr- und Handbücher zur Onomastik. 1. vyd. Hamburg: Baar, 2004, s. 93-106. ISBN 3-87690-808-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. Postavy a jména svatých v lidové kultuře a v neoficiální komunikaci. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2004, s. 46-54. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Co bylo na počátku. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s., 2004, roč. 54, č. 5, s. 234-237. ISSN 0009-0786. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Mundartwörterbücher und Flurnamenwörterbuchücher. In Linzerschnitten. 1. vyd. Linz: Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, 2004, s. 415-421. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Ivana KOLÁŘOVÁ, Jana OBROVSKÁ, Ivana LUKLOVÁ, Dagmar BULOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Přemysl HAUSER, Hana BOROVSKÁ, Rudolf ŠRÁMEK a Ivo MARTINEC. Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny, perspektivy. 2004. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Vzpomínání s Naděždou Bayerovou. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, XLV, č. 1, s. 222-227. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Název města Třebíče a místní jména v jeho okolí. In FIŠER, Rudolf, Jiří UHLÍŘ a Eva NOVÁČKOVÁ. Třebíč. Dějiny města I. 2. vyd. Třebíč: Blok - Drahomír Rybníček, 2004, s. 195-201, (+ 8 map). ISBN 80-239-1822-9. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Plurál v pomístních jménech. In České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 147-151. ISBN 80-244-0628-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf, Ingeborg OHNHEISER, Jana OBROVSKÁ, Karel KOMÁREK a Ivana KOLÁŘOVÁ. Základy české gramatiky s texty a cvičeními - Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen. 1. vyd. Brno - Innsbruck: Masarykova univerzita - Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2003, 303 s. Volná řada - Slavica Aenipontana, Band 11. ISBN 3-85124-207-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Propria ve frazémech a příslovích. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003, s. 61-66. ISBN 80-1042-622-5. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Spezifika des tschechisch-deutschen Sprachkontaktes in der Gegenwart. In Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. 1. vyd. Wien: Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, 2003, s. 9-19. Edition Praesens. ISBN 3-7069-0200-1. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Vlastní jména ve sjednocené Evropě - úkoly onomastiky a úkoly školy. In Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej. 1. vyd. Cieszyn: Uniwersytet Slaski, Filia w Cieszynie, 2003, s. 129-134. ISBN 83-88410-20-2. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Znovu o komunikačních funkcích vlastních jmen. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavatelstvo SAV, 2003, s. 19-25. ISBN 80-224-0791-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Tematizace slovanské onomastické terminologie. In Metodologie badań onomastycznych. Rozpravy i Materiały Ośrodk badaň Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olstynie nr. 125. 1. vyd. Olsztyn, 2003, s. 31-42. ISBN 83-87643-73-4. info
 • OHNHEISER, Ingeborg, Rudolf ŠRÁMEK, Ivana KOLÁŘOVÁ, Karel KOMÁREK, Jana OBROVSKÁ a Helena KNESELOVÁ. Základy české gramatiky s texty a cvičeními. Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 303 s. ISBN 80-210-3243-X. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Areál dialektů a areál proprií. In Čeština - univerzália a specifika 4. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 91-103. ISBN 80-7106-611-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Versuch einer Bestimmung der Namenkunde als Ganzes. In Actas do XX Congreso internacional de Ciencias Onomástica. 1. vyd. Madrid: A Coruna, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2002, s. 885-896. ISBN 84-9752-014-9. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Na zakończenie konferencji - o naszej konferencji. In Poznańskie studia polonistyczne. Seria Językoznacza IX (XXIX). Práce Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1. vyd. Poznań: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002, s. 278-281. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Pomístní jména s etymonem -plan- na Moravě a ve Slezsku. In KLÍMOVÁ, Květoslava a Helena KNESELOVÁ. Profesor Hauser jubilující. Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 126-140. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zu den Entlehnungen deutscher Personennamen ins Tschechische. In K. Trost (Hrsg.): Deutsch-tschechische Sprachbeziehungen. Germanismen, Personennamen. Ortsnamen. první. Regensburg: S. Roderer Verlag, 2000, s. 65-84. Studia et exempla linguistica et philologica II. ISBN 3-89783-169-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zur Vornamenwahl bei den Osterreichern und Tschechen in Wien vor hundert Jahren. In H. D. Pohl (Hrsg.): Sprache und Name in Mitteleuropa. Beiträge zu Namenkunde, Dialektologie und Sprachinselforschung. Festschrift für Maria Hornung. první. Wien: Editions Praesens, 2000, s. 239-250. ISBN 3-7069-0050-5. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zur Frage der namentheoretischen Auffassung der Anoikonymie (am Beispiel der Oronymie). In Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univerzitního profesora Ivana Lutterera, CSc. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000, s. 449-458. Onomastické práce. Svazek 4. ISBN 80-901673-9-X. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Systemhafte Beziehungen in der Onymie. první. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2000. Patronymica Romanica 15. ISBN 3-484-55515-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Rechnungsbücher der Stadt Brünn aus dem Jahren 1343-1365 als namenkundliche Quelle. In Stadtbücher als namenkundliche Quelle. Vorträge des Kolloquiums vom 18.-20. September 1998. první. Mainz-Stuttgart: Akademie der Wissenschaften und der literatur Mainz, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 2000, s. 247-260. Geistes-und sozialwissenschaftliche Klasse, Nr. 7. ISBN 3-515-07831-2. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf, Miloslava KNAPPOVÁ a Milan HARVALÍK. Stand and Aufgaben der tschechischen Namenforschung. Namenkundliche Informationen. Leipzig: Leipziger Universität, 2000, roč. 77/78, č. 1, s. 153-172. ISSN 0943-0849. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Marta ŠRÁMKOVÁ. Funkce jazyka a folkloru na kulturní a etnické tradici (pohled lingvistiky a pohled folkloristiky). In Nazwy wlasne na pograniczach kulturowych. 1. vyd. Bialystok: Instytut Filologii Wschodnioslowianskich, Uniwersytet w Bialystoku, 2000, s. 289-297. Studia slawistyczne 2. ISBN 83-88463-08-X. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf, Miloslava KNAPPOVÁ a Milan HARVALÍK. Tschechische Namenforschung in den Jahren 1993-1999. ONOMA. Leuven: International Centre of Onomastics, 2000, roč. 35, č. 1, s. 19-69. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky. 1999. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 191 s. ISBN 80-210-2027-X. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Ke gramatickým vlastnostem proprií. In Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. 1999. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, s. 16-23. Řada jazyková a literární, sv. 28. ISBN 80-210-2031-8. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Domov jako zdroj poznatků o jazyce. In Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. 1999. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, s. 46-49. Řada jazyková a literární, sv. 29. ISBN 80-210-2164-0. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Onomastičnost onomastické gramatiky. In Najnowsze przemiany nazewnicze. 1999. vyd. Warszawa: Energeia, 1999, s. 255-260. ISBN 83-85118-75-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zu den lexikalischen Elementen deutscher Herkunft im Slang der Stadt Brunn. In Ertrage der Dialektologie und Lexikographie. Festgabe fur Werner Bauer zum 60. Geburtstag. 1999. vyd. Wien: Edition Praesens, 1999, s. 457-462. ISBN 3-7069-0034-3. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zur heutigen Situation des Tschechischen. In Sprachen in Europa. Sprachsituation und Sprachpolitik in europaischen Landern. 1999. vyd. Innsbruck: Institut fur Sprachwissenschaft der Universitat Innsbruck, 1999, s. 95-102. Innsbrucker Beitrage zur Kulturwissenschaft, B. 30. ISBN 3-85124-194-0. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zu den tschechisch-deutschen Entlehnungsprozessen von Siedlungsnamen. In Festschrift fur Klaus Trost zum 65. Geburtstag. 1999. vyd. Munchen: Verlag Otto Sagner, 1999, s. 293-299. Die Welt der Slaven. Sammelbande. Band 5. ISBN 3-87690-739-X. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Vincent Blanár: Teória vlastného mena (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii). Veda, Bratislava 1996, 250 s. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ AV ČR, 1999, LX, 1999, č. 4, s. 319-321. ISSN 0037-7031. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. A. V. Superanskaja: Suffixe und Endelemente russischer Familiennamen. Leipzig 1997, 64 s. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1999, XXXIX, č. 1, s. 171-174. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. A. A. Zaliznjak: Drevnenovgorodskij dialekt. Moskva 1995, 720 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1999, XXXIX, č. 1, s. 175-178. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Jak vznikal slovník Místní jména na Moravě a ve Slezsku. In Sborník prací historických XVI. 1999. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1999, s. 153-157. AUP, Facultas Philosophica, Historica 28 - 1998. ISBN 80-7067-993. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Jména a lokalizace zaniklé osady Soběrady. Acta Onomastika. Praha: UJČ AV ČR, 1999, XL, č. 1, s. 205-208. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. K metodice výkladu vlastních jmen, zvláště místních. (Na příkladě proprií s etymonem jelen - cervus elaphus). In Karlík, P. - Krčmová, M. (ed.), Jazyk a kultura vyjadřování. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 205-212. ISBN 80-210-1801-1. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zur Wortgeographie der deutschen Lehnworter in den tschechischen Mundarten. In Bauer, W. - Scheuringer, H. (ed.): Beharrsamkeit und Wandel. Wien: Edition Praesens, 1998, s. 295-306. ISBN 3-7069-0088-2. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Acker-, -acker in tschechischen Flurnamen. Onomastica Slavogermanica. Hirze - Stuttgart - Leipzig: Sachsische Akademie der Wissenschaften, 1998, roč. 23, č. 1, s. 61-66. ISSN 3-776-0864. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Sveriges medeltida personnamen. Hafte 13. Uppsala 1998. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998, XXXIX, č. 1, s. 174-175. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. The Standardisation of Headwords in Onomastic Lexikography. In You name it. Perspectives on onomastic research. Helsinky: Finish Literature Society, 1997, s. 31-36. ISBN 951-717-921-9. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Comenius/Komenský - ein detoponymischer Herkunftsname. In Blomquist, M. (ed.): Ord och nagra visor Tillagnade Kurt Zilliacus. Helsinki: Finish Literature Society, 1997, s. 296-299. ISBN 951-45-7752-3. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Toponyma s etymonem dub. In Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. Koeln - Weimar - Wien: Boehlau Verlag, 1997, s. 89-105. ISBN 3-412-06196-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Toponyma s předložkami. In Slovo. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 48-51. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Ivan LUTTERER. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův Brod: Nakladatelství Tobiáš, 1997, 318 s. ISBN 80-85809-50-1. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf, Ivor RIPKA, Júlia DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ a Zuzana HANUDELOVÁ. Celokarpatský dialektologický atlas. 5. zvazok. Bratislava: Veda, vydavatelstvo SAV., 1997. ISBN 80-224-0511-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Slezsko a severovýchodní Morava po stránce jazykové. In Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997, s. 39-68. Sborník prací FF OU 170. ISBN 80-742-482-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Toponyma s etymonem dub - "Eiche" - v češtině. Příspěvek k metodologii toponomastiky. In Hengst, K. - Kruger, D. - Walther, H. (ed.): Wort und Name im deutsch-slawischen Sprachkontakt. Koeln - Weimar - Wien: Boehlau Verlag, 1997, s. 82-105. ISBN 3-412-06196-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Zur Auswertung der Flurnamen slawischer Herkunft in Kals (mit Bemerkungen zum Ortsnamen Kals). Osterreichische Namenforschung. Klagenfurt, 1997, roč. 25, s. 207-212. ISSN 1028-1495. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Česko-moravsko-slezské rozdíly ve vlastních jménech. Čeština doma a ve světě. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1996, roč. 1996, č. 4, s. 242-244. ISSN 1210-9339. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Ukázka lexikografického zpracování pomístních jmen z Moravy a Slezska. Acta onomastica. 1995: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1996, roč. 36, č. 1, s. 230-242. ISSN 1211-4413. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Historisch-philologische und/oder onomastische Ortsnamenbucher. In Historisch-philologische Ortsnamenbuecher. Heidelberg: Universitaetsverlag C.Winter, 1996, s. 10-15. ISBN 3-8253-0411-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. K vývoji místních jmen typu Mladeč, Staříč. In Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. Boskovice: Albert, 1996, s. 159-164. ISBN 80-85834-39-1. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Noremnost vlastních jmen. In Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 157-159. ISBN 80-210-1304-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Morphologie der Ortsnamen: Slavisch. In Namenforschung, Name Studies, Les noms propries. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1996, s. 1383-1386. Svazek 2. ISBN 3-11-011426-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Geschichtliche Entwicklung der Flurnamen an exemplarischen Beispilen: Slavisch. In Namenforschung, Name Studies, Les noms propries. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin- New York: Walter de Gruyter, 1996, s. 1462-1467. Svazek 2. ISBN 3-11-011426-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Namen von Sachen (Chrematonymie) I. In Namenforschung, Name Studies, Les noms propries. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1996, s. 1562-1567. Svazek 1. ISBN 3-11-011426-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Vývojová proměna tradičního nářečí. In K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996, s. 39-43. ISBN 80-7042-438-9. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Funkce vlastních jmen v učebním textu. In Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Praha: Univerzita Karlova, 1996, s. 133-138. ISBN 80-8603-903-X. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Co mám umět z českého jazyka. In Co mám umět z českého jazyka. Praha: Pansofia, 1996. ISBN 80-85804-78-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Namenforschung in der Tschechischen Republik. In Namenforschung, Name Studies, Les noms propries. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1996, s. 217-221. Svazek 1. ISBN 3-11-011426-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Eigennamen im Rahmen einer Kommunikations- und Handlungstheorie. In Namenforschung, Name Studies, Les noms propries. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1996, s. 380-383. Svazek 1. ISBN 3-11-011426-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Isolde HAUSNER. Sprache und Namen. In Kulturfuehrer Waldviertel Weinviertel - Suedmaehren. 2. vyd. Wien: Deuticke Verlagsgesellschaft, 1996, s. 211-215. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Onomastická lexikologie. In Manuál lexikografie. Jinočany: H a H, 1995. ISBN 80-85787-23-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Etymon "rad" v toponymii Moravy a Slezska. In Rozumět jazyku. Praha: Univerzita Karlova, 1995, s. 18-24. ISBN 0862-4481. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Namentypologisierendes in der Stadtebenennung. In Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischen Zentren in Ostmitteleuropa. Berlin: Akademie Verlag, 1995, s. 221-228. ISBN 3-05-002601-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Die Ortsnamen vom Typ Edelspitz, Herspitz in Mahren. In Studia Onomastica et Indogermanica. Graz: Leykam Buchsverlagsgesellschaft, 1995, s. 295-303. Svazek 9. ISBN 3-7011-0015-2. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Das Namensystem in seinem Abbild auf onymischen Karten. Onomastica Slavogermanica. Hirze-Stuttgart-Leipzig: Sachsische Akademie der Wissenschaften, 1994, roč. 21, č. 1, s. 15-19. ISSN 3-776-0864. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Jana BARTŮŇKOVÁ. Onymische Systeme. In Onymische Systeme. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 1993. ISBN 80-7041-349-2. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. K hranici domácího a cizího v onymii. In Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 27. Lodž: Univerzita Lodž, 1993, s. 317-324. ISBN 83-7016-719-4. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Slovník vlastních jmen slovanské lidové slovesnosti. Onomastyka literacka. 1993, roč. 1993, č. 1, s. 293-301. ISSN 0860-7273. info

19. 7. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.