prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Professor, Department of Civics


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/4025
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4818
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. 9.1. 1962 Brno
Pracoviště
 • Katedra občanské výchovy PdF MU Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 profesor, 2002 docent,1998 Dr., 1994-1998 ext. doktorandské studium (katedra filosofie FF MU Brno), 1987-1989 postgraduál Ochrana přírody (PřF MU Brno), 1985 PhDr., 1980-1985 denní studium filosofie a biologie (FF MU Brno)
Přehled zaměstnání
 • 2012 - dosud: profesor katedra OV PdF MU
 • 2002 - 2012: docent katedra občanské výchovy PdF MU Brno
 • 1993-2002: odb. asistent katedra OV PdF MU Brno
 • 1991-1993: odb. pracovník Ústav etiky a religionistiky AV ČR Brno
 • 1990-1991: dělník
 • 1985-1990: odb. asistent FAST VUT Brno
Pedagogická činnost
 • dějiny české filosofie, ontologie, filosofická propedeutika, etika, axiologie, ekologie, školitel doktorandů na kat.filosofie FF PU Prešov předseda komise pro SZZ a komise pro státní rigorozní zkoušky na kat. OV PdF MU Brno, člen doktorské komise na kat. filosofie FF MU Brno a na kat. filosofie FF PU Prešov
Vědeckovýzkumná činnost
 • etika (dějiny, environmentální etika), filosofie (dějiny české filosofie, fil.reflexe ekologické krize) Projekty: 1989:dílčí výzk.úkol státního plánu č.IX-03-04/04 1994: Sociální souvislosti ekologické krize (GA/982/93) 1998-2000: Tulipán. Nizozemsko-český projekt ekologické výchovy (fakultní garant), 2008-10 zahraniční grant VEGA (SR)Environmentalismus a slovenská filosofie
Akademické stáže
 • pobyty v rámci programu Erasmus - Katedra filosofie FF PU Prešov, Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK Bratislava 1999: stáž garantů projektu Tulipán na centrech ekologické výchovy v Holandsku (MŠMT) 1996: studijní a přednáškový pobyt na katedře etické a občanské výchovy PdF UK Bratislava (stipendium MŠMT) 1994 stáž na Universitě A. Mickiewicza v Poznani
Universitní aktivity
 • předseda komise pro SZZ a pro rigor. zkoušky PdF MU člen VR FF MU člen oborové rady a oborové komise (Filosofie, FF MU Brno) člen oborové rady (Bioetika, LF MU Brno) garant studijních oborů (PdF MU Brno): Učitelství občanské výchovy pro ZŠ Pedagogické asistentství občanské výchovy pro ZŠ Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Základy společenských věd Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Mimouniversitní aktivity
 • člen komisí inauguračních a habilitačních řízení, státních doktor. zkoušek FF MU, FF UCM, FF UK Bratislava, FF PU Prešov člen VR FF PU Prešov člen Bioetické komise RVVI hodnotitel (Národní akreditační úřad) člen vědeckých výborů zahraničních konferencí
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 Cena Josefa Vavrouška
Vybrané publikace
 • JEMELKA, Petr. Bioetika. Online. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2016, 68 s. PdF MU. ISBN 978-80-210-8307-3. info
 • JEMELKA, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Praha: Filosofia, 2016, 245 s. Studie a prameny k myšlení v českých zemích, sv.12. ISBN 978-80-7007-459-6. info
 • JEMELKA, Petr. Étos a idea univerzity. Civilia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, roč. 1/2, č. 1, s. 6-12. ISSN 1214-1348. info
 • JEMELKA, Petr, Slavomír LESŇÁK a Andrej ROZEMBERG. Environmentalizmus a slovenská filozofia. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, 206 s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-185-2. info
 • JEMELKA, Petr. Tvorba nového předmětu Bioetika pro studující učitelství občanské výchovy a základů společenských věd. FRVŠ, 2008. info
 • JEMELKA, Petr. Úvod do environmentální problematiky. 1. vyd. Trnava: UCM Trnava, 2008, 95 s. FF UCM. ISBN 978-80-8105-049-7. info
 • JEMELKA, Petr, Vasil GLUCHMAN a Adela LEŠKOVÁ BLAHOVÁ. Bioetika. 1. vyd. Prešov: PU Prešov, 2008, 156 s. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-810-3. info
 • JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. Environmentálna etika. 1. vyd. Prešov: PU Prešov, 2008, 92 s. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-806-6. info
 • JEMELKA, Petr. Bioetika a její základní vymezení. In PLAŠIENKOVÁ, Zlatica a Marek REMBIERZ. Spoleczenstvo-kultura-moralnošč. Společnost - kultúra - morálka. 1. vyd. Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008, s. 281-288. ISBN 978-83-60714-44-7. info
 • JEMELKA, Petr. Počátky reflexe environmentálně etické problematiky v časopise Filozofia. In GLUCHMAN, Vasil. Morálka a súčasnosť. 1. vyd. Prešov: FF PU, 2008, s. 204-213. ISBN 978-80-8068-713-7. info
 • JEMELKA, Petr. Reflexe civilizační krize (A. Sirácky). In LALÍKOVÁ, E. a Š. KOSTELNÍK. Filozofa a slovanské myšlienkové dedičstvo. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2008, s. 323-330. ISBN 978-80-89256-19-8. info
 • JEMELKA, Petr. Místo bioetické problematiky ve výuce nauky o společnosti. In SÝKORA, Peter a René BALÁK. Bioetické výzvy pre filozofiu. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008, s. 117- 126. ISBN 978-80-8105-075-6. info
 • JEMELKA, Petr. Reflexe morální, etické a axiologické problematiky ve vybraných slovenských odborných časopisech. In GLUCHMAN, Vasil. Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti. Slovensko v europskom a svetovom kontexte druhej polovice 20.storočia. 1. vyd. Prešov: PU, 2007, s. 95-115. FFPU. ISBN 978-80-8068-648-2. info
 • JEMELKA, Petr. Bioetika jako disciplina. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2007, roč. 62, č. 3, s. 186-190. ISSN 0046-385X. info
 • JEMELKA, Petr. Igor Hrušovský a reflexe životního prostředí ve filosofii. In PLAŠIENKOVÁ, Z. a E. LALÍKOVÁ. Igor Hrušovský osobnosť slovenskej filozofie. 1. vyd. Bratislava: FlÚ SAV, 2007, s. 166-172. ISBN 978-80-89238-12-5. info
 • JEMELKA, Petr. Místo pro českou filosofii v globalizujícím se světě. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, B 54, s. 103-108. ISSN 0231-7664. info
 • JEMELKA, Petr a Helena PAVLIČÍKOVÁ. K filosofickým kontextům živé a neživé přírody. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, 92 s. Pedagigická fakulta JU. ISBN 80-7040-910-X. info
 • JEMELKA, Petr. Diskutujeme o morálce dneška. In ANDREANSKÝ, Evžen. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2006, s. 191-198, 9 s. ISBN 80-89238-08-4. info
 • JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii. In PAVLIČÍKOVÁ, Helena. Výzvy dneška pro výchovu k občanství. 1. vyd. České Budějovice: Informační kancelář Rady Evropy, 2006, s. 64-89. ISBN 80-7040-897-9. info
 • JEMELKA, Petr. Environmentální výchova jako průřezové téma RVP. 1. vyd. 2006. URL info
 • JEMELKA, Petr. Fenomen lidské přirozenosti. Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Bratislava: Kalligram, 2006, roč. 3, č. 2, s. 5-8. ISSN 1336-5541. info
 • JEMELKA, Petr. Globalisace vs. diversita. In RYBÁRIK, J. Spoločenské a ludské súvislosti globalizácie. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2006, s. 91-94. ISBN 80-227-2449-1. info
 • JEMELKA, Petr. Hodnoty v měnícím se světě II. In MURÁNSKY, M. a R. KARUL. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. 1. vyd. Bratislava: Fox a Col, 2006, s. 187-193, 8 s. ISBN 80-969514-1-6. info
 • JEMELKA, Petr. Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In NOSEK, Jiří. Hra, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: FLÚ AV ČR, 2006, s. 135-141. ISBN 80-7007-222-9. info
 • JEMELKA, Petr. Ján Maliarik (K.60. výročí úmrtí). Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2006, roč. 61, č. 7, s. 569-579. ISSN 0046-385X. info
 • JEMELKA, Petr. Lidská svoboda a příroda (K dějinám našeho katolického myšlení). In HREHOVÁ, H. Acta Moralia Tyrnaviensia I. 1. vyd. Trnava: FF TU Trnava, 2006, s. 169-174. ISBN 80-8082-103-8. info
 • JEMELKA, Petr. Syntetická morální utopie Jána Maliarika. In GLUCHMAN, V. Morálka minulosti z pohladu súčasnosti. 1. vyd. Prešov: FF PU, 2006, s. 151-167. ISBN 80-8068-488-X. info
 • JEMELKA, Petr. O přírodě, civilizaci, historii a dalším (Studie a eseje). 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005, 136 s. Pedagogická fakulta MU. ISBN 80-210-3902-7. info
 • JEMELKA, Petr. Život a poznání. In KROB, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. Člověk - příroda - kultura. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005, s. 115-123, 14 s. ISBN 80-210-3757-1. info
 • JEMELKA, petr. Evoluční ontologie a environmentální racionalita. In K otázkám dalšího rozvoje evoluční ontologie. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 2004, s. 71-75. ISBN 80-210-3329-0. info
 • JEMELKA, Petr. Filosofie a multikulturní výchova. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004, s. 61-63. ISBN 80-86633-14-4. info
 • JEMELKA, Petr. Přednášky z ontologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004, 60 s. PdF MU. ISBN 80-210-3470-X. info
 • JEMELKA, Petr. Ontologie včera, dnes a pro zítřek. In ANDREANSKÝ, E. Filozofia a život- život filozofie. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2004, s. 368-371. ISBN 80-89018-78-5. info
 • JEMELKA, Petr. Člověk - svět - příroda (hodnota přírody jako téma filosofické historiografie). In GÁLIK, Slavomír. Hodnotové aspekty súčasného sveta. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2003, s. 109-111. ISBN 80-89018-57-2. info
 • JEMELKA, petr. Pohádka o přeměně, milénium a problém prostředí. In KLIMEKOVÁ, A. Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia. 1. vyd. Prešov: LANA, 2003, s. 99-102. ISBN 80-969053-0-9. info
 • JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky. 2.rozš. Brno: MU Brno, 2003, 72 s. PdF MU. ISBN 80-210-3103-4. info
 • JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, č. 5, s. 233-235. ISSN 0044-4863. info
 • JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii 20.století. In NOSEK, Jiří. Milénium vědy a filosofie. 1. vyd. Praha: Filozofie - nakl. FLU AV ČR, 2002, s. 154-163. ISBN 80-7007-160-5. info
 • JEMELKA, Petr. The Nature Issue in the Philosophy of the 1st half of 20th Century. In PAVLIČÍKOVÁ, H. a M. SAPÍK. Sozialwissenschaftliche kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: JČU, 2002, s. 187-188. ISBN 80-7040-579-1. info
 • JEMELKA, Petr. Funkcionalismus a problém prostředí. In NOSEK, Jiří. Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2001, s. 205-212. ISBN 80-7007-147-8. info
 • JEMELKA, Petr. Několik poznámek ke vztahu občanské a environmnetální výchovy. In OBORNÝ, J. Výchova k občianstvu 2000. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 2000, s. 133-134. ISBN 80-968252-2-4. info
 • JEMELKA, Petr. Environmentální etika. In GLUCHMAN, Vasil a Miloš DOKULIL. Praktické otázky etiky a morálky. 1. vyd. Prešov: PVT, 1998, s. 121-141, 11 s. Etika III. ISBN 80-88859-13-1. info

6. 11. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.