Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Standardní doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Cíle programu

Cílem doktorského studia je příprava specializovaných odborníků se zaměřením na teorii výtvarné výchovy a jejích přesahů k dalším oborům. Základem je vytváření teoretického zázemí oboru, oborový vědecký výzkum a rozšiřování odborných kompetencí směrem k teorii a praxi výtvarné a galerijní pedagogiky. Důležitou součástí je prohlubování vědomostí v navazujících vědeckých oborech (mj. historie a teorie umění, filozofie a psychologie umění), které vymezují historické a filozofické dimenze oboru výtvarná výchova. Sledovanými okruhy jsou zejména výtvarná tvořivost, výtvarné vnímání, interpretace výtvarného díla, zprostředkování umění, tvorba jako forma psychosociální terapie. Absolventi studia získávají profilové kompetence pro teoretickou transformaci obsahů výtvarné kultury v rámci další vědecké práce, publikační činnosti i uplatnění v terciálním školství, v galeriích i v dalších odborných institucích.

Profil absolventa
Absolvent doktorského studia je teoretikem, který zpracovává aktuální podněty, neustále rozšiřuje svoje dovednosti a znalosti tvůrčím potenciálem objevuje pro obor nová výzkumná pole a je schopen aktivně zprostředkovat teoretickou reflexi pro praxi. Absolventi studia se úspěšně uplatňují na vysokých školách (např. MU, FUD UJEP Ústí n. Labem, PdF UK Bratislava, PdF OU Ostrava), v různých vzdělávacích zařízeních i ve výstavních institucích (např. Galerie mladých Brno, Moravská galerie v Brně). Podstatnou kompetencí je schopnost tvůrčí práce, aktivní zprostředkování umění, ale i reflexe vlastní umělecké tvorby. Cílem studia je rozšířit odbornou personální základnu o pedagogy teoretiky, kteří budou rozvíjet a nově vytvářet teoretické zázemí oboru. Současně je doktorské studium prostorem pro organizaci konferencí, tvorbu oborové literatury, realizaci výzkumu a inovací. 

Přijímací zkouška
Vstupní požadavky: Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru (zejména dějiny umění, výtvarná umění). Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu. Předložení návrhu projektu předpokládané disertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí projektu je návrh na školitele a jeho písemný souhlas. Úspěšně složená přijímací zkouška z příslušného oboru a z jednoho světového jazyka, dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 3–6 podle jejich odborné úrovně a podle počtu stávajících doktorských studentů.

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí, která zjišťuje odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče. Součástí je předložení výzkumného zaměření předpokládané disertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí „projektu“ je návrh na školitele a jeho písemný souhlas. Dále uchazeč skládá přijímací zkoušku z příslušného oboru a zkoušku z alespoň jednoho světového jazyka (dle výběru AJ, NJ, FJ, RJ). Přijímací zkouška do doktorského studijního programu se tedy skládá z: 

– Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6–12 normostran – 50 bodů 
– Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů 
– Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů. Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášek: 1. 2. – 30. 4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru
Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky přes IS MU.
Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře.
Součástí e-přihlášky je název tématu česky i anglicky a jméno školitele.

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30. 4. příslušného akademického roku:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) – platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999. Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat. Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Informace o studiu

Obecné informace o doktorském studiu jsou dostupné na webu PdF MU: ZDE

Průvodce doktorským studiem: ZDE

Studijní katalog: ZDE

Povinné odborné výkony v průběhu doktorského studia na KVV PdF MU: ZDE

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Doktorské studium

e-galerie
Vendula FrankováBlank Poster / Surreal – Mistake / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020