Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky – standardy KVV od 2019
Povinné odborné výkony v průběhu doktorského studia na KVV PdF MU 

A. Úvodní ustanovení:
Průběh studia a splnění průběžných i závěrečných požadavků se řídí fakultními předpisy. Dílčí specifika doktorského studijního programu Katedry výtvarné výchovy PdF MU musí korespondovat s fakultními požadavky, katedrový předpis tedy upřesňuje některé detaily. 

B. Publikace v průběhu studia:
1. Jedna publikovaná studie, u níž je doktorand hlavním autorem, případně jedním z nejvýše trojice autorů, v časopise (sborníku) zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS. /*
2. Jedna studie publikovaná v časopise zařazeném v databázi ERIH nebo v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. /*
3. Nejméně jedna publikovaná kapitola či dílčí studie v odborné knize. /*
4. Část disertace publikovaná jako kapitola v odborné knize nebo v odborném časopise, případně publikování celé disertace v podobě samostatné odborné knihy
5. Nejméně 2x odborné texty v odborném tisku mimo databáze (skutečně vydané texty – významné oborové sborníky, katalogy, časopisy, internetové časopisy – ISBN, ISSN)
6. Aktivní účast na specifickém výzkumu (katedrové i fakultní projekty), texty v publikacích
7. Každý rok studia nejméně 2x popularizující publikovaný text (glosa, rozhovor, recenze či zpráva v denním tisku či jiných tištěných i elektronických médiích)
8. Aktivní účast na konferenci (2x domácí a 1x zahraniční během celého studia)

* Kvantita publikací v bodech 1 – 3 může být upravena dle tematiky disertace a odborných specifik studujících. Pokud nedojde k publikování, je nezbytné předložení dokladu, že texty byly přijaty redakcí k posouzení či k recenznímu řízení. V mimořádných případech v návaznosti na návrh školitele (po konzultaci s vedoucím katedry a vedoucím DSP) posoudí hodnotu publikačních výkonů oborová rada.

C. Další povinné aktivity:
1. Průběžná práce na disertaci a plnění předepsaných zkoušek dle studijního plánu
2. Podíl na výuce na KVV v souladu s obecnými zásadami pro doktorandy na PdF MU/**
3. Spolupráce na aktivitách katedry – každý rok autorský a realizační podíl nejméně na jedné akci (organizace výstavy, kurzu, exkurze, konference, Brno Art Week aj.)/**
4. Podání grantového projektu (1 x osobní nebo týmový pojekt s publikačním výstupem)/**
5. Zahraniční stáž v odborné instituci nebo na VŠ (nejméně 1 celý měsíc – 31 dnů)
6. Prezentace na katedrovém doktorském kolokviu (1x na konci 1. ročníku a 1x tematická přednáška v průběhu studia)
7. Zpracování výukových či informačních materiálů pro www KVV – 2x během studia/**
8. Zveřejnění a dodržování konzultačních hodin ve dvou dnech v týdnu po 120 minutách/**
9. Další individuální odborné aktivity

**pro studující v kombinovaném studiu je rozsah redukován

D. Harmonogram – povinné výkony na konci 2. a 3. semestru /***

A. Na konci 2. semestru
1. Realizovaná publikace dle bodu B7, rozpracovaný text dle B2, rozpracovaný text dle B5
2. Splnění úkolů dle C1, C2, C3, C6 a C8, rozpracování C4 a C5
3. Zpracovaná rešerše odborné literatury ke zvolené tematice

B. Na konci 3. semestru
1. Realizovaná publikace dle B7, odeslaný či rozpracovaný text dle B1 a B2, 1x publikace B5
2. Dohodnutá nebo již potvrzená zahraniční stáž
3. Splnění úkolů dle C1, C2 a C3, rozpracování C7
4. Rozpracované dílčí kapitoly k disertaci (rešerše literatury, teoretický úvod apod.)
5. Naplánovaná účast na konferenci

***Studující povinně zapisují své aktivity průběžně do IS a poskytnou tak přehled školiteli. Při nesplnění je školitel povinen vložit do IS nevyhovující hodnocení v předmětech Odborná orientace v oboru a Příprava disertační práce. Podkladem pro hodnocení po 2. semestru je vedle stanovených výkonů vystoupení na kolokviu. Hodnocení po 2. a po 3. semestru zpracuje školitel po konzultaci s ostatními školiteli, s garantem DSP a s vedoucím katedry. Sporné výsledky mohou být podnětem k neudělení zápočtů a ukončení studia – o návrhu na ukončení studia rozhoduje oborová rada.

E. Harmonogram v závěru studia
Na konci semestru, který předchází posledním dvěma semestrům před plánovanou obhajobou, je třeba absolvovat povinnou konzultaci se školitelem nad rozpracovanou disertací (předložený text v rozsahu minimálně jedné třetiny celkové práce). Studující k této konzultaci předloží písemný přehled celkového splnění publikačních a dalších studijních povinností (s odkazy na IS) a vytištěné části rozpracované disertace. Školitel z této konzultace připraví písemnou zprávu jako podklad pro přípravu závěrečného řízení (hodnocení předloženého textu, posouzení rozsahu, návrh oponentů k dalšímu výběru aj.). K této zprávě přiloží přehled publikačních a dalších aktivit uchazečky/uchazeče.
Následně vedoucí doktorského studia a vedoucí katedry společně se školitelem připraví návrh termínů obhajoby a sestavení komise jako podklady pro jednání oborové rady. 

F. Obecná ustanovení 
Podmínkou zahájení závěrečného řízení (státní zkouška a obhajoba) je publikování disertační práce nebo jejích částí v odborném tisku a splnění všech předepsaných povinných výkonů.
Průběžné naplňování jednotlivých požadavků, práci na disertaci i absolvování zkoušek sleduje školitelka / školitel a své hodnocení zaznamenává každý semestr do IS (student do tabulky hodnocení vkládá údaje o svých zkouškách a výkonech). Uvedené požadavky jsou základem, v jehož rámci jsou možné individuální odlišnosti dle individuálního zaměření i vytížení v semestru. V případě nenaplnění některých požadavků je nezbytná hodnotící konzultace se školitelem, vedoucím DSP a vedoucím katedry a stanovení náhradních výkonů i termínů.
Uvedené požadavky platí pro studentky a studenty přijaté v lednu 2019 a později. 

Prof. PaedDr. Radek Horáček Ph.D., garant doktorského studia KVV PdF MU
Doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., místopředsedkyně oborové rady DSP
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D., vedoucí KVV PdF MU

Platnost předpisu: od akademického roku 2019/2020
V Brně 28. 2. 2019 – 28. 11. 2019
Aktualizováno 25. 5. 2022

Informace o studiu
Obecné informace o doktorském studiu jsou dostupné na webu PdF MU: ZDE
Průvodce doktorským studiem: ZDE
Studijní katalog: ZDE

Dobrovolná levitace po úspěšné státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce / Andrea Uváčiková, 29. 11. 2019 Foto Jana Nedomová

Mapa stránekHomepage >   Studium // Study >   Doktorské studium

e-galerie
BAW2024