Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Programy (dvouleté navazující studium):

Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Garantka: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. 

Program Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby lze studovat jako jednooborový (completus) nebo ve standardní učitelské dvojkombinaci (maior i minor). Neučitelský program Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (pouze ve dvojkombinaci jako maior nebo minor) připravuje odborníky pro galerijní práci. Do magisterského studia se mohou hlásit bakaláři z výtvarných kateder nebo z vysokých škol s výtvarným zaměřením.

Profil absolventky/absolventa programu Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Absolventi jsou plně kvalifikováni pro profesi učitele výtvarné výchovy na základních a středních školách i na víceletých gymnáziích a mají i kvalifikaci k působení v mimoškolních institucích. Při své profesní činnosti vycházejí z dobře strukturovaných výtvarných znalostí i dovedností a využívají poznatků z rozsáhlých pedagogických praxí.
Absolventi jednooborového studijního plánu, který nabízí rozsáhlejší zaměření na odborné autorské výkony, mají zvýšené výtvarné kompetence se specializací na základní umělecké školy (ZUŠ), na střední odborné školy s uměleckým zaměřením i na vyšší odborné školy.

Profil absolventky/absolventa neučitelského programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Absolventi a absolventky tohoto neučitelského programu v oblasti vzdělávání mají kvalifikaci pro galerijní práci a zprostředkování umění v profesi edukátor v kultuře v různých typech výstavních či památkových institucí. Oproti absolventům vysokých uměleckých škol mají praxi v práci s veřejností, s různými věkovými skupinami, disponují komunikačními dovednosti i schopností zpracovávat teoretická témata. A na rozdíl od absolventů teoretického studia dějin umění či estetiky dokáží kvalifikovaně pracovat s praktickými výtvarnými technikami a vytvářet metodiku aktivizujících programů v galerii.

Uplatnění absolventů a absolventek v praxi
Vedle učitelského zaměstnání v různých školách nacházejí absolventi a absolventky uplatnění jako lektoři i kurátoři v galeriích, pracují v grafických studiích, v redakcích a někteří se věnují samostatné umělecké tvorbě. Pluralitní šíři uplatnění v zajímavých tvůrčích profesích považujeme za důkaz, že odborná příprava na katedře je dobrým základem nejen pro ryze učitelské profese, ale i pro širší uplatnění ve výtvarných i dalších oborech. 

Magisterské studium nabízí katedra pouze v prezenční formě. Absolventi získávají titul Mgr. a učitelskou kvalifikaci pro základní a střední školy, resp. kvalifikaci edukátora v kultuře.

Mapa stránekHomepage >   Studium // Study >   Navazující magisterské studium

e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020