VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
3. KONFERENCE, BRNO 2007
SOUČASNÝ DISKURS ZKOUMÁNÍ ŠKOLY A ZDRAVÍ

( Klikněte, prosím na český nebo anglický název stati. )

 


Úvod
INTRODUCTION
Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
 
Statě
 
PREVENTIVNÍ PROGRAMY K OZDRAVĚNÍ DĚTSKÉ POPULACE
PREVENTION PROGRAMMES AIMED AT HEALTH IMPROVEMENT OF CHILD POPULATION
MUDr. Věra KERNOVÁ
 
ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EVROPSKÁ STRATEGIE
CHILDREN’S HEALTH AND ENVIRONMENT – EUROPEAN STRATEGY
prof. MUDr. Jan HOLČÍK, DrSc.
 
PÉČE O ZDRAVÍ VSTUPUJE DO KURIKULA
HEALTHCARE ENTERS INTO THE CURRICULUM
Prof. PhDr. Josef MAŇÁK, CSc.
 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ NA CESTĚ OD RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU K REALIZACI VE ŠKOLNÍ PRAXI
EDUCATION TOWARDS HEALTH ON THE WAY FROM THE FRAMEWORK EDUCATION PROGRAMME TOWARDS ITS REALIZATION IN SCHOOL PRACTICE
PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc.
 
ANALÝZA KURIKULA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ JAKO VÝCHODISKO PRO TVORBU ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
ANALYSIS OF HEALTH EDUCATION CURRICULUM AS A BASIS FOR CREATION OF SCHOOL EDUCATIONAL PROGRAMMES
PhDr. Leona MUŽÍKOVÁ
 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ
EDUCATION AREA MAN AND HEALTH
PaedDr. Dana FIALOVÁ, Ph.D., Mgr. Dana FELTLOVÁ
 
ZDRAVÁ ŠKOLA ZORNÝM ÚHLEM STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU
HEALTH PROMOTING SCHOOLS AS SEEN FROM A UNIVERSITY STUDENT‘S PERSPECTIVE
Prof. PhDr. Rudolf KOHOUTEK, CSc.
 
K OBRAZU ZDRAVÍ ŽÁKŮ A HYGIENICKÉHO STAVU NA ŠKOLÁCH PRVNÍ REPUBLIKY
HEALTH CARE AND HYGIENE AT CZECHOSLOVAK SCHOOLS BETWEEN THE FIRST AND SECOND WORLD WARS
Doc. PhDr. František ČAPKA, CSc., Prof. PhDr. Jaroslav VACULÍK, CSc.
 
ŠKOLNÍ HYGIENA PŘED STO LETY
SCHOOL HYGIENE A HUNDRED YEARS AGO
Prof. PhDr. Jaroslav VACULÍK, CSc.
 
ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ. ŠKOLA A PROMĚNY HYGIENICKÉHO STEREOTYPU V NOVOVĚKÉ SPOLEČNOSTI
HYGIENE AND HEALTH SCHOOL AND TRANSFORMATIONS OF HYGIENIC STEREOTYPE IN MODERN SOCIETY
Prof. PhDr. Marie MAREČKOVÁ, DrSc.
 
MENTÁLNÍ REPREZENTACE DUŠEVNÍ HYGIENY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE OČIMA STUDENTŮ UČITELSTVÍ
MENTAL REPRESENTATION OF PSYCHIC HYGIENE IN BASIC SCHOOL AS SEEN BY TEACHERS STUDENTS
Prof. PhDr. Rudolf KOHOUTEK, CSc., Mgr. Kateřina MELICHÁRKOVÁ
 
FILOZOFIE JAKO TERAPIE A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
PHILOSOPHY AS THERAPY AND ALTERNATIVE MEDICINE
PhDr. Radovan RYBÁŘ, Ph.D.
 
ZDRAVÍ Z POHLEDU FILOSOFIE H.-G. GADAMERA
HEALTH – AS SEEN BY PHILOSOPHY OF H.-G. GADAMER
PhDr. Iva ŠOLCOVÁ, Ph.D.
 
DÔLEŽITOSŤ UČITEĽSKEJ ETIKY V PROGRAMOCH ŠTÚDIA UČITEĽSTVA
IMPORTANCE OF ETHICS IN TEACHING CURRICULA
Mgr. Marta GLUCHMANOVÁ
 
PROSOCIÁLNOST V KONTEXTU PODPORY ZDRAVÍ VE ŠKOLE
SOCIABILITY IN CONTEXT OF HEALTH SUPPORT AT SCHOOL
PhDr. et RNDr. Alice PROKOPOVÁ, PhD.
 
ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODA: NĚKTERÉ NOVÉ PŘÍSTUPY A METODY POSUZOVÁNÍ
HEALTH AND WELL-BEING ASSESSMENT: SOME NEW APPROACHES AND METHODS
Doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D.
 
PRAKTICKÁ MÚDROSŤ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE
PRACTICAL WISDOM IN EVERY DAY LIFE
prof. PhDr. Imrich RUISEL, CSc.
 
VOLNÝ ČAS A SALESIÁNSKÁ PEDAGOGIKA
LEISURE TIME AND SALESIAN PEDAGOGY
Mgr. Jana ŘEHULKOVÁ
 
STIGMA DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ A ŠKOLA
STIGMA OF MENTAL DISORDERS AND SCHOOL
Mgr. Luboš HOLÝ, Ph.D., Mgr. Jiří ŠIBOR, PhD.
 
ZDRAVÍ A VÝUKA NA PŘÍKLADU RAKOUSKÝCH ŠKOL
HEALTH IN COMBINATION WITH EDUCATION AT THE EXAMPLE OF AUSTRIAN SCHOOLS
Doc. Dr. habil. J. A. PEHOFER, Dipl.-Päd.
 
ROZVOJ NANOTECHNOLOGIÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ
FUTURE DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY AND HUMAN HEALTH
Prof. RNDr. Vladislav NAVRÁTIL, CSc.
 
ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR
ANALYSIS OF THE HEALTH CONDITION OF POPULATION ON THE BASIS OF INDICATORS OF MORTALITY IN SELECTED REGIONS OF THE CR
Ing. Oldřich KRÁLÍK, CSc., Prof. Ing. Milan PALÁT, CSc.
 


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program