Laboratorní řád a bezpečnost práce

Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které jsou nebezpečné z hle­diska požárního nebo z hlediska možnosti poškození lidského zdraví. Aby nedocházelo k úra­zům ani k jinému poškození zdraví, je nutno dodržovat určitá bezpečnostní opatření, pře­de­vším laboratorní řád.

 

Laboratorní řád

 

Bezpečnost práce s elektrickým zařízením

 

První pomoc při úrazech

 

Vybrané látky používané v předmětu Laboratorní technika a jejich bezpečnostní listy

 

Jiné náhlé příhody

 

Piktogramy

 

Práce s hořlavinami

 

Toxické látky - obecně