Nebezpečí otravy

Nebezpečí otravy vzniká v chemické laboratoři při práci s vysoce toxickými (symbol T+) a toxickými (symbol T) látkami. S vysoce toxickými látkami se ve školní laboratoři setkáváme výjimečně, s látkami to­xickými poměrně často.

Při práci s těmito látkami nebo při práci, při níž tyto látky vznikají, dbáme všech bezpečnostních pokynů a dodržujeme potřebné hygienické zásady. Toxické látky uchováváme v uzamčených skříních, o použití vy­soce toxických látek vedeme evidenci..

 

Každý, kdo pracuje s toxickou látkou, by měl dbát na to, aby:

-       nedošlo k požití látky (nutnost řádného označení toxicity látky na obalu, který by se měl zřetelně odlišovat od běžně používaných obalů, především na potravi­ny),

-       nedošlo ke styku s pokožkou (používáme ochranné rukavice),

-       se nikdo látky nenadýchal (s toxickými plyny pracujeme zá­sadně v digestoři).

 

Symbol

Název látky

Symbol

Název látky

T+

  arsan

T

  anilin

T+

  atropin + soli

T

  dusitany

T+

  beryllium + sloučeniny

T

  fluoridy

T+

  brom

T

  hydrazin + soli

T+

  bromid boritý

T

  chlor

T+

  brucin + soli

T

  chloranilin

T+

  dichromany

T

  chlorovodík

T+

  fluor

T

  chromany

T+

  fluorid boritý

T

  kyselina arseničná + soli

T+

  fluorovodík

T

  kyselina chloroctová

T+

  fosfor bílý

T

  methanol

T+

  fosfidy

T

  nitroanilin

T+

  fosgen

T

  olovo + sloučeniny

T+

  chlorid boritý

T

  oxid arseničný

T+

  kyanovodík

T

  oxid chromový

T+

  kyanidy

T

  oxid kademnatý

T+

  oxid dusičitý

T

  oxidy niklu

T+

  oxid osmičelý

T

  oxid siřičitý

T+

  nikotin + soli

T

  oxid uhelnatý

T+

  rtuť + sloučeniny

T

  selen + sloučeniny

T+

  strychnin + soli

T

  sirouhlík

T+

  sulfan

T

  tetrachlormethan

T+

  thallium + sloučeniny

T

  trinitrofenol

T+

  uran + sloučeniny

T

  trinitrotoluen

Tab. 1: Některé vysoce toxické a toxické látky

 

Také při práci s méně toxickými látkami, které patří mezi látky zdraví škodlivé (sym­bol Xn) si uvě­do­mu­jeme jejich rizikovost (R-věty) a při práci s nimi se řídíme daný­mi bezpečnostními pokyny (S-věty).