První pomoc při úrazech

I při nejvyšší opatrnosti a dodržování všech bezpečnostních předpisů pro práci v chemické laboratoři dochází někdy k větším či menším úrazům. Pravidla poskytování první po­moci si proto musí osvojit každý pracovník laboratoře, aby mohl poskytnout pomoc nejen spo­lu­pra­covníkům, ale i sobě. První pomoc poskytnutá laikem ovšem nena­hra­zu­je lékařské oše­tření. Při všech úrazech a zraněních je nutné postiženého po poskytnutí první po­mo­ci ihned odeslat k lékařskému ošetření, lékaře přivolat nebo zajistit převoz do nejbližší ne­mocnice.

Pracovní úrazy, jimiž byla způsobena smrt nebo pracovní neschopnost trvající nejméně je­den den mimo den, kdy došlo k pracovnímu úrazu, podléhají registraci a organizace jsou po­vin­ny vést o nich evidenci v knize úrazů. Každý pracovník a student je povinen hlásit tyto úra­zy svému nejbližšímu nadřízenému nebo učiteli.

Nejčastější zranění a úrazy v chemické laboratoři lze rozdělit do následujících skupin:

1.      Popáleniny

2.      Poleptání a popálení chemikáliemi

3.      Poranění rozbitým sklem

4.      Otravy toxickými látkami

5.      Jiné náhlé příhody

Popáleniny

Popáleniny v chemic­ké laboratoři nikdy neumýváme vodou a nesaháme na ně. Je vel­mi důležité zabránit vstu­pu infekce do postižené tkáně, zvláště u popálenin roz­sáhlých a hlu­bo­kých. Postižená místa kryjeme sterilním krycím obvazem a do­pra­víme postiženého do ne­moc­nice. Popálenému dáváme pít velké množství tekutin, avšak ne alkoholické nápoje.

V případě vznícení oděvu je nutné energicky zabránit panice. Postižený nesmí pobíhat. Hoří­cí oděv nejlépe uhasíme pomocí přikrývek nebo jiných oděvů. Pokud je uhašený oděv přilepen k pokožce, nesmí se nikdy strhávat, celá popálená část i s oděvem se zahalí do čistého prostěradla (ručníku, košile apod. ) a zajistí se převoz postiženého do nemocnice.

Poleptá

Politý oděv co nejrychleji odložit (ještě před použitím oplachů a neutralizačních prostřed­ků). Zasažené místo ihned oplachujeme silným proudem vody, pak neutralizačním roztokem.

Neutralizační roztoky:

-         při poleptání kyselinami: 2% roztok NaHCO3

-         při poleptání hydroxidy: 2% roztok H3BO3

Při potřísnění očí leptajícími látkami se musí otevřené (i násilím) oči ihned vyplachovat vel­kým množstvím vody, a to nejméně 10-15 minut. Voda nesmí při proplachování téci z kon­ta­minovaného oka do čistého! Nepokoušíme se o žádnou neutralizaci v oku! Na oči dá­me po oplachu sterilní hydrofilní mul, zavážeme a postiženého v každém případě odve­ze­me k lékaři nebo do nemocnice!

Při požití kyseliny nebo hydroxidu se pokusíme ihned vyvolat zvracení. Za 10-15 minut po požití se již o vyvolání zvracení nesnažíme. Ihned podáme neutra­li­zač­ní prostředek:

-         při požití kyselin větší množství suspenze MgO v ledové vodě

-         při požití hydroxidů větší množství 1% roztoku octové kyseliny nebo ledově ochlazené zředěné citrónové šťávy.

Poranění rozbitým sklem

Poranění očí: Oči převážeme sterilním obvazem s měkkou podložkou tak, abychom zabránili pohybu víčka a poraněného dopravíme k očnímu lékaři. Laik nesmí do poraněného oka nikdy zasahovat! Zaseknutý předmět nikdy nevytahujeme!

Řezné rány ošetříme přiložením sterilního krycího obvazu. Krvácející ránu nejprve pře­kry­jeme sterilní gázou a teprve na gázu přiložíme vatu a pak obvaz.

V případě poranění tepen a žil poraněnou končetinu zvedneme, aby nastalo co největší od­kr­vení poraněné oblasti a přímo na ránu přiložíme sterilní tlakový obvaz. Zcela výjimečně, při po­ranění velké tepny, je nutné použít pružného gumového škrtidla, které se přikládá směrem k srdci, tj. nad ránu. Stažení škrtidla musí být takové, aby krvácení ustalo. Zapíšeme přesný čas přiložení škrtidla, pak již škrtidlo nepovolujeme. Postiženého je nutno ihned dopravit k ošetření do nemocnice!

Otravy toxickými látkami

Informace o toxických a zdraví škodlivých látkách lze nalézt například v J. Paleček, J. Palatý – Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT Praha, Praha 1991.

V následujícím přehledu jsou uvedeny toxikologické a jiné nebezpečné vlastnosti zejména těch látek, s nimiž je možný kontakt v laboratorním cvičení z anorganické chemie. Příznaky otra­vy bývají jasně patrné u dráždivých látek (postižení očí, dýchacích cest, kůže, zažívacího trak­tu), zatímco u řady jiných látek se účinky na organismus projeví až po určité době. Proto je nutno příznaky nevolnosti při (a po) práci konfrontovat s možností předchozího kontaktu s toxickými látkami.

Vybrané prvky a jejich nebezpečné vlastnosti

Jiné náhlé příhody

Jiné náhlé příhody