Laboratorní řád

 

S tímto laboratorním řádem musejí být povinně seznámeni posluchači v první hodině kaž­dé­ho laboratorního cvičení a svým podpisem proškolení potvrdí.

 

1.                    Na začátku semestru si každá laboratorní skupina studentů přinese 2 mýdla a 2 ručníky. Tyto potřeby jim budou během semestru k dispozici.

2.                    Vyučující nebo instruktor seznámí přítomné s bezpečnostními listy jednotlivých látek včetně R a S vět.

3.                    Před prací v laboratoři si studenti oblečou laboratorní pláště a přezují se (tenisky). V laboratoři si nasadí ochranné brýle.

4.                    Do laboratoře si posluchači berou pouze věci nezbytné k práci, zejména psací potřeby, skripta, laboratorní deník.

5.                    Oblečení a věci, které nejsou nutné pro práci v laboratoři, posluchač uzamkne do přidělené skříňky. Klíč si vezme s sebou do laboratoře.

6.                    Posluchači jsou povinni přicházet do laboratoře včas a řádně připraveni tak, aby účelně využili času stanoveného pro dané cvičení. Posluchači, který do cvičení přišel pozdě bez předchozí domluvy, nebude účast na cvičení povolena.

7.                    V rámci přípravy na laboratorní cvičení musí posluchači předem prostudovat pracovní návod dané úlohy, seznámit se s chemickým principem a praktickým provedením úlohy, provést předepsané výpočty, vyhledat předepsané konstanty a seznámit se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi (včetně toxicity a první pomoci) používaných látek.

8.                    V chemické laboratoři je studentům dovoleno pracovat pouze za dozoru vyučujícího nebo instruktora. Před zahájením cvičení nesmějí být prováděny žádné manipulace s přístroji nebo jiným materiálem připraveným pro cvičení.

9.                    K provedení práce mohou posluchači přistoupit až po přezkoušení znalostí učitelem. Zjis­tí-li vyučující, že se posluchač na úlohu řádně nepřipravil, vykoná posluchač úlohu v ná­hrad­ním termínu. Termín, na který se posluchač nepřipravil, se hodnotí jako absence.

10.                 K vlastnímu provedení úlohy může posluchač přistoupit až po kontrole aparatury učitelem nebo instruktorem.

11.                 V laboratoři se mohou provádět jen práce uvedené v návodu k příslušné úloze za dodržení všech bezpečnostních a hygienických předpisů a pravidel. Jiné práce je dovoleno vykoná­vat jen na příkaz vyučujícího nebo instruktora.

12.                 Posluchači nesmí samovolně měnit předepsaný postup práce ani provádět práce, které nesouvisí se splněním zadané úlohy.

13.                 Jednotliví pracovníci i skupiny pracovníků používají ke své práci pouze vyhrazený prostor a pomůcky, které jim byly přiděleny, a také za ně osobně zodpovídají.

14.                 Před zahájením práce zkontrolují posluchači podle seznamu úplnost vybavení na stole. Po skon­čení prací uvedou pracovní místo do původního stavu a předají je učiteli nebo instruktorovi.

15.                 Posluchači jsou povinni seznámit se a pracovat s jednotlivými látkami podle piktogramů uvedených na etiketě příslušné látky. Pokud na etiketě nejsou uvedeny R a S věty, mu­sí je posluchač před zahájením výuky vyhledat v bezpečnostním listu příslušné látky.

16.                 Při práci jsou posluchači povinni důsledně udržovat pořádek a čistotu na svém úseku pracoviště.

17.                 Posluchači si vedou laboratorní deník, do něhož během cvičení zapisují vlastní pozorování a výsledky měření. Po skončení práce předloží tyto záznamy vyučujícímu.

18.                 Výsledky práce shrne posluchač v laboratorním protokolu, který odevzdá nejpozději do týdne po provedení práce.

19.                 Každá absence musí být řádně omluvena písemným dokladem. Každá zameškaná úloha musí být nahrazena.

20.                 V laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit. Rovněž je zakázáno laboratorní nádobí použí­vat k jídlu, pití a přechovávání potravin.

21.                 Při práci je nutno používat předepsané ochranné prostředky, zejména plášť, přezůvky, brýle a rukavice.

22.                 Při laboratorní práci je nutno si mýt často ruce mýdlem pod tekoucí vodou, zejména po práci s žíravinami a jedy, při změně práce, před každým opuštěním laboratoře.

23.                 Chemikálie se nesmí brát nechráněnou rukou.

24.                 S žíravinami je nutno pracovat opatrně, používat předepsaných ochranných pomůcek. Při pří­pravě roztoku hydroxidu je nutno sypat hydroxid do vody, při ředění kyselin se nalévá kyselina do vody.

25.                 Zásobní láhve s roztoky je nutno uchopovat nálepkou do dlaně, nikdy nedržíme láhve jen za hrdlo. Větší nádoby při přenášení držíme i za dno.

26.                 26.  Žíravé a toxické látky se pipetují zásadně bezpečnostními pipetami.

27.                 27.  Při manipulaci s látkami v otevřených nádobách (např. zkumavkách) je nutno odvrátit ústí nádoby od obličeje a je nezbytné dbát na to, aby nesměřovalo k sousedním pracovníkům.

28.                 Všechny manipulace s látkami dýmavými a dráždivými, toxickými látkami, koncentrova­ný­mi kyselinami a rozpouštědly provádíme jen v zapojené digestoři s dobrým odtahem. To­též se týká látek, u nichž výše uvedené jevy mohou vzniknout neopatrnou manipulací.

29.                 Při práci s hořlavými kapalinami je nutno zabezpečit dobré odvětrání vzniklých par.

30.                 Odpad hořlavin a olejů je zakázáno vylévat do kanalizace, k likvidaci se používá určených nádob.

31.                 Louhy a kyseliny je možno vylévat do kanalizace jen po důkladném zředění vodou (1:30).

32.                 Při práci se sklem je třeba chránit se před pořezáním použitím ochranných pomůcek. Střepy a jiné odpadky s ostrými hranami musí být odkládány do nádob zvlášť k tomu určených (označeny nápisem „SKLO“).

33.                 Všechny závady, které se vyskytnou během práce, je nutno okamžitě hlásit vedoucímu cvi­čení nebo instruktorovi.

34.                 Každé poranění, poleptání, požití látky, stejně jako bolesti hlavy, hučení v uších a jiné pří­znaky je nezbytně nutné neprodleně hlásit vedoucímu cvičení nebo instruktorovi. Veške­ré úrazy, poleptání, otravy apod. je nutno evidovat.

35.                 Po skončení práce je nutno uzavřít vodu, vypnout plyn, vypnout elektrické spotřebiče a uvést pracoviště do původního stavu. Zkontrolovat, zda jsou uzavřeny všechny nádoby s chemikáliemi.

36.                 Před opuštěním laboratoře po skončení práce je posluchač povinen předat pracovní místo ve­doucímu cvičení nebo instruktorovi.

37.                 Práce v chemické laboratoři je zakázána ženám těhotným a matkám do konce 9. měsíce po porodu. Posluchačka je po­vin­na vedoucímu cvičení okamžitě oznámit graviditu.