Bezpečnost práce s elektrickým zařízením

1.      Při práci s elektrickými přístroji smí posluchač vykonávat pouze úkony uvedené v pří­sluš­ném návodu ve skriptech. Jiné činnosti smí vykonávat pouze na přímý příkaz vedoucího cvi­čení.

2.      Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou samostatně obsluhovat pouze jednoduchá elektrická zařízení provedená tak, že při obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.

3.      Obsluhující se smí dotýkat jen částí, které jsou pro obsluhu určeny a musí k nim mít volný přístup.

4.      Obsluhující se nesmí dotýkat elektrických zařízení mokrýma rukama.

5.      Elektrické přístroje je nutno chránit před vlhnutím.

6.      Při požáru hasíme elektrická zařízení pod proudem nejčastěji sněhovým hasicím přístro­jem, nikdy ne vodou.

7.      Změny na elektrickém zařízení (např. výměna žárovky, pojistek, přepojování vodičů, ...) pro­vádíme vždy ve stavu bez napětí.

8.      Udržovat, opravovat a rozšiřovat instalace, které přivádějí elektrickou energii na pracovní místo až do přístroje, smějí jen osoby tím pověřené a s potřebnou kvalifikací.