Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
25.4.2019 / 12:12

Barevné partitury

Barevné partitury

Srdečně zveme na výstavu představující výstupy hudebně výtvarných činností studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

KDE: Galerie Jednatřicítka, PdF MU, Brno, Poříčí 31, 3. poschodí
KDY: 11. 3. – 25. 4. 2019

Dernisáž výstavy 25. 4. 2019 v 12.12 hodin spojená s hudebními improvizacemi studentů dle vytvořených výtvarných partitur.

Vedení tvůrčích dílen: Hana Stadlerová, Daniela Taylor
Realizace výstavy: Hana Stadlerová

Role umění a kultury v rozvoji jedince může být chápána velice různorodě. Vzdělávání a výchova uměním umožňuje obohatit cítění, tvořivost, vnímavost k umění, okolnímu světu i sobě samému. Nabízí totiž jiné, než racionální poznávání světa. Umění nezná hranic, nemělo by být limitováno ani ve vzdělávání jednotlivými uměleckými obory. K umění se nelze dostat jinak, než že se uměním zabýváme. Studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ rozvíjejí v rámci studia, mimo jiné, hru na hudební nástroje, zpívají, vyjadřují se prostřednictvím pestré škály výtvarných prostředků. Mají také příležitosti se seznamovat s tvorbou vybraných umělců, jejichž díla se mohou stát inspirací pro další tvůrčí aktivity. I proto jsou schopni realizovat mezioborové projekty tak, aby směřovaly k inovacím a obohacení pedagogické praxe. V rámci hudebně výtvarných činností inspirovaných díly Milana Grygara, Petra Nikla či Inez Tuschnerové se tak obrazy staly východiskem pro rytmické a melodické transkripce, které rozezvučely netradiční hudební nástroje – boomwhackery. Souzvuky a rytmy byly výsledkem hry z barevných materiálových partitur, ty se následně „rozsypaly“ do ploch a nechaly barevně rozeznít velkoformátové malby. Představy melodií a rytmů motivovaly studenty k zásahům do notových záznamů, sluchové vnímání světa pak podnítilo vytváření netradičních hudebních nástrojů. Rytmické improvizace byly zaznamenávány haptickou malbou nebo se trubice boomwhackerů samy staly součástí prostorových kompozic. Tyto experimenty a tvořivé hry prokázaly, že výchova uměním může obohacovat nejen poznání, ale též poskytnout množství zážitků z tvůrčího procesu.

Vystavené práce vznikly v rámci workshopů projektu OPVVV „Společenství praxe pro podporu vzdělávání – SPPPV“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664. 


e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020