14. skupina PSP

Uhlík

Grafit ve formě prachu může způsobit bolesti hlavy, kašel (černé hleny), dechové obtíže, příp. až invaliditu.

Oxid uhelnatý

Zákeřný jed, protože není detekován smyslovými orgány. Hlavním účinkem CO je pře­měna hemoglobinu na karboxyhemoglobin, takže v plících nedochází k přenosu kys­líku z vdechovaného vzduchu do krve a dochází k dušení organismu. K hemo­glo­bi­nu se CO váže 200-300´ silněji než kyslík. Akutní otrava – smrt během několika vte­řin. Menší expozice: bolesti hlavy, bušení krve v hlavě, tlak na prsou. Mladší lidé jsou na CO citlivější, zvláště těhotné ženy.

První pomoc: Asatra

Kyanovodík, kyanidy

Vstřebávání inhalací, požitím i přes kůži, smrtelná dávka 0,04-0,3 g. Silně dusivý účinek (analogie CO). Přítomnost HCN se projeví hořkoman­dlovým zápachem.

První pomoc: Asacyn

Oxid uhličitý

Při 10 objemových procen­tech CO2 dochází k ochrnutí dýchání. Vysoké koncentrace způ­sobují dušení až ztrátu vědomí. Při kontaktu s tuhým CO2 (suchý led) dochází k míst­nímu omrz­nutí (teplota –78 oC).

První pomoc: Asanox

Sirouhlík

Bezbarvá hořlavá kapalina, bod varu 46 oC, tvořící se vzduchem výbušnou směs. Otra­vy vznikají při inhalaci par. Akutní otrava: bolesti hlavy, neklid, bezvědomí až smrt. Chro­nic­ká otrava: únava, snížená chuť k jídlu, hubnutí, neuróza, poruchy spánku, posti­žení centrální nervové soustavy. Se sirouhlíkem je nutno pracovat v zapnuté di­ges­toři a lahvičku s ka­pa­linou pečlivě uzavírat, spoj hrdla nádoby a víčka přelepovat.

První pomoc: Cendep

Olovo

Otrava olovem je někdy označována jako saturnismus nebo plumbismus a je pokládána za nej­starší a dosud nejdůležitější průmyslovou otravu. Akutní otrava olovem či jeho slouče­ni­na­mi je vzácná, mezi akutní a chronickou otravou není podstatných rozdílů v příznacích. Při po­ži­tí většího množství rozpustných sloučenin olova je popisována salivace (slinění), kovová chuť v ústech, nevolnost, kolikovité bolesti břicha a zvracení, poškození červených krvinek, led­vin a jater, nervového systému, cév a svalstva, u dětí psychické změny. Hromadí se v kos­tech, je podezření na karcinogenitu (postižení plic a ledvin), teratogenní a embryotoxické účin­ky. Kovové olovo je nad 600 oC těkavé, proto je nebezpečné vdechování par nad rozta­ve­ným olovem a jeho slitinami. Všechny rozpustné sloučeniny olova jsou vysoce toxické.

 

Octan olovnatý

Používá se na obklady. Po požití je toxický. Těžkou otravu vyvolají již 2 g. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je cca 20 g. Je karcinogenní.

První pomoc: Pubano

Dusičnan olovnatý

Kromě účinků olovnatých iontů přistupují i účinky dusičnanových aniontů. Dusičnany (Na, K) jsou podstatně méně toxické než dusitany. V těle se dusičnany redukují z části na dusitany. Koncentrované roztoky dusičnanů působí leptavě na pokožku, po požití velkých dávek vzniká katar gastrointestinálního traktu, dysfunkce ledvin. Projevy otravy: slabost, bolesti hlavy, cyanóza.

První pomoc: Pubano

Oxid olovnatý

Pro vznik chronické otravy olovem je nebezpečnější než kovové olovo a ostatní slou­če­niny olova s výjimkou uhličitanu a síranu.

První pomoc: Pubano