Asatra

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

 

 

 

Přenést postiženého na čerstvý vzduch. Zvrací-li, dbát, aby nevdechoval zvratky (poloha s hla­vou na stranu). Je-li v bezvědomí, odstranit překážky dýchání (hleny ev. umělý chrup), tlačit dolní čelist vpřed, nedýchá-li sám: umělé dýchání (vytrvat!), nepracuje-li srdce: masáž srdce.