Asacyn

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Rychle vypít přes 1/2 litru (vlažné) vody nebo (lépe, avšak jen tehdy, neznamená-li to větší zdržení) roztok Na2S2O3 (asi 5 vrchovatých lžiček do litru vody) a snažit se o vyvolání zvracení (drážděním hrdla).

Velmi rychle a dů-kladně vyplách-nout oči.

Omýt kůži vodou, pak kůži omýt vodou a mýdlem nebo zředěným (20%) alkoholem a převléknout.

Vynést postiženého na čistý vzduch a nedýchá-li dostatečně sám: umělé dýchání (pozor, aby se neotrávil záchrance) a je-li k disposici amylnitrit, dát ho co nej­dříve postiženému vdechovat.