Cendep

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Je-li postižený při vědomí: Vypít asi 1/2 litru vlažné vody, slané vody nebo sodovky a drážděním hrdla vyvolat zvracení. Po zvracení podat černou kávu.

Je-li vědomí výrazně porušeno: nepokoušet se o vyvolání zvracení, pečovat o průchodnost dýchacích cest (poloha s hlavou na stranu, vyjmout předměty z úst, zaklonit hlavu a tlačit dolní čelist vpřed).

Rychlý a dů-kladný výplach vodou.

Kůži omýt vodou a mýdlem.

Přenést na čistý vzduch, pečovat o průchodnost dýchacích cest.