Asanox dušení

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

 

 

 

Rychle (avšak s ohledem na vlastní bezpečnost) dostat postiženého na čerstvý vzduch, 
zajistit průchodnost dýchacích cest. Nedýchá-li dostatečně sám: začít umělé dýchání. 
Nepracuje-li srdce: masáž srdce. Vytrvat v umělém dýchání a případné masáži srdce 
do příchodu lékaře.