Fyzikální pedagogická společnost JČMF 

Katedra fyziky Pedagogické fakulty MU, Brno

      

Program konference „50 let didaktiky fyziky v ČR“

13. a 14. září 2007, Brno, PdF MU

 

Fotogalerie z průběhu konference 1.část

 

13. září (10 – 18.00) hod.

Blok JUBILANTI, zasedací místnost, Poříčí 7, 1.p.

10.00 Zahájení konference

10.10  Svoboda Emanuel, prof. RNDr., CSc., MFF UK: Didaktika fyziky v pracích prof.    

Emila Kašpara

10.30  Janás Josef, doc. RNDr., CSc., PdF MU: Přínos RNDr. Marty Chytilové k rozvoji 

didaktiky fyziky

10.50   Lepil Oldřich, doc. RNDr., CSc., PřF UP: Odkaz díla prof. Josefa Fuky v didaktice

              fyziky

11.10  Šebesta Juraj, doc. RNDr., PhD., FMFI UK: Storočnica prof. Jána Vanoviča

11.30 Organizační pokyny

 

Přestávka (11.35 – 13.30) hod.

 

Blok DIDAKTIKA FYZIKY

13.30  Trna Josef, doc. RNDr., CSc., PdF MU:PCK a didaktika fyziky

13.50  Holubová Renata, RNDr., CSc., PřF UP: Hlavní trendy v didaktice fyziky v ČR a

v zahraničí

14.10  Mechlová Erika, prof. RNDr., CSc., PřF OU: Od pokusů s jednoduchými pomůckami 

k počítačem podporovaným pokusům

14.30  Sodomka Lubomír, prof. RNDr. Ing., DrSc.:  Didaktika fyziky a Nobelovy ceny přes 200MB !!

14.50  Volf Ivo, prof. RNDr., CSc., UHK: Didaktika fyziky - věda či nevěda

 

Přestávka (15.20 – 15.50) hod.

 

Blok VÝUKA FYZIKY A PŘÍPRAVA UČITELŮ,

15.50 Dvořák Leoš , doc. RNDr., CSc., KDF MFF UK: Fyzikální miniprojekty na jarních

soustředěních pro budoucí učitele fyziky

16.10  Štefl Vladimír, doc. RNDr., CSc., PřF MU: Výuka astronomie na základních a

středních školách, její současný stav a perspektiva

16.45  Navrátil Vladislav, Prof,RNDr.,CSc., PdF MU: Úvod pro nanotechnologie ve výuce fyziky

16.30  Sládek Petr, doc. RNDr. CSc., PdF MU: Posuny v didaktice 3. tisíciletí

16.45  Svobodová Jindra, RNDr., Ph.D., PdF MU: Konceptuální pojetí podle P. G. Hewitta

17.00  Tesař Jiří, PaedDr., Ph.D., PF JčU: Příprava učitelů fyziky na Jihočeské univerzitě

17.00  Kluiber Zdeněk, doc. RNDr., CSc. Ph.D., PF UHK: Fyzikové a výuka fyziky

17.15  Diskuse

 

 

14. září ( 8.30 – 12) hod.

Blok MLADÍ DIDAKTICI FYZIKY I. 

 8.30  Broklová Zdeňka, RNDr., MFF UK: Zážitkový program na akcích s fyzikální

 tematikou  13 MB

 8.45  Kekule Martina, RNDr., Žák Vojtěch, RNDr., Ph.D., MFF UK.: Postoje studentek a

studentů k fyzice a její výuce

 9.00  Vaculová Ivana, Mgr., PdF MU: Fyzikální dovednosti a RVP

 9.10  Novák Petr, Mgr., PdF MU: Jednoduché pokusy v RVP

 9.20 Miléř Tomáš, Mgr., PdF MU: Meteorologie jako integrující učivo na ZŠ

 

Přestávka (9.30 – 10.00) hod.

 

Blok MLADÍ DIDAKTICI FYZIKY II.

10.00  Pöschl Radko, Mgr., KDF MFF UK: Vnímání fyziky středoškolskými studenty –

včera, dnes a zítra

10.15  Kainzová Veronika, Mgr., PřF UP: Statistický výzkum prekonceptů žáků základních

škol v ČR  33MB !

10.30  Bílková Jana, Mgr., VUT, UFy: Internet - brána informací otevřená či zavřená?

11.45  Martinek Jan, Mgr., Ph.D., VUT, Ufy:  Měření koeficientu restituce pomocí analýzy

akustických rázů.

11.00  Topolář Libor, Mgr., VUT, Ufy: Přednáškový experiment Brachystochrona pro

studenty 1. ročníku VŠ.

11.15  Diskuse

12.00 Závěr konference