Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Stanovisko Akreditační komise k diplomovým pracím

Ze zprávy Akreditační komise MŠMT, zápis 03-12 ad 19) různé
Diplomové práce na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

AK se zabývala úrovní obhájených kvalifikačních prací v oboru učitelství výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. U některých z nich vede veřejnost diskusi o nárocích na vysokoškolské kvalifikační práce. AK prověřila kvalitu těchto prací a dospěla k závěru, že při posuzování jejich úrovně je třeba brát v úvahu, že obsahem těchto prací je většinou samotný umělecký artefakt (výtvarný a případně i doprovodný literární), jeho reflexi je ovšem třeba prezentovat na výrazně vyšší úrovni než se tomu dělo, včetně obvyklých požadavků na odborné sdělení. V některých dotčených pracích tato reflexe zcela chyběla, nebo byla nedostatečná. V informačním systému MU je třeba prezentovat informace o povaze kvalifikačních prací jako celku umělecké exprese a její reflexe a dále bezodkladně napravit kvalitu průvodních zpráv, které předložené dílo dokumentují.

Poznámka vedoucího katedry:
Případ je uzavřen. V únoru 2012 se rozběhla internetová diskuse o kvalitě diplomových prací na katedře výtvarné výchovy PdF MU. Problémem mnohých kritik ovšem byla neznalost skutečnosti, že na katedře výtvarné výchovy lze vedle klasických teoretických prací uzavřít studium i prací výtvarnou, jejíž podstatou je autorské umělecké dílo. To je doprovázeno textovou zprávou menšího rozsahu, než je požadováno u prací ryze teoretických. Katedra výtvarné výchovy tehdy okamžitě zpracovala informační materiál, který zveřejnila na katedrových internetových stránkách pod názvem Diplomové práce s otazníkem.
Diskuse ale pokračovala a v dubnu podal student doktorského studia jedné z fakult Masarykovy univerzity podnět Akreditační komisi MŠMT ČR k přešetření diplomových prací katedry. O podstatě problematiky se ovšem na stránkách katedry neinformoval. Akreditační komise MŠMT ČR si pak nechala zpracovat dva nezávislé odborné posudky a předsedkyně její pedagogické sekce se osobně seznámila s mnoha diplomovými pracemi při své návštěvě přímo na katedře. Závěrečné stanovisko ze zápisu Akreditační komise MŠMT ČR č. 03-12 ze zasedání 11.-13. 6. 2012 („ad 19 / různé“) zde přetiskujeme. Případ je uzavřen.
Nevysvětlena zůstává otázka, proč se studenti lékařství, fyziky či informatiky nebo jiných oborů cítí být oprávněni a kvalifikováni k tomu, aby kritizovali či posuzovali kvalitu závěrečných prací ve výtvarném oboru. Katedra je jejich neodbornými útoky poškozována.

Celý zápis Akreditační komise najdete  ZDE...

Souhrnné informace k celé této záležitosti najdete na www katedry VV  ZDE...

Chcete-li se skutečně seznámit s prací katedry výtvarné výchovy, přijďte se podívat, navštivte výstavy našich studentů, případně si alespoň otevřete internetové stránky našeho pracoviště:  LINK...

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Stanovisko Akreditační komise k diplomovým pracím

e-galerie
BAW2024