Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Kritika nebo kampaň?
(Diskuse o diplomových pracích) 

Na začátku února se rozebíhá diskuse o podobě a kvalitě diplomových prací předkládaných na katedře výtvarné výchovy. Nejdříve na internetu, poté v elektronické korespondenci s představiteli univerzity, fakulty i katedry. Hlavní kritika směřuje k otázce rozsahu a kvality textů, ale i k problematice citování zdrojů.

Od počátku je zde však jedno nedorozumění, protože neinformovaní účastníci diskuse, kteří si v informačním systému najdou diplomové práce z výtvarné výchovy, nevědí – nebo z vloženého záznamu přesně neidentifikují – že na naší katedře mohou studenti předkládat i praktické diplomové práce. V takovém případě je základem bakalářské či magisterské diplomové práce umělecký výkon (malba, grafika, video aj.) a doprovodný text má charakter průvodní zprávy. Mívá tedy výrazně menší rozsah, než když se jedná o standardní práci teoretickou. Mnozí z kritiků si možná neuvědomují ani to, že třeba vytvoření cyklu maleb na plátně znamená pro studenta nejen tvůrčí a časově náročný závažný výkon, ale také finanční investici někdy i v desítkách tisíc korun.

V pondělí 6. února se redaktor České televize Michal Šebela obrátil na tiskovou mluvčí MU s žádostí o stanovisko ke třem bakalářským pracím, které si vybral z informačního systému. O jedné z nich už v danou chvíli probíhala diskuse v internetové síti. Etickým otazníkem je skutečnost, že kritizovaná práce v tu chvíli dosud nebyla obhájena. Ptáme se, zda je v pořádku, zda je to vůči autorům etické, když i neakademická veřejnost může zcela volně diskutovat o práci, jejíž autor dosud neměl možnost před komisí práci obhajovat. Také hodnocení v posudcích je veřejně přístupné, ale do okamžiku obhajoby má rovněž jen povahu návrhu. Definitivní hodnocení stanoví komise.

Na pokyn pana děkana, který byl osloven tiskovou mluvčí MU, jsem vypracoval stanovisko vedoucího katedry ke třem označeným pracím. Ve čtvrtek 9. února byla na ČT 1 v regionálním i celostátním zpravodajství odvysílána reportáž, která podala zcela jednostranné a negativní informace. Přestože jsme si vědomi, že na naší katedře obhajují studenti výborné, průměrné, ale některých případech také méně kvalitní práce, cítíme se poškozeni, protože reportáž manipulačně uvedla pouze částečné, ale v jednom případě i nepravdivé informace.

 Radek Horáček 12. 2. 2012

 Pro zájemce zde uvádíme některé důležité dokumenty (viz dokumenty ke stažení):

1. Stanovisko vedoucího katedry VV (6. 2. 2012)
2. Stanovisko děkana PdF MU (8. 2. 2012)
3. Text reportáže ČT 1 (9. 2. 2012) + odkaz na reportáž.: ZDE...ZDE...
4. Reakce vedoucího KVV na reportáž (10. 2. 2012)
5. Vyhlášení děkana k situaci na PdF MU (10. 2. 2012)
6. Další postup katedry VV
7. Metodický pokyn vedoucího KVV k tvorbě diplomové práce (2004-2012)
8. Komentář vedoucího KVV k bakalářské práci Marie Tomanové: Indie, 2007
9. Stanovisko Akreditační komise MŠMT ČR k diplomovým pracím

Fotogalerie z výstav vybraných bakalářských a diplomových prací katedry výtvarné výchovy Pdf v Galerii Sýpka:  2011 , 2010 , 2009.

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Diplomové práce s otazníkem?

e-galerie
BAW2024