John Dalton

5. 9. 1766 – 27. 7. 1844

 • • anglický chemik, učitel a badatel
 • • zakladatel atomové teorie v chemii
 • • již od dvanácti let se věnoval učitelskému povolání
 • • věnoval se také meteorologii – konstruoval teploměry, barometry a vlhkoměry; 57 let vedl denně záznamy o stavu atmosféry
 • • meteorologická pozorování jej přivedla ke studiu plynů – pokusil se vysvětlit vlastnosti plynů vzájemným odpuzováním atomů podle neronských zásad a to jej vedlo k úvaze o možných poměrech atomů v různých plynech a tím i ke způsobu, jak vysvětlit zákony slučování prvků v násobcích zjištěných vah
 • • roku 1799 objevil zákon stálých poměrů slučovacích
 • • roku 1803 objevil zákon násobných poměrů slučovacích
 • • zabýval se hmotnostmi atomů, které se nedaly pomocí tehdejších přístrojů stanovit, proto se rozhodl určit relativní hmotnosti zavedením jednotky nejlehčího prvku – vodíku; následně pak roku 1803 zveřejnil svoji tabulku „atomových vah“ (dnes relativních atomových hmotností) čtrnácti prvků (především plynů)
 • • Daltonova atomová teorie, která položila základy moderní chemie, nebyla přijímána jednoznačně i proto, že se nedala experimentálně ověřit a ještě roku 1910 doporučil německý chemik W. Ostwald její odmítnutí
 • • zabýval se také symboly atomů – dosavadní rozmanité znaky prvků nahradil symboly stejně velkých, ale různě rozčleněných kroužků a sloučenina pak měla tolik kroužků, kolik atomů měla její nejmenší částice (byly to v historii chemie první názorné symboly, které vyznačovali kvalitativní i kvantitativní charakter sloučeniny)
 • • z jeho prací týkajících se fyziky je nejdůležitější tzv. Daltonův zákon (tj. zákon parciálních tlaků plynů a zákon o absorpci plynu kapalinami za různého tlaku)
 • • v roce 1798 rozeznal Dalton sám na sobě barvoslepost (neschopnost rozeznávat barvy) a popsal ji – odtud pak vznikl tzv. daltonismus