Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Technická asistence
Jiří Hrbáček

       Cílem mého příspěvku je nabídnout studentům Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity absolvovat vybraný studijní obor i v případě, když jsou nějakým způsobem handicapováni a běžný způsob výuky by jim vzhledem k jejich postižení mohl činit potíže (studenti nevidomí, slabozrací, neslyšící, ale také s tělesným postižením nebo s vývojovými poruchami učení), ať už se jedná o přímé sledování výkladu nebo jeho zápis. Ve všech uvedených případech je možné doporučit použití vhodné technické asistence.
Studijní materiály vhodné pro studenty s postižením

       Studijní podpory vytvořené distančním způsobem umožňují modifikovat způsob studia podle potřeb studenta. Takto vytvořené podpory navíc umožňují samostudium bez přítomnosti učitele. Jejich velkou výhodou je, že mohou být na rozdíl od klasických skript či učebnic, použity jak v prezenčním, tak i v distančním způsobu výuky.

V čem je tedy zásadní rozdíl?

       Běžné studijní materiály jsou obvykle psány tak, že rozšiřují a navazují na výklad učiva ve výuce. Bez přednášky nebo výkladu, dále pak bez cvičení je studium podle takových materiálů často problematické. Hlavním požadavkem při studiu je, aby měl student stálou kontrolu, že probírané látce správně rozumí. Zpětnou vazbu mu tedy zprostředkovává pedagog, který studenta vede a kontroluje jeho práci. Může však pasáže nebo části, které student pochopil nesprávně nebo nepochopil vůbec, studentovi podat jiným způsobem, vysvětlit nebo jinak přiblížit, aby byla potřebná látka správně pochopena a také zapamatována. V opačném případě student nejdříve začne v probírané látce tápat, ztrácí souvislosti a postupně i zájem o vlastní předmět.

 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

       Materiály (studijní podpory) vytvořené pro distanční studium (řízené samostudium) musí pedagoga plně zastoupit. Musí umožnit studentovi, aby si mohl sám upravit způsob studia tak, jak mu nejlépe vyhovuje. Je třeba, aby byly doplněny o řadu kontrolních otázek, testů, názorných vysvětlení hůře pochopitelných pasáží tak, aby si mohl student stále ověřovat že postupuje správně a že správným způsobem pochopil probíranou látku.

 Granty

Česká verze English version

E-mail

       I když tyto podpory nevznikaly pro postižené studenty, dnes se ukazuje, že díky své struktuře a možnostem daleko přerostly nad rámec běžné distanční výuky.
       Ukazuje se, že stále více studentů s různými druhy a stupni postižení studují i vysoké školy a právě distanční podpory jim umožňují studovat efektivně a integrovat se mezi intaktní studenty.
       Velké procento studentů s postižením se řadí do skupiny studentů se specifickými poruchami učení. Těmto studentům distanční podpory nabízejí velkou variabilitu studia s využitím psaných textů s řadou vysvětlujících obrázků, s použitím audio či video sekvencí. Testy a kontrolní otázky, jejich interpretace, mohou být ve formě různých her, doplňovaček, video či  audio  ukázek a tak studenta nestresují a pro něj nejvhodnější formou jej testují a  pomáhají mu v efektivním postupu studiem.
       Studenti, kteří musí díky svému postižení často strávit dlouhé dny a týdny v různých rehabilitačních či zdravotních zařízeních, nemohou tedy pravidelně navštěvovat školu. Ti uvítají distanční podpory, protože mohou pokračovat ve studiu sami, bez stálé pomoci učitele. Tak neztrácejí krok se studenty, kteří do školy chodí pravidelně.
       Dříve byly distanční podpory tvořeny převážně psanými materiály, klipy na videokazetách a nahrávkami na audio kazetách. Dnes do této oblasti vstoupily počítače, které v mnohém rozšířily možnosti tvorby distančních podpor o interaktivní výukové programy. Počítače však také umožňují přehrávat video i audio nahrávky. Navíc umožňují zvětšovat podle potřeby texty i obrázky, a tak i studenti s poruchami zraku mohou z těchto podpor studovat. Nevidomí studenti mohou při práci s počítačem využívat zvukovou navigaci a ovládání počítače klávesnicí, nebo dokonce i hlasem.
Pro studenty naší fakulty jsem vytvořil distanční učebnici základů práce s počítačem.
Vlastní učebnice má dvě podoby:
  • První je tištěná a je psána podle zásad tvorby psaných distančních podpor. Obsahuje velké množství obrázků, kontrolní otázky a testy. Naleznete zde i řešení těchto otázek a úkolů. Student studuje s použitím počítače, na kterém řeší úkoly a prověřuje si svoje znalosti. Může si tu také prohlédnout vysvětlující animace nebo text navíc poslouchat.
  • Druhá je v elektronické podobě. Student si ji může prohlížet ve Wordu. Využívá aktivní prvky podobně jako Internet. Text je bohatě doplněn obrázky, videoklipy, vysvětlujícími i testovacími programy, které se spouštějí přímo z tohoto textu. Odtud si lze také spouštět nahrávky celého textu ve zvukové podobě. Pomocí lupy si může text i obrázky podle potřeby zvětšit.

Jak pracovat s učebnicí
Student si nejdříve si důkladně prostuduje příslušnou část kapitoly. Prohlédne si řešené příklady a podle potřeby i animace. Animace slouží pro lepší pochopení probírané látky.
       Po důkladném prostudování látky si zodpoví kontrolní otázky nebo provede požadovanou činnost na počítači a ověří si správnost svých řešení v "Řešeních úloh".

       V textu jsou kvůli přehlednosti a pro snadnou obsluhu použity grafické symboly. Symboly, určené  pro lepší přehlednost textu (navigační symboly) jsou například:

Čas potřebný k prostudování

Popis, teoretický úvod

Poznámky

Upozornění

Příklad

Úkoly

Řešení úkolu

Symboly, které jsou v multimediální verzi aktivní. Jsou-li použity v textu, pak slouží k upozornění, že zvukovou nahrávku, animaci a podobně lze nalézt na CD, například:

Zvuková nahrávka následujícího textu

Vyzkoušejte si na počítači

Videoklip

Seznam všech použitých symbolů je v příloze.
Proč se učit pracovat s počítačem
       Počítače řady PC jsou nejrozšířenější a schopnost s nimi pracovat se v současné době stává otázkou gramotnosti (ECDL – Evropean Computer Driving Licence).
       Díky počítačům a Internetu se otevírají nové možnosti spojení, obchodu, vzdělávání i získávání informací všeho druhu. Tyto informace mohou být pružně doplňovány a rozšiřovány.
       Elektronická pošta pak umožňuje přenos textu i obrazu téměř do každého koutku zeměkoule během několika minut.
       Je prakticky nemožné odhadnout, kam až počítače svými možnostmi mohou dosáhnout. V každém případě technické vybavení na vysoké škole už dnes umožňuje i skupině studentů, kterým až donedávna bylo studium kvůli jejich handicapu uzavřeno, absolvovat náročné vysokoškolské studium. Touto cestou se jim tak otvírá nejen přístup ke studiu, ale široká nabídka zajímavých profesí, které až do této doby jim byly odepřeny.

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF