Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Koncepce speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně
Marie Vítková
Informace o studijních programech
Se zřetelem napotřeby všech studentů učitelství seznámit se s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a osvojit si schopnost práce s nimi, stejně jako dovednosti pracovat v týmu a umět účelně využívat nabídky poradenských služeb (pedagogicko psychologická poradna,speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) byl do všeobecného základu studijního programu učitelství pro základní a střední školu pevně zakotven povinný studijní předmět speciální pedagogika (v rozsahu jedna hodina přednášky se zaměřením na specifické poruchy učení - 1. st. ZŠ, se zaměřením poruchy chování - 2. st. ZŠ a SŠ, dvě hodiny semináře se zaměřením na integrativní speciální pedagogiku, předmět je ukončen zkouškou),s možností různých variant jeho rozšíření dle zájmu studentů formou povinně volitelných a volitelných předmětů až k nabídce oborového programu speciální pedagogiky.
       O absolvování studijního předmětu speciální pedagogika je zájem i z jiných fakult, smluvně je zajištěna nabídka studentům z Fakulty informatiky a Přírodovědecké fakulty MU. Ve shodě s cíli a vypracovanými sylaby studijního předmětu byly vydány kolektivem odborných pracovníků katedry v roce 1998 dvě publikace (VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, 181. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, 234.).
       Na základě analýzy výše uvedených požadavků byl zpracovánprogram studia speciální pedagogika v rámci studijního programu učitelství pro základní a střední školu - bakalářské a magisterské studium vprezenční i kombinované formě,samostatného programu/oboru speciální pedagogika v prezenční i kombinované formě a rozšiřující studium speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání.

 Problematika drog
 EASE
       Absolventi najdou uplatnění podle vystudovaného studijního programu v mateřských školách, základních a středních školách, ve školských zařízeních, ve speciálních školách, speciálních a specializovaných třídách podle zaměření specializace, po získání praxe také v pedagogicko psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, ve střediscích výchovné péče a v dalších oblastech.
Česká verze English version
E-mail
V tab. 1 je uveden přehled požadovaného speciálně pedagogického vzdělání u jednotlivých cílových skupin na základě analýzy potřeb v Jihomoravském regionu.
Tab. 1: Diverzifikace speciálně pedagogického vzdělání v závislosti na cílových skupinách
Cílové skupiny
Požadované speciálně pedagogické vzdělání
Učitelé v ZŠ, SŠ
Informativní, získání kompetencí k edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Učitelé v ZŠ, SŠ (speciální a specializované třídy)
Specializace speciální pedagogika při studiu učitelství
Magisterské studium speciální pedagogiky

Rozšiřující studium speciální pedagogiky
Učitelé ve speciálních školách
Magisterské studium speciální pedagogiky
Rozšiřující studium speciální pedagogiky
Speciální pedagogové v PPP, SPC, SVP, logopedických poradnách ad.
Magisterské studium speciální pedagogiky příslušné specializace(požadovaná praxe, atestace…)
Učitelky MŠ ve speciálních třídách a speciálních mateřských školách
Bakalářské studium speciální pedagogiky
Mistři odborného výcviku žáků s postižením a poruchami chování
Bakalářské studium speciální pedagogiky
Vychovatelé žáků s postižením a poruchami chování
Magisterské studium speciální pedagogiky
Koncepce studia
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF